7 augustus 2014 | 9 de jaargang | nummer 13

Rechtspraak Hof van Justitie EU - Vrij verkeer van personen - Rechtsmisbruik?

Weblinks

linkUispraak Hof van Jusitie van de EU in de zaken C-58/13 en C-59/13 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155111&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=105516 curia.europa.eu
linkConclusies Advocaat-Generaal N. Wahl http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150802&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=105516 curia.europa.eu

Contactpersonen

contact Twyla Quéva twyla.queva@ordevanvlaamsebalies.be

Reageer op dit artikel