10 november 2016 | 11 de jaargang | nummer 20

Orde in Actie

 • Oproep: steun mee de rechten van kinderen tijdens Music for Life

  De OVB doet een warme oproep aan de Vlaamse advocatenkantoren om op maandag 19 december “1 Hour for Life” te werken ten voordele van SOS Kinderdorpen en zo de rechten van kinderen zowel in België als wereldwijd te steunen.

  De waarde van dat uur x het aantal medewerkers gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Overtuig dus uw confraters op kantoor om mee te doen!

  Surf naar https://www.sos-kinderdorpen.be/w1hfl.

 • Gewijzigde circulaire taxatie pro-Deovergoedingen

  Door tussenkomst van de OVB en de OBFG bij het kabinet van de minister van Financiën is er inmiddels een erratum gepubliceerd op de Circulaire AAFisc Nr. 30/2016 (nr. Ci.707.214) d.d. 22 september 2016 over de taxatie van pro-Deovergoedingen. Daardoor moet er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen vrijwillige en verplichte prestaties.

 • #Advocaat-Avocat: Gedenkboek ter gelegenheid van 15-jarig bestaan OVB en OBFG

  Op 6 december 2016 verschijnt bij uitgeverij Larcier het gedenkboek #Advocaat-Avocat. Aanleiding is de viering van het 15-jarig bestaan van de OVB en de OBFG.

  Geïnteresseerde advocaten kunnen voorintekenen en het boek aan verminderde prijs aanschaffen.

 • Tips & tricks Diplad: facturatie van de diensten op het DPA

  De aanvragen die u via het DPA doet bij het Rijksregister, het CBB en Graydon worden maandelijks gefactureerd. Omdat Diplad vaak de vraag krijgt om die facturatiegegevens aan te passen, lichten we hier toe hoe u die gegevens eenvoudig zelf kan beheren.

 • Algemene vergadering 26 oktober

  De financiering van Diplad, de witwaspreventie, de rechtsbijstandsverzekering: deze en andere onderwerpen kwamen aan bod op de algemene vergadering van 26 oktober 2016.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 13/10/2016 - 04/11/2016

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Wenst u Ombudsman voor de Handel te worden?

  Wenst u deel uit te maken van het verzoeningspanel van de Ombudsman voor de Handel? Dien dan nu uw kandidatuur in.

  De Ombudsman voor de Handel is een vzw die als doel heeft geschillen tussen consumenten en handelaars te regelen. Zij werken met een team van zelfstandige verzoeners die de partijen een oplossing voor hun geschil aanreiken. De Ombudsman zal begin 2017 operationeel worden.

 • VJV organiseert: Recht en Humor

  Op 2 december organiseert de Vlaamse Juristenvereniging een avondactiviteit over recht en humor. Die twee combineren is en blijft een moeilijke oefening. Jogchum Vrielink, Bert Kruismans en Fernand Keuleneer debatteren over recht, humor en hun onderlinge relatie.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 28 oktober tot en met 10 november 2016.

 • Extra namen op de Belgische lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  15 namen zijn toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Zo probeert de Belgische overheid mogelijke toekomstige terroristische activiteiten te verhinderen.

  Let op als personen of gemachtigden van entiteiten die op die lijst staan u benaderen in het kader van een eventueel juridisch probleem. Wees bovendien steeds aandachtig voor de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die desgevallend op u van toepassing kunnen zijn.

Wet in Wording

 • Voortzetting modernisering justitie en recht - Beleidsnota Justitie 2017

  Met zijn beleidsnota Justitie 2017 gaat minister van Justitie Koen Geens verder op de ingeslagen modernisering van Justitie. Hij belooft in zijn derde regeringsjaar onder meer prioriteit te geven aan de modernisering van de verschillende wetboeken, de optimalisering van het gebouwenbeheer, de rationalisering van de gerechtsgebouwen en de digitaal ondersteunde rechtbank.

 • Nieuw wetsvoorstel Fonds juridische tweedelijnsbijstand

  Op 25 oktober 2016 werd een nieuw aangepast wetsvoorstel voor het Fonds juridische tweedelijnsbijstand ingediend in de Kamer. Daarin wordt niet alleen een verplichte bijdrage opgelegd in strafzaken, maar worden ook bijdragen opgelegd in burgerlijke zaken en zaken voor de Raad van State en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen.

 • Parlementaire vraag over verruimde minnelijke schikking

  Naar aanleiding van de zaak-Chodiev, is de minister van Justitie geïnterpelleerd over de gefaseerde totstandkoming van de verruimde minnelijke schikking. De minister antwoordde dat de richtlijnen van het College van procureurs-generaal steeds voorschreven om vooruit te lopen op de inwerkingtreding van de reparatiewet.

Advocatuur Cross Border