9 juni 2016 | 11 de jaargang | nummer 11

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Minnelijke schikking in strafzaken: meer controle strafrechter vereist

  Op 2 juni 2016 gaf het Grondwettelijk Hof aan dat een louter formele controle van de strafrechter op een minnelijke schikking in strafzaken niet kan volstaan. De onafhankelijkheid van de rechter en het recht op een eerlijk proces vereisen een gemotiveerde beslissing van het OM én een rechterlijke controle van de wettigheid en proportionaliteit van de schikking.

  Een wetswijziging dringt zich dus op.

 • Grondwettelijk Hof bevestigt: rechtbank van koophandel niet bevoegd voor hoger beroep inzake huurgeschillen tussen ondernemingen

  Het stelt geen probleem dat hogere beroepen tegen vonnissen tussen ondernemingen, gewezen door de vrederechter krachtens diens bijzondere bevoegdheden, niet langer voor de rechtbank van koophandel maar voor de rechtbank van eerste aanleg moeten worden gebracht. Zo oordeelde het Grondwettelijk Hof in arrest 76/2016 van 25 mei 2016, naar aanleiding van een prejudiciële vraag gesteld door de arrondissementsrechtbank te Antwerpen. Die regeling ontzegt de handelaar namelijk niet het recht op toegang tot de rechter.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 25 mei tot en met 9 juni 2016.

 • Hernummering Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten werd hernummerd. De nieuwe versie van de Codex verscheen op 31 mei 2016 in het Belgisch Staatsblad.

 • EU beschermt minderjarige verdachten in strafzaken

  Op 11 mei 2016 verscheen een nieuwe EU-richtlijn die de rechten van minderjarige verdachten in het strafproces verstevigt. Die richtlijn wil de procedurele bescherming uit andere richtlijnen specifiek vertalen en uitbreiden naar minderjarigen, die zeker in geval van vrijheidsberoving erg kwetsbaar zijn in het strafrechtelijk onderzoek. De Richtlijn moet uiterlijk 11 juni 2019 worden omgezet in het Belgisch recht.

 • Bedragen rechtsplegingsvergoeding gestegen vanaf 1 juni 2016

  Door een nieuwe overschrijding van het indexcijfer van de consumptieprijzen met tien punten vorige maand werden op 1 juni 2016 de bedragen van de rechtsplegingsvergoedingen automatisch met 10 % verhoogd.

Advocatuur Cross Border

 • Nieuws voor de advocaat-Europeaan, de CCBE informeert

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. Hier leest u wat de CCBE in mei 2016 heeft verwezenlijkt, besloten en voorgenomen op het vlak van overheidstoezicht, transparantie, beroepsgeheim en fundamentele rechten.

 • Wordt u de volgende OVB-expert binnen de CCBE?

  De OVB is op zoek naar kandidaten-experts voor drie CCBE-commissies:
  - de commissie EU Lawyers
  - de commissie Permanente delegatie bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  - de commissie Permanente delegatie bij het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie en het EVA-Hof

  Interesse? Bezorg ons uw cv.

 • Advocaten schieten vluchtelingen in Lesbos te hulp

  Vanaf de tweede helft van dit jaar gaat een CCBE project van start in Lesbos (Griekenland), waar advocaten vrijwillig juridische hulp bieden aan migranten en vluchtelingen die verblijven in het Moria kamp.

  Bent u geïnteresseerd om aan dat project deel te nemen? Meer informatie leest u in dit artikel.

 • Summer School over EU migratie- en asielrecht en -beleid

  U hebt deze zomer nog niets gepland en bent actief of geïnteresseerd in het EU-recht en -beleid inzake migratie en asiel? Dan is de summer school die wordt georganiseerd door het Odysseus Network misschien iets voor u.