4 februari 2016 | 11 de jaargang | nummer 3

Orde in Actie

 • Voorstel waarde punt juridische tweedelijnsbijstand 2014-2015

  Begin deze week werd het voorstel van de waarde van het punt overgemaakt aan de minister van Justitie voor de prestaties geleverd door advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand 2014-2015.

 • Advocaten werkzaam in het kader van detachering

  De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies keurde op 27 januari 2016 het reglement goed tot invoeging van afdeling III.1.9 i.v.m. werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering in de Codex Deontologie voor Advocaten.

  Wat onder detachering wordt verstaan, wat u moet doen of niet mag doen, leest u hier.

 • Auditbrieven en beroepsgeheim van de advocaat

  Krijgt u naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar de vraag van uw cliënt of van zijn bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over bepaalde zaken waarin u uw cliënt bijstaat of heeft bijgestaan? De OVB informeert u over wat mag en wat niet mag, gelet op uw beroepsgeheim.

 • Notificaties privaat luik: info te laat?

  De OVB en de balies maken gebruik van het privaat luik om berichten aan de advocaten te verzenden. Die berichten geven u nuttige informatie (bv. de rol van bepaalde rechtbanken,...) en kunnen zowel aan specifieke deelgroepen (bv. commissies, balies, ... ) als aan alle advocaten gericht zijn.

  U beslist zelf hoe vaak u die notificaties ontvangt: wekelijks, dagelijks of helemaal niet. Kies bij voorkeur voor 'dagelijks' zodat u tijdig de informatie over rollen ontvangt.

 • Vier grote uitdagingen voor het beroep

  Voorzitter Dominique Matthys sprak in zijn nieuwjaarstoespraak over de vier grote beroepsuitdagingen voor de nabije toekomst: overleven in een vrije juridische markt, kwaliteitsbewaking, een rol spelen bij de alternatieve geschillenregeling en collectief investeren in de digitale revolutie.

  Bekijk hier de filmreportages van de nieuwjaarsreceptie.

 • Rechtsbijstandsverzekering: mandaat bestuurders OVB

  Minister van Justitie Koen Geens wil een globale rechtsbijstandsverzekering voor particulieren promoten. Op de algemene vergadering van 27 januari 2016 werd mandaat gegeven aan de bevoegde bestuurders om te overleggen met het kabinet van de minister van Justitie.

 • Algemene vergadering 27 januari 2016

  De algemene vergadering keurde bepalingen goed over de detachering van advocaten.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 22 januari tot en met 4 februari 2016.

 • Potpourri II: OVB bezorgt u een volledig wetgevingsdossier

  Op 28 januari 2016 keurde de Kamer de tweede potpourriwet goed. Die wet wijzigt het strafrechtlandschap aanzienlijk: alle misdaden kunnen door de correctionele rechtbank worden berecht, het Belgisch strafprocesrecht kent nu een vorm van "guilty plea" en de regels inzake de rechtsmiddelen worden aanzienlijk gewijzigd.

  Door de wet wordt de advocaat nog meer geresponsabiliseerd in de strafprocedure. De OVB biedt u daarom een wetgevingsdossier aan, waarin de voornaamste krachtlijnen van Potpourri II uiteengezet worden.

Wet in Wording

 • Potpourri III neergelegd in de Kamer

  Op 18 januari 2016 legde minister van Justitie Koen Geens zijn wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie neer in de Kamer. Dat wetsontwerp is het derde in een reeks van zogeheten potpourriwetten. Potpourri III bevat tal van wijzigingen van de gerechtelijke organisatie en de internering. Wij lichten er enkele voor u uit.

 • De gevangenissen van Geens: gedachtewisseling in de Kamer over penitentiair beleid

  In de Kamercommissie Justitie lichtte minister van Justitie Geens zijn toekomstig gevangenisbeleid toe. Hij wil de overbevolking in de Belgische gevangenissen wegwerken. Naast infrastructurele maatregelen wil hij het gebruik van de voorlopige hechtenis beperken en de gevangenisstraf voorbehouden voor de zwaarste misdrijven.

Advocatuur Cross Border

 • Nieuws vanuit de CCBE

  De CCBE heeft haar meest recente nieuwsbrief gepubliceerd. Die herneemt de boodschap van de nieuwe voorzitter voor het nieuwe jaar, de verwezenlijkingen van het vorige jaar en de toekomstige projecten.