30 juni 2016 | 11 de jaargang | nummer studenten

Orde in Actie

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (een Orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies.
  Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • Diplad: IT-leverancier van de OVB

  Diplad is een jong ICT-bedrijf, opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies. Met intensieve en ambitieuze projecten wil Diplad de advocatuur - en bij uitbreiding justitie - begeleiden naar de digitale toekomst. Zij ontwikkelt hiervoor het Digitaal Platform voor de Advocatuur (DPA).

 • Hoe vindt u een stageplaats?

  Zoek in het overzicht van de beschikbare stageplaatsen op www.advocaat.be of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • Uw scriptie is geld waard

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2 500 euro.

 • Stage en beroepsopleiding

  De Codex Deontologie voor Advocaten bundelt alle reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, ook de reglementen stage en beroepsopleiding. Die bevatten bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Bureau voor juridische bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Wegwijs aan de balie – welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Ad Rem

  Ad Rem is het driemaandelijkse tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. Daarin wordt aandacht geschonken aan nieuws van en voor de advocaat.

Advocaat in Actie

 • Vanaf 1 februari 2016 cassatieberoep in strafzaken enkel door advocaat met getuigschrift

  Op 1 februari 2015 traden de nieuwe regels inzake het cassatieberoep in strafzaken in werking. Cassatieberoep kan sindsdien enkel worden ingesteld door een advocaat. Vanaf 1 februari 2016 wordt dat nog verstrengd.

 • Informatieplicht van de advocaat

  De Orde van Vlaamse Balies heeft, voor wat de informatieverplichting betreft, aan de hand van een formulier een praktische leidraad ontwikkeld. Zo hoopt ze voor de individuele advocaat een praktische ondersteuning te bieden over het naleven van de informatieverplichtingen. Dat model is nu aangepast, sinds het ontstaan van de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.

  U kan hier een blanco model van het formulier en een ingevuld voorbeeld terugvinden.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof laat zittingen in de gevangenis toe

  Sinds 2014 kunnen de raadkamer en KI zitting houden in de gevangenis wanneer ze oordelen over de verlenging van de voorlopige hechtenis. Ook de strafuitvoeringsrechtbank kan zich naar de gevangenis begeven. De Orde van Vlaamse Balies vocht die wetten aan bij het Grondwettelijk Hof. Dat zag geen problemen met zittingen in de gevangenis, maar formuleerde enkele belangrijke nuanceringen.

 • Raad van State stelt OVB in het gelijk - beroep tegen KB procedure RvV

  De Raad van State stelt OVB in het gelijk in haar vernietigingsberoep tegen het KB ter uitwerking van de elektronische procesvoering voor Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

  Nieuwe uitvoeringsregelgeving voor de elektronische procedure voor de RvV zal rekening moeten houden met het belang van de vertrouwelijkheid van de informatie en zal een communicatiemiddel moeten inplannen dat in dat opzicht voldoende waarborgen biedt.

 • Class action “à la Belge”: advocaten mogen geen groepsvertegenwoordiger zijn

  Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 17 maart 2016 de wet betreffende de rechtsvordering tot collectief herstel (class action) gedeeltelijk vernietigd. Het Hof oordeelde dat ook vertegenwoordigende instanties uit andere EU-lidstaten in België als groepsvertegenwoordiger moeten kunnen optreden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat steunt op het vrij verkeer van diensten. Het Grondwettelijk Hof bevestigt daarnaast dat advocaten niet als groepsvertegenwoordiger kunnen optreden in een class action, al is het Hof het niet eens met de redenen die hiervoor destijds in de parlementaire voorbereiding werden gegeven.

 • Rechtsbijstandsverzekering en vrije keuze van advocaat

  Het Hof van Justitie heeft op 7 april 2016 in twee arresten geoordeeld dat het begrip “administratieve procedure” in de zin van artikel 4, lid 1, a) van richtlijn 87/344 – dat de vrije keuze van advocaat in het kader van een rechtsbijstandsverzekering oplegt - niet beperkt is tot gerechtelijke procedures in bestuursaangelegenheden.

