27 oktober 2016 | 11 de jaargang | nummer 19

Orde in Actie

 • Aanpassingen BJB-module: overgangsperiode verlengd

  Prestaties ingeven en dossiers afsluiten is vooralsnog niet mogelijk in de BJB-module, door de aanpassingen die naar aanleiding van de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand worden doorgevoerd. Zodra de nieuwe nomenclatuur is geïmplementeerd in de module, krijgt u daarvan bericht.

 • Motiveer de keuze voor de gerechtelijke invordering van niet-betwiste geldschulden in de inleidende akte

  De OVB is van mening dat de advocaat van de eisende partij de keuze heeft om niet-betwiste geldschulden gerechtelijk dan wel via de nieuwe buitengerechtelijke invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden B2B in te vorderen. De rechtbank mag de keuze voor een gerechtelijke procedure niet sanctioneren door de in het gelijk gestelde eisende partij te veroordelen tot de kosten van het geding.

  De advocaat die de gerechtelijke weg volgt om niet-betwiste geldschulden in te vorderen in plaats van de nieuwe buitengerechtelijke invorderingsprocedure, zet in de inleidende akte veiligheidshalve uiteen waarom hij voor een gerechtelijke procedure kiest. Daarbij moet hij omzichtig omgaan met de vermelding dat de vordering betwist is door de tegenpartij.

 • Werking familierechtbank: OVB in gesprek met familiemagistraten

  Op verzoek van de OVB werd op maandag 24 oktober 2016 een bijeenkomst georganiseerd tussen de commissie familierecht en een aantal magistraten van de Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg en hoven van beroep.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

Wet in Wording

 • OVB heeft bedenkingen bij hervorming BIM-wet

  De Kamercommissie Justitie heeft de bespreking aangevat van het wetsontwerp tot hervorming van de wet op de bijzondere inlichtingenmethoden (BIM-wet). De commissieleden vroegen de OVB om schriftelijk advies. De OVB heeft bij het wetsontwerp immers enkele belangrijke bedenkingen, vooral daar het niet lijkt te voldoen aan de eisen die het Grondwettelijk Hof heeft gesteld.

Advocatuur Cross Border

 • Innovatie en toekomst van het beroep - CCBE-conferentie 2016

  Op 20 oktober 2016 vond in Parijs de CCBE-conferentie plaats over "Innovatie en toekomst van de advocatuur". Vier panels, samengesteld uit advocaten, stafhouders, vertegenwoordigers van Europese advocatenorganisaties en aanbieders van online juridische diensten, bogen zich over vier actuele thema's:

  - de toekomst van justitie
  - de toekomst van juridische diensten
  - de toekomst van advocatenkantoren
  - de toekomst van de balies

  Want heeft de advocaat nog wel bestaansrecht te midden van al die technologische en economische vooruitgang?

  U leest hier het verslag van die interessante gesprekken.