14 april 2016 | 11 de jaargang | nummer 7

Orde in Actie

 • Schrijf u nu in voor de Advocatenrun op 5 juni!

  Op zondag 5 juni 2016 organiseert de Orde van Vlaamse Balies haar zevende Advocatenrun.

  Het Koloniënpaleis van Tervuren leent zich die dag weer voor onze sportieve kantoor- en familiehappening. Loop, wandel of fiets mee en geniet de hele dag van lekker eten en drinken. De OVB heeft enkele nieuwigheden in petto.

  Inschrijven kan vanaf vandaag via www.advocaat.be/advocatenrun.

 • OVB organiseert: hervorming tweedelijnsbijstand

  De OVB houdt eind mei/begin juni een Ronde van Vlaanderen. Ze gaat langs bij alle Vlaamse balies om u de op til zijnde wetswijzigingen aangaande de juridische tweedelijnsbijstand toe te lichten.

 • OVB en AVOCATS.BE organiseren: Opleiding cassatie in strafzaken 2016

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2016 in Brussel en Gent. Advocaten die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten die opleiding volgen.

  Schrijf nu in via het privaat luik!

 • Nieuw protocol curatoren-OVAM ondertekend

  Op 18 maart 2016 werd te Mechelen het nieuwe protocol curatoren-OVAM ondertekend door voorzitter Matthys en de administrateur-generaal van de OVAM. In vergelijking met het oude protocol is de draagwijdte aanzienlijk uitgebreid.

 • Draaiboek taxatie achterstallige pro-Deovergoedingen

  Door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2016 komen pro-Deovergoedingen voortaan in aanmerking voor taxatie als afzonderlijk belastbare achterstallen en kunnen ze worden belast tegen het gemiddelde belastingtarief dat geldt voor de andere inkomsten van hetzelfde jaar in plaats van het hoogste progressieve tarief.

  De commissie fiscaal recht van de OVB heeft hierover een uitvoerig draaiboek opgesteld en stelt een model van bezwaarschrift en verzoek tot ambtshalve ontheffing ter beschikking, en een tabel voor de berekening van de achterstallen.

 • Oproep kandidaten bestuurders Solidariteitsfonds

  Kandidaat-bestuurder voor het Solidariteitsfonds? Bezorg de OVB dan uw motivatiebrief en CV. Op 18 mei 2016 zal de algemene vergadering van de OVB 6 bestuurders van het Solidariteitsfonds aanwijzen.

 • OVB protesteert tegen arrestatie Turkse advocaten

  Midden maart werden verschillende Turkse advocaten gearresteerd. De OVB verwoordde haar protest in brieven naar president Erdogan, premier Michel, minister Reynders en mevrouw Modreghani, Hoge vertegenwoordiger bij de Europese Unie.

 • Algemene vergadering 23 maart 2016

  Wordt de werking van de OVB gewijzigd? En hoe ver staat het met de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand?

 • OVB-persoverzicht 18/03/2016 - 06/04/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Class action “à la Belge”: advocaten mogen geen groepsvertegenwoordiger zijn

  Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 17 maart 2016 de wet betreffende de rechtsvordering tot collectief herstel (class action) gedeeltelijk vernietigd. Het Hof oordeelde dat ook vertegenwoordigende instanties uit andere EU-lidstaten in België als groepsvertegenwoordiger moeten kunnen optreden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat steunt op het vrij verkeer van diensten. Het Grondwettelijk Hof bevestigt daarnaast dat advocaten niet als groepsvertegenwoordiger kunnen optreden in een class action, al is het Hof het niet eens met de redenen die hiervoor destijds in de parlementaire voorbereiding werden gegeven.

 • Europees Aanhoudingsbevel kan worden uitgesteld wegens onmenselijke detentieomstandigheden

  Op 5 april 2016 antwoordde het Hof van Justitie van de EU op een Duitse prejudiciële vraag dat de tenuitvoerlegging van een Europees Aanhoudingsbevel kan worden uitgesteld wanneer er een concreet en reëel risico bestaat dat de betrokken persoon in onmenselijke detentieomstandigheden zal belanden.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Commissie Terreurbestrijding stemt nieuwe terreurmaatregelen

  De Commissie Terreurbestrijding keurde in de paasvakantie een wetsontwerp goed met enkele nieuwe maatregelen in de strijd tegen terreur. Zo worden de mogelijkheden tot nachtelijke huiszoekingen en telefoontap uitgebreid en wordt er voorzien in gemeenschappelijke databanken inzake terrorisme.

Advocatuur Cross Border

 • Welk nieuws voor de advocaat-Europeaan?

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. In de ban van de aanslagen in Brussel, het EU-Turks akkoord inzake migranten, mensenrechten en procedurele waarborgen, de toekomst van justitie en de invloed van Information Technology: hier leest u wat de CCBE in maart 2016 heeft verwezenlijkt, besloten en voorgenomen.