20 februari 2014 | 9 de jaargang | nummer 4

Toepassing van het Europees regime voor consumentenbescherming tussen twee particulieren (arrest HvJ 5 december 2013)

Documenten

pdfSynthese zaak C-508/12 van 5 december 2013 19.2.2014 *.docx

Weblinks

linkHJEU zaak C-508/12 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145251&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28228

Contactpersonen

contact Twyla Quéva twyla.queva@ordevanvlaamsebalies.be

Economisch recht

Reageer op dit artikel