24 november 2016 | 11 de jaargang | nummer 21

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over o.a. de rechtbanken en hoven.

 • Advocaten, witwas en beroepsgeheim

  Op donderdag 1 december 2016 van 17u tot 19u, kunt u in Kortrijk deelnemen aan een evenement over de advocaten, witwas en het beroepsgeheim.

  Dat evenement is een samenwerking tussen de balies van Kortrijk, Lille en Tournai en de Orde van Vlaamse Balies.

 • NOAB houdt opendeurdag in Brussels Justitiepaleis

  Op zaterdag 3 december 2016 organiseert de balie van Brussel (Nederlandse en Franse Orde) een opendeurdag in het Brusselse gerechtsgebouw aan het Poelaertplein. Elke advocaat is natuurlijk ook welkom!

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof stelt ongrondwettigheid in wetgeving tweedelijnsbijstand vast

  Het Grondwettelijk Hof (GwH) besliste in arrest nr. 143/2016 dat de afwezigheid van kosteloze rechtsbijstand voor rechtspersonen die strafrechtelijk vervolgd worden, een schending uitmaakt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie) in samenhang gelezen met artikel 6.3.c. van het EVRM. Het GwH stelde tevens dat de wetgever moet optreden om een regeling te bepalen voor het kosteloze optreden van de lasthebber ad hoc wiens aanwijzing in artikel 2 VT Sv. wordt vastgelegd.

 • Grondwettelijk Hof stelt lacune vast in de bevoegdheid van de vrederechter

  Het Grondwettelijk Hof stelt een lacune vast in de bevoegdheid van de vrederechter om kennis te nemen van schuldvorderingen van nutsbedrijven tegen particulieren, wanneer een dergelijke schuldvordering is gecedeerd aan een derde. Die lacune kan worden ingevuld door de verwijzende rechter.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 11 tot en met 24 november 2016.

 • Salduz bis van kracht op 27 november 2016

  De wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord breidt het consultatie- en bijstandsrecht van verdachten bij het verhoor uit. De OVB zet de voornaamste wijzigingen voor u op een rij.

 • Centrale btw-administratie bevestigt btw-onderwerping curatoren onbeheerde nalatenschappen

  De centrale btw-administratie bevestigt haar eerdere standpunt dat het toepassingsgebied van art. 44, §2, 2° Wbtw niet kan worden uitgebreid tot de prestaties die de advocaat verricht in zijn hoedanigheid van curator over een onbeheerde nalatenschap. Dergelijke prestaties zijn bijgevolg aan de normale btw-regeling onderworpen.

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border