1 september 2016 | 11 de jaargang | nummer 15

Orde in Actie

 • Stand van zaken hervorming juridische tweedelijnsbijstand

  Vandaag treedt het herziene systeem van de juridische tweedelijnsbijstand in werking. De voorwaarden om recht te hebben op een pro-Deoadvocaat worden verstrengd. De vergoeding van de advocaten, volgens de wettelijke vastgelegde nomenclatuur, is volledig hervormd en aangepast aan de huidige reële tijdsbesteding waarbij één punt gelijk staat aan één uur.

 • Hervorming tweedelijnsbijstand: vind hier alle nieuwe documenten vanaf 1 september 2016

  Het zal u niet ontgaan zijn dat vandaag het herziene systeem van juridische tweedelijnsbijstand in werking is getreden. Om u zo goed als mogelijk bij te staan werd in de zomer hard gewerkt aan een herziene uitgave van het welbekende Vademecum, de leidraad voor de advocaat die optreedt in het kader van de tweedelijnsbijstand. Maar ook andere documenten worden u ter beschikking gesteld om u te begeleiden bij deze toch wel ingrijpende hervorming.

 • Online inschrijving kandidaat-stagiairs

  Vanaf dit gerechtelijk jaar kunnen kandidaat-stagiairs zich via een online invulformulier op advocaat.be aanmelden aan de balie waar ze zich wensen in te schrijven.

 • Oproep kandidaat-vaste leden gemengde commissie rechtsbijstandsverzekering (GCR)

  De zes vaste leden van de GCR-commissie erelonen en de zes vaste leden van de GCR-commissie saisine worden om de twee jaar verkozen door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

  Wie interesse heeft in een mandaat van vast lid voor de komende periode 2016-2018, kan zich tegen uiterlijk 16 september 2016 bij de OVB kandidaat stellen. Maak uw kandidatuur en uw curriculum vitae over aan mevrouw Lieve Kenis (lieve.kenis@ordevanvlaamsebalies.be) met de vermelding voor welke commissie(s) u zich kandidaat stelt.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 02/08/2016 - 01/09/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Balie Limburg

  Op 1 september fuseren de Ordes van Advocaten van Tongeren en Hasselt tot één balie Limburg. Alle online applicaties (denk aan de Salduzapplicatie en de BJB- en beroepsopleidingsmodule op het privaat luik) worden door Diplad aangepast naar die nieuwe situatie.

 • Stafhouders Vlaamse balies 2016-2017

  Begin september starten nieuwe stafhouders aan 9 Vlaamse balies.

  U vindt hier een volledig overzicht van alle Vlaamse stafhouders met hun contactgegevens.

 • Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2016-2017

  U vindt de lijst van de voorzitters van de Conferenties bij de documenten.

 • Openingszittingen 2016-2017

  Noteer alvast de datum van de openingszitting van uw balie!

 • Samenstelling algemene vergadering 2016-2018

  Hier vindt u de samenstelling van de algemene vergadering vanaf 1 september 2016 en de data waarop dat 'advocatenparlement' bijeen komt.

 • Samenstelling raad van bestuur Diplad

  Hier vindt u een overzicht van de bestuurders van Diplad.

 • Waalse balies: stafhouders en voorzitters Conferenties 2016-2017

  De lijst met Waalse stafhouders en voorzitters van de Conferenties 2016-2017 vindt u bij de documenten.

 • VJV organiseert: colloquium stadsgeheim

  Op 29 september organiseert het VJV (Vlaamse Juristenvereniging) een colloquium over "stadsgeheim" en het transparantiebeginsel. Openbaarheid van bestuur is niet langer een ver ideaal, maar dagelijkse realiteit voor eenieder die bezig is met het functioneren van de overheid. De Tilburgse hoogleraar Paul Frissen en de Gentse ombudsvrouw Rita Passemiers wisselen gedachten en ervaringen uit.

 • Kijk uit voor phishing

  U ontvangt ze vast ook wel, phishing mails, maar hoe herkent u ze het best en hoe moet u ermee omgaan? Diplad zet de info op een rij.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Belgische RPV-regeling is niet conform het EU recht

  Op 28 juli 2016 viel de beslissing van het Hof van Justitie van de EU in de prejudiciële procedure met betrekking tot de Belgische wetgeving die toelaat om advocatenkosten op de verliezer te verhalen. Het Hof oordeelde dat het Belgisch systeem niet garandeert dat een significant en passend deel van de redelijke kosten door de verliezende partij wordt gedragen.

  De studiedienst van de OVB bekijkt welke gevolgen die rechtspraak zal hebben in het Belgisch rechtssysteem.

Wet Geworden