22 oktober 2015 | 10 de jaargang | nummer 18

Hof van Justitie Europese Unie schiet het recht op bescherming van persoonsgegevens te hulp

Weblinks

linkPrejudiciƫle vraag C-362/14 Schrems http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddf10290cc4e86401faab7a02a77b13b33.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbxn0?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=728780
linkConclusies AG Y. Bot in zaak C-362/14 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddf10290cc4e86401faab7a02a77b13b33.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbxn0?text=&docid=168421&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=728780

Contactpersonen

contact Twyla QuƩva twyla.queva@ordevanvlaamsebalies.be

Europees recht

Reageer op dit artikel