28 juli 2016 | 11 de jaargang | nummer 13

Orde in Actie

 • Hervorming juridische tweedelijnsbijstand - pro Deo

  De OVB houdt u graag verder op de hoogte van de laatste stand van zaken van de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand die ingaat op 1 september 2016.

  Op 30 juni 2016 werd het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Met die wet beoogt minister Geens een hervorming en verbetering van het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand, zowel voor de begunstigden als voor de verstrekkers, met respect voor de filosofie en doelstellingen ervan.

  Een belangrijke wijziging is dat bij onderzoek van de voorwaarden voor toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand niet enkel meer zal worden gekeken naar de inkomsten, maar dat ook alle bestaansmiddelen van de begunstigde in aanmerking worden genomen.

  Lees er hier meer over.

 • Wat deed de OVB in 2015?

  U ontdekt het allemaal in het jaarverslag via http://ovb-jaarverslag.be/.

 • Hervorming OVB (nog) niet geland

  Alhoewel elk artikel met een gewone meerderheid werd goedgekeurd, vond het ontwerp van reglement van orde op de algemene vergadering van 29 juni 2016 finaal niet de vereiste tweederdemeerderheid. Bijgevolg is de geplande hervorming van de OVB niet geland, maar de denkoefening inspireert uiteraard tot verder debat.

 • De situatie in Turkije

  In de nacht van 14 juli 2016 maakte de Turkse republiek een schokkende gebeurtenis mee. De poging tot staatsgreep ging gepaard met lucht- en grondaanvallen op verschillende plaatsten, waarbij talrijke burgers het leven lieten. Maar de mislukte coup heeft ook heel wat gevolgen gehad voor rechters en openbare aanklagers. De Orde van Vlaamse Balies is dan ook zeer ongerust over de situatie in Turkije en uitte haar bezorgdheid bij de Turkse president Erdoğan.

 • Verhoor asielzoekers via videoconferentie

  De Orde van Vlaamse Balies drukt haar bezorgdheid uit over het verhoor van asielzoekers via videoconferentie. Ze vreest dat de kwaliteit van het gesprek zal lijden onder die wijze van verhoren.

 • Algemene vergadering 29/06/2016

  Wordt het statuut van advocaat-bediende mogelijk? De algemene vergadering debatteerde erover tijdens haar laatste vergadering van het gerechtelijk jaar.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 11/06/2016 - 23/07/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Het Hof van Justitie bevestigt de heffing van btw op diensten verricht door advocaten

  Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 28 juli 2016 geoordeeld dat de Belgische opheffing van de btw-vrijstelling voor advocatenhonoraria niet strijdig is met het Europees recht. Ook oordeelde het Hof van Justitie dat diensten van advocaten verricht in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand niet zijn vrijgesteld van btw.

  De zaak betreft een prejudiciële procedure voor het Hof van Justitie. De prejudiciële vragen werden gesteld door het Grondwettelijk Hof van België, waar de OVB en enkele andere partijen een zaak aanhangig maakten om de afschaffing van de vrijstelling van btw op advocatendiensten te bestrijden.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 24 juni tot en met 28 juli 2016.

 • Invordering van onbetwiste geldschulden

  Op 2 juli 2016 traden de artikelen 1394/20 tot en met 1394/27 Ger. W. in werking betreffende de invordering van onbetwiste geldschulden. De OVB geeft een stand van zaken van de huidige wetgeving en wijst erop dat er enkele onjuiste en voorbarige geruchten de ronde doen.

 • Nieuwe namen op lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  In het Belgisch Staatsblad verscheen vandaag het het KB van 21 juli 2016 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

  Dat KB voegt tien personen toe aan de nationale lijst van personen en entiteiten die ervan verdacht worden terroristische daden te stellen of pogen te stellen, ze te vergemakkelijken of eraan deel te nemen en van wie de tegoeden en economische middelen overeenkomstig worden bevroren.

  U vindt de nationale lijst hier.