28 april 2016 | 11 de jaargang | nummer 8

Orde in Actie

 • Stel u kandidaat voor het advocatenparlement!

  Bouw mee de toekomst van de advocatuur uit en stel u kandidaat voor de algemene vergadering van de OVB.

 • Balie Limburg, vierde grootste balie!

  Met trots meldden stafhouders Dirk Van Coppenolle en Erik Schellingen aan de OVB het gunstig verloop van de constituante van balie Limburg van 18 april 2016.

 • Stand van zaken integratie DPA en kwaliteitslabel advocatensoftware

  De leveranciers van advocatenpakketten zijn volop bezig om de diensten op het DPA te integreren in hun software. Hier krijgt u een overzicht met een stand van zaken van de verschillende pakketten en hun kwaliteitslabel. De pakketten Advodata, BaseNet Advocatuur en Toga kregen een gouden label. Flexsoft en Cicero Law Pack een zilveren. De andere softwareleveranciers zijn nog bezig met de integratie. Wij houden u via OrdeExpress verder op de hoogte.

 • Neerleggen conclusies: van e-deposit naar DPA-deposit

  Justitie heeft onlangs een e-deposit service ter beschikking gesteld aan de burger en de advocaat. E-deposit is een grote stap vooruit op de weg naar digitalisering van justitie maar heeft voor de advocatuur wel enkele nadelen. Diplad werkt aan een DPA-deposit dat volledig beantwoordt aan de noden van de advocatuur.

 • Vergoedingen juridische tweedelijnsbijstand

  Op 19 april 2016 heeft de OVB de pro-Deovergoedingen voor de advocaten uitbetaald voor de waarde van het punt aan 25,02 euro.

 • Auditbrieven en beroepsgeheim van de advocaat: omzendbrief IBR

  Krijgt u naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar de vraag van uw cliënt of van zijn bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over bepaalde zaken waarin u uw cliënt bijstaat of heeft bijgestaan? Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft hierover zopas een omzendbrief uitgevaardigd met instructies aan zijn leden.

 • Evaluatie werking familierechtbanken

  De familierechtbanken bestaan inmiddels sinds 1 september 2014, maar de nieuwe wetgeving blijkt in de praktijk geen onverdeeld succes. Zowel de commissie familierecht van de OVB als het UC Leuven-Limburg werkt momenteel aan een grondige evaluatie van de familierechtbanken.

 • DBB Law en Stibbe: sportiefste kantoren van Vlaanderen?

  Net als vorige jaren vindt tijdens de Advocatenrun een kantorencompetitie plaats. Strijdt uw kantoor mee om de eerste plaats?

 • OVB organiseert: hervorming tweedelijnsbijstand

  De OVB houdt eind mei/begin juni een Ronde van Vlaanderen. Ze gaat langs bij alle Vlaamse balies om u de op til zijnde wetswijzigingen aangaande de juridische tweedelijnsbijstand toe te lichten.

 • Oproep kandidaten bestuurders Solidariteitsfonds

  Kandidaat-bestuurder voor het Solidariteitsfonds? Bezorg de OVB dan uw motivatiebrief en CV. Op 18 mei 2016 zal de algemene vergadering van de OVB 6 bestuurders van het Solidariteitsfonds aanwijzen.

 • OVB en AVOCATS.BE organiseren: Opleiding cassatie in strafzaken 2016

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2016 in Brussel en Gent. Advocaten die een penale procedure voor het Hof van Cassatie willen voeren, moeten die opleiding volgen.

  Schrijf nu in via het privaat luik!

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Ereloonovereenkomsten beoordeeld door de raad van de Orde

  Het Hof van Cassatie oordeelde op 24 maart 2016 dat de beoordelingsbevoegdheid van de raad van de Orde conform artikel 446ter Ger.W. niet beperkt is tot het eenzijdig vastgesteld ereloon door partijbeslissing, maar ook geldt wanneer de advocaat voorafgaandelijk een ereloonovereenkomst heeft gesloten met zijn cliënt.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Het belang van begeleiding bij elektronisch toezicht

  Een Europees onderzoek, waaraan ook de Vrije Universiteit Brussel deelneemt, toont aan dat bij alternatieve straffen, zoals elektronisch toezicht, individuele begeleiding en controle broodnodig is. Zowel in het federaal als het Vlaams parlement werden de bevoegde ministers daarop attent gemaakt.

 • Extra strafrechtelijke munitie tegen kinderporno en mensenhandel

  De Commissie Justitie keurde een wetsontwerp goed waarmee de regering een aantal Europese richtlijnen wil omzetten inzake de strijd tegen kinderporno en mensenhandel/-smokkel. Het wetsontwerp wijzigt vooral een aantal strafbaarstellingen, al komen er ook enkele strafprocedurele aspecten aan bod.

Advocatuur Cross Border

 • Oproep tot kandidaten voor CCBE commissies

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. De advocatuur wordt er vertegenwoordigd door effectieve leden, zijnde de ordes of de balies van de 28 EU-lidstaten, en uit leden met een waarnemersstatuut.

  De goede werking van de CCBE alsmede de vertegenwoordiging van de nationale delegaties, wordt verzekerd door verschillende commissies en werkgroepen, waarin nationale experts actief zijn. Deze experts worden voorgedragen door de nationale ordes en balies.

  De OVB is op zoek naar kandidaten experts voor twee CCBE commissies. Als u geïnteresseerd bent, lees dan zeker dit artikel verder.