23 februari 2017 | 12 de jaargang | nummer 4

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Langverwacht arrest Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tot vernietiging OVB in btw-zaak

  In zijn langverwacht arrest 27/2017 van 23 februari 2017 heeft het Grondwettelijk Hof de beroepen tot vernietiging van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen door de OVB en andere partijen volledig verworpen. Het Hof meent dat er geen schending van het recht op toegang tot de rechter is en dat er evenmin een schending van het beroepsgeheim van advocaten is.

 • Reglement detachering blijft overeind na de cassatiearresten van 3 februari 2017

  Op 3 februari 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over twee verzoeken tot nietigverklaring van het OVB-reglement van 27 januari 2016 tot invoeging van Afdeling III.1.9 ‘Werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering’. Het Hof heeft beide vorderingen verworpen.

 • Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat derdenverzet tegen een arbitrale uitspraak mogelijk moet zijn

  Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 16 februari 2017 geoordeeld dat derden, die door een arbitrale beslissing benadeeld worden, derdenverzet moeten kunnen aantekenen tegen die arbitrale uitspraak.

  Het feit dat benadeelde derden slechts in geval van bedrog een vordering tot vernietiging van de arbitrale beslissing kunnen instellen, levert volgens het Grondwettelijk Hof geen schending op van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

 • Verplichte verbeurdverklaring van het middel van het misdrijf is ongrondwettig

  In een belangrijk arrest van 9 februari 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de verplichte verbeurdverklaring van het middel van het misdrijf ongrondwettig is "wanneer die straf dermate afbreuk doet aan de financiële toestand van de persoon aan wie ze is opgelegd dat ze een schending van het eigendomsrecht inhoudt". Het Hof besloot dat het verplichte karakter van de verbeurdverklaring het gelijkheidsbeginsel schendt, in samenhang gelezen met het recht op eigendom.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Kamercommissie Justitie keurt financieringsfonds tweedelijnsbijstand goed

  Het geamendeerde wetsvoorstel tot oprichting van een fonds voor de juridische bijstand werd op 14 februari 2017 besproken en definitief goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Het wetsvoorstel zal in de eerstkomende weken behandeld worden in de plenaire vergadering van de Kamer.

 • Behoud zittingsplaatsen arbeidsrechtbanken ressort Gent

  Minister van Justitie Koen Geens werd gisteren in de Kamercommissie Justitie ondervraagd over de impact van de besparingen binnen Justitie op het behoud van de zittingsplaatsen van de arbeidsrechtbanken in het ressort Gent. Opnieuw weigerde de minister ter zake in zijn kaarten te laten kijken. De OVB dringt eens te meer aan op een meer transparante communicatie, die een maatschappelijk debat mogelijk maakt.

Advocatuur Cross Border