Wet Geworden

 • Potpourri II: OVB bezorgt u een volledig wetgevingsdossier

  Op 28 januari 2016 keurde de Kamer de tweede potpourriwet goed. Die wet wijzigt het strafrechtlandschap aanzienlijk: alle misdaden kunnen door de correctionele rechtbank worden berecht, het Belgisch strafprocesrecht kent nu een vorm van "guilty plea" en de regels inzake de rechtsmiddelen worden aanzienlijk gewijzigd.

  Door de wet wordt de advocaat nog meer geresponsabiliseerd in de strafprocedure. De OVB biedt u daarom een wetgevingsdossier aan, waarin de voornaamste krachtlijnen van Potpourri II uiteengezet worden.

 • Wetgevingsdossier PP III

  De wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie verscheen op 13 mei 2016 in het Belgisch Staatsblad. De studiedienst van de OVB bezorgt u daarbij opnieuw een uitgebreid wetgevingsdossier.

 • Drempel btw-vrijstelling verhoogd voor advocaat-medewerkers en stagiairs

  De verhoging van de drempel van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen wordt nu ook toegepast voor advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs die gebruikmaken van de facultatieve bijzondere regeling.

Wet in Wording

 • 11 zetels van Nederlandstalige vredegerechten verdwijnen

  Binnen de regering is een akkoord bereikt om in dubbel- en trippelkantons de zetel van de vredegerechten te centraliseren op één plaats. In het Nederlandstalige landsgedeelte zullen zo 11 zetels van vredegerechten verdwijnen. Zittingen sous l'arbre, bij voorkeur in gemeentelijke gebouwen, kunnen wel nog op plaatsen waar de zetel wordt afgeschaft.

 • Potpourri III in het parlement: OVB gehoord over standpunt internering

  Het wetsontwerp Potpourri III wordt thans behandeld in de Kamercommissie Justitie. De OVB mocht er haar standpunt verdedigen op een hoorzitting en vraagt de wetgever rekening te houden met enkele opmerkingen en suggesties over de interneringswet van 2014 en de wijzigingen van Potpourri III.

 • Commissie Terreurbestrijding stemt nieuwe terreurmaatregelen

  De Commissie Terreurbestrijding keurde in de paasvakantie een wetsontwerp goed met enkele nieuwe maatregelen in de strijd tegen terreur. Zo worden de mogelijkheden tot nachtelijke huiszoekingen en telefoontap uitgebreid en wordt er voorzien in gemeenschappelijke databanken inzake terrorisme.

 • Parlementaire vraag: toekomstige vergoedingen juridische tweedelijnsbijstand

  Gisteren werd de minister van Justitie gevraagd of de waarde van het pro-Deopunt voor het gerechtelijk jaar 2014-2015 zal worden bijgepast.

Advocatuur Cross Border

 • EU-VS Privacybescherming: uw privacy is toch nog iets waard

  De Europese Commissie kondigde op 29 februari 2016 de juridische teksten aan die een "Privacy Schild" creëren tussen de EU en de VS.

  Sinds in 2013 aan het licht kwam dat Amerikaanse inlichtingendiensten systematisch de privécommunicatie van Europese burgers en zelfs politici onderschepten, werden maatregelen getroffen om dergelijke inbreuken te voorkomen en om het vertrouwen te herstellen in de trans-Atlantische uitwisseling van persoonsgegevens en data.

  Vandaag werd op verschillende vlakken vooruitgang geboekt. U leest het allemaal in dit artikel.

 • De Europese balies informeren

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau.

  Elke maand leest u hier wat de CCBE voor de Europese advocatuur heeft verwezenlijk en welke initiatieven en projecten zij nog plant.

  Tijdens de maand april ging de aandacht van de CCBE voornamelijk naar de betekenis van het recht, de toekomst van advocatenkantoren in een toenemende digitale wereld, het TRAINAC project van de Stichting van Europese Advocaten, de situatie van advocaten in Oekraïne, het Europees Parket.

 • Advocaten schieten vluchtelingen in Lesbos te hulp

  Vanaf de tweede helft van dit jaar gaat een CCBE project van start in Lesbos (Griekenland), waar advocaten vrijwillig juridische hulp bieden aan migranten en vluchtelingen die verblijven in het Moria kamp.

  Bent u geïnteresseerd om aan dat project deel te nemen? Meer informatie leest u in dit artikel.