1 september 2016 | 11 de jaargang | nummer 15

Belgische RPV-regeling is niet conform het EU recht

Weblinks

linkArrest C‑57/15 van 28 juli 2016 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=689173 Curia

Contactpersonen

contact Twyla Quéva twyla.queva@ordevanvlaamsebalies.be
contact Philippe Gérard philippe.gerard@ordevanvlaamsebalies.be

Europees recht - Hof van Justitie

Reageer op dit artikel