9 maart 2017 | 12 de jaargang | nummer 5

Hof van Justitie velt arrest over visum Syrisch gezin

Weblinks

link http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188626&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=224234.
link http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187561&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=248553

Contactpersonen

contact Philippe GĂ©rard philippe.gerard@ordevanvlaamsebalies.be

Vreemdelingenrecht

Reageer op dit artikel