17 maart 2016 | 11 de jaargang | nummer 6

Orde in Actie

 • Stand van zaken btw-listing

  Bij de naderende deadline om de btw-listing in te dienen herbevestigt de OVB haar eerdere standpunt dat advocaten moeten kiezen tussen de naleving van hun beroepsgeheim en de btw-verplichtingen. Tevens wijst ze erop dat de rechter zich nog ten gronde moet uitspreken.

 • Advocaat-generaal Hof van Justitie: opheffing btw-vrijstelling advocaten niet strijdig met Europees recht

  In haar conclusie van 10 maart 2016 in de hangende btw-zaak van de OVB en andere partijen voor het Hof van Justitie beoordeelt de advocaat-generaal de Belgische afschaffing van de btw-vrijstelling voor advocatenhonoraria niet als strijdig met het Europees recht. In welke mate het Hof de conclusie van de advocaat-generaal zal volgen, moet nog blijken. Daarna is het Grondwettelijk Hof opnieuw aan zet.

 • De wankele balans tussen veiligheid en vrijheid

  In de eerste Ad Rem van dit jaar (met nieuwe lay-out!) debatteren Leen Vermeulen, Sarah Smeyers, Bleri Lleshi en Stefan Sottiaux over grondrechten, dagjespolitiek en de verantwoordelijkheden van advocaten bij radicalisering en terrorisme.

  Verder ook nog: mr. Marieke Wyckaert op de stoel over het glazen plafond, digitale marketing in een advocatenkantoor en een overzicht van de ingrijpende veranderingen van potpourri I.

 • Opzoekingen Rijksregister, de voordelen voor uw praktijk

  Via het Digitaal Platform voor de Advocaat kan u rechtstreeks een opzoeking doen in het Rijksregister. Dat brengt heel wat voordelen mee voor uw praktijkuitoefening.

 • OVB en AVOCATS.BE organiseren: Opleiding cassatie in strafzaken 2016

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2016 in Brussel en Gent. Advocaten die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten die opleiding volgen.

  Schrijf nu in via het privaat luik!

 • Overeenkomst Reprobel - Orde van Vlaamse Balies

  De Orde van Vlaamse Balies sloot opnieuw een overeenkomst met Reprobel, voor 2016 tot en met 2018. Zo betaalt de OVB voor alle Vlaamse advocaten de evenredige vergoeding die is opgenomen in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor 2016 is dat € 70.460,18. Opgelet: de forfaitaire vergoeding behoort daar niet onder.

 • Studiedagen Bodemverontreiniging & faillissement

  Dit voorjaar organiseren de Commissies Curatoren en Publiekrecht van de OVB in samenwerking met het Genootschap Advocaten Publiekrecht, OVAM en Die Keure drie studiedagen over bodemverontreiniging en faillissement naar aanleiding van het nieuwe Protocol Curatoren-OVAM.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 03/03/2016 - 10/03/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Klacht bij de Ombudsdienst, raadpleeg uw stafhouder!

  Wordt u geconfronteerd met een klacht bij de ombudsman? Raadpleeg dan onverwijld uw stafhouder. Meer info over de Ombudsdienst leest u hier.

 • Online juridische platformen

  Wordt u aangeschreven door online juridische platformen om mee te werken als juridische dienstverlener? De Orde van Vlaamse Balies herinnert aan het verbod op dichotomie en heeft een raadsman aangesteld om de werkwijze van die platformen te onderzoeken.

 • Waarschuwing witwascel

  De witwascel publiceert een geactualiseerde lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Advocaten moeten daarbij maatregelen nemen, zoals een verscherpt klantenonderzoek.

 • Informatieplicht van de advocaat

  De Orde van Vlaamse Balies heeft, voor wat de informatieverplichting betreft, aan de hand van een formulier een praktische leidraad ontwikkeld. Zo hoopt ze voor de individuele advocaat een praktische ondersteuning te bieden over het naleven van de informatieverplichtingen. Dat model is nu aangepast, sinds het ontstaan van de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.

  U kan hier een blanco model van het formulier en een ingevuld voorbeeld terugvinden.

 • www.rechtbanken-tribunaux.be

  Het is niet altijd gemakkelijk om de nodige informatie over de hoven en rechtbanken op het internet terug te vinden. Met de nieuwe website www.rechtbanken-tribunaux.be is dat probleem nu van de baan.

 • Het vrij beroep anno 2016: bankroet of doorstart? Jura Falconis Studiedag 2016

  Op 29 april 2016 organiseert Jura Falconis in Leuven een studiedag over de toekomst van het vrij beroep.

Wet Geworden

 • Hoger beroep op grieven, grievenformulier voldoende of toch niet? Let op uw beroepsaansprakelijkheid! De OVB geeft haar mening.

  Sinds 1 maart moet een partij die hoger beroep in een strafzaak wil instellen, nauwkeurig zijn grieven meedelen binnen de beroepstermijn. Dit kan via een modelformulier, zoals voorzien bij KB.

  Sommigen vinden echter dat het louter aanvinken of aankruisen niet volstaat. De OVB meent dat het grievenformulier overeenkomstig het KB van 5 februari 2016 wel volstaat, maar laat elke advocaat zelf beslissen welk standpunt hij volgt. Omdat uw beroepsaansprakelijkheid in het gedrang kan komen zetten wij voor u de standpunten even op een rij.

 • Hoger beroep in strafzaken - verlengde termijn van 30 dagen

  Potpourri II verlengde vanaf 1 maart 2016 de termijn om hoger beroep in te stellen naar 30 dagen. De vraag is dan hoe het zit met de nog lopende beroepstermijnen op 1 maart...

 • Geen klacht meer vereist voor vervolging belaging

  Op 10 maart 2016 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed, waardoor een klacht van het slachtoffer niet meer vereist is om het misdrijf belaging ("stalking") te vervolgen en te berechten. Tijdens de parlementaire werkzaamheden heeft de OVB daar ook voor gepleit.

 • EU beschermt vermoeden van onschuld en recht op aanwezigheid tijdens strafproces

  In haar streven naar een betere bescherming van de rechten van verdediging van verdachten in alle lidstaten van de Europese Unie, vaardigt de EU een richtlijn uit die het vermoeden van onschuld wil beschermen. Daarnaast benadrukt de richtlijn ook het recht om aanwezig te zijn tijdens het strafproces, al laat ze wel ruimte voor verstekprocedures.

Wet in Wording

 • Potpourri III goedgekeurd in Commissie Justitie

  Het derde potpourriwetsontwerp, dat onder meer de elektronische betekening en de internering bevat, is op 11 maart 2016 in eerste lezing goedgekeurd. Er is een tweede lezing gevraagd in de Commissie, maar de OVB geeft hier al de aangenomen amendementen in eerste lezing weer.

Advocatuur Cross Border

 • Nieuws vanuit de CCBE

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau.

  Hier leest u wat de CCBE in februari 2016 heeft verwezenlijkt, besloten en voorgenomen.