20 april 2017 | 12 de jaargang | nummer 8

Orde in Actie

 • Al meer dan 2.000 advocatenkaarten aangevraagd

  Sinds 10 april kunnen advocaten hun elektronische advocatenkaart online aanvragen. Meer dan 2.000 advocaten hebben dat intussen al gedaan.

 • Aftellen naar DPA-deposit

  Na de lancering van RegSol en de advocatenkaart werkt Diplad nu verder aan DPA-deposit: een service waarlangs advocaten op een beveiligde manier, via hun advocatenkaart, digitaal conclusies en stukken kan neerleggen bij elke Belgische rechtbank (! Ook naar die rechtbanken die nu nog niet digitaal kunnen ontvangen).

 • Trefdag 5 mei: de nieuwe interneringswetgeving onder de loep

  Op vrijdag 5 mei organiseren Die Keure en de Orde van Vlaamse Balies de Trefdag 'De nieuwe Interneringswetgeving onder de loep'. Nadien loopt vanaf 6 mei tot 15 oktober 2017 in het Museum Dr. Guislain de tentoonstelling “(On)behandeld. Over schuld, internering, schuld en boete”, een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Oproep kandidaten beroepscommissie beroepsopleiding

  Stagiairs die niet zijn geslaagd voor de examens van de beroepsopleiding kunnen tegen die beslissing een hoger beroep instellen bij de beroepscommissie. Op 24 mei 2017 stelt de algemene vergadering een nieuwe beroepscommissie samen. Wilt u daar graag deel van uitmaken? Bezorg ons uw cv vóór 5 mei.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Schematisch overzicht bekrachtiging akkoorden familiale geschillen

  In de bijgevoegde tekst wordt een schematisch overzicht geboden van de verschillende manieren om akkoorden te laten bekrachtigen door de familierechtbank. Het tijdstip waarop partijen hun akkoord willen vastleggen (vóór een procedure, op de inleidende zitting, in de loop van het geding) is daarbij van belang.

 • Lijst van door de directeur-generaal van het DGEPI aangewezen personen

  Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) meldt dat de bijlage van de collectieve brief nr. 142 ‘Nieuwe definitie directeur’ recent werd geactualiseerd. Die bijlage bevat de lijst van personen die zijn aangewezen om onder het gezag van het inrichtingshoofd de taken uit te voeren die de wet aan de directeur heeft toevertrouwd.

 • Bemiddeling, wat vindt u daarvan?

  De Universiteit Gent doet onderzoek naar de houding van de Belgische advocatuur over bemiddeling als alternatieve wijze van geschillenoplossing in de zin van Deel VII van het Gerechtelijk Wetboek.

  In dit kader wordt onderzocht hoe de Belgische advocaat staat tegenover specifieke denkpistes die de Belgische wetgever kan volgen met het oog op de optimalisering en stimulering van bemiddeling. Daarbij wordt eveneens gepolst naar de rol die de Belgische advocaat zich in deze context in de toekomst wilt aanmeten.

  Klik door naar het artikel om deel te nemen aan de enquête.

 • Tax, Audit & Accountancy: gratis tijdschrift over bedrijfsrevisoraat.

  Het tijdschrift Tax, Audit & Accountancy (TAA) is een informatief tijdschrift over het bedrijfsrevisoraat. Geïnteresseerde advocaten kunnen dat tijdschrift gratis ontvangen.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Hof van Cassatie aanvaardt gefaxt grievenformulier

  In een recent arrest oordeelt het Hof van Cassatie dat de zekerheid die volgens art. 204 Sv. moet bestaan dat de grieven uitgaan van de appellant of van zijn raadsman, niet vereist dat dat geschrift een originele handtekening bevat. Die zekerheid kan volgens het Hof ook worden bereikt wanneer een ondertekend geschrift tijdig wordt gefaxt en niet wordt betwist dat de handtekening wel degelijk die is van de appellant of zijn raadsman.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 7 tot en met 20 april 2017.

 • Statuut voor pleegzorgers is een feit

  Met ingang van 1 september 2017 krijgen pleegzorgers een eigen juridisch statuut. Gedurende de plaatsing nemen de pleegzorgers beslissingen inzake dagelijkse en dringende belangrijke aangelegenheden. Andere bevoegdheden ter uitoefening van het ouderlijk gezag kunnen aan de pleegzorgers gedelegeerd worden. De familierechtbank is bevoegd voor beslissingen rond ouderlijk gezag, maar de jeugdrechtbank kan maatregelen inzake ouderlijk gezag nemen voor zover die samenhangen met jeugdbeschermingsmaatregelen.

 • Extra namen op de Belgische lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  20 namen zijn toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Zo probeert de Belgische overheid mogelijke toekomstige terroristische activiteiten te verhinderen. Let dus op als personen of gemachtigden van entiteiten die op die lijst staan u benaderen in het kader van een eventueel juridisch probleem. Wees bovendien steeds aandachtig voor de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wet in Wording