15 september 2016 | 11 de jaargang | nummer 16

Orde in Actie

 • Juridische online platformen

  Wordt u aangeschreven door online juridische platformen om mee te werken als juridische dienstverlener? De Orde van Vlaamse Balies herinnert aan het verbod op dichotomie.

 • Nieuwe consignatieverklaring sinds 12 september

  ING heeft een nieuwe versie van de consignatieverklaring opgesteld. U vindt de nieuwe Nederlandstalige en Franstalige versies op het privaat luik van de OVB.

 • Reactie van politici op OVB brief na Turkse couppoging

  De Orde van Vlaamse Balies kreeg een reactie op haar brief van 22 juli 2016 naar premier Michel, minister Reynders en de Hoge Vertegenwoordiger Mogherini over de couppoging in Turkije. Elk van hen garandeert dat hij de situatie van de medewerkers van het gerechtelijk apparaat van zeer nabij opvolgt.

 • Oproep kandidaat-vaste leden gemengde commissie rechtsbijstandsverzekering (GCR)

  De zes vaste leden van de GCR-commissie erelonen en de zes vaste leden van de GCR-commissie saisine worden om de twee jaar verkozen door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

  Wie interesse heeft in een mandaat van vast lid voor de komende periode 2016-2018, kan zich tegen uiterlijk 16 september 2016 bij de OVB kandidaat stellen. Maak uw kandidatuur en uw curriculum vitae over aan mevrouw Lieve Kenis (lieve.kenis@ordevanvlaamsebalies.be) met de vermelding voor welke commissie(s) u zich kandidaat stelt.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Persoverzicht 02/09/2016 - 08/09/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • België nog twee jaar respijt voor definitieve oplossing internering

  In het pilootarrest W.D. t. België van 6 september 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Belgische behandeling van geïnterneerden - of liever: het gebrek daaraan - streng veroordeeld. Het Hof stelt, met unanimiteit, een schending vast van verschillende mensenrechtelijke bepalingen (art. 3 EVRM, art. 5, §1 EVRM en art. 5§4 en 13 juncto 3 EVRM) en gunt de wetgever twee jaar tijd om structurele hervormingen door te voeren.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Vierde potpourriwet in aantocht

  De vierde potpourri-wet van minister Geens is hangende voor de Kamercommissie Justitie.

  Net zoals voor de andere potpourriwetten heeft de studiedienst, bijgestaan door verschillende commissies en experts, zijn opmerkingen overgemaakt aan alle instanties die een invloed hadden op de wetsgenese. Vooral de vernieuwde procedure voor de rechtbanken van koophandel, de regeling inzake de nutteloze kosten, het centraal register voor collectieve schuldenregelingen en de controle op de kwaliteitsrekeningen lieten daarbij veel inkt vloeien.

  U leest hier alvast welke resultaten die inspanningen hebben mogen leveren.