1 juni 2017 | 12 de jaargang | nummer 11

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • GDPR voor de advocaat

  Op de plenaire vergadering van de CCBE van 19 mei 2017 werd een praktische handleiding goedgekeurd die Europese advocaten kunnen gebruiken in het kader van de naleving van hun GDPR-verplichtingen (algemene gegevensbeschermingsverordening).

  U leest er hier meer over.

 • Lijst contactgegevens DVZ

  De OVB bezorgt u een lijst met contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

 • Oproep tot deelname onderzoek: identificatie van kwetsbare verdachten in een strafprocedure

  Om inzicht te verwerven in de huidige praktijk en de visies van advocaten wat betreft de kwetsbaarheid van verdachten neemt onderzoekster Lore Mergaerts (KUL) momenteel interviews af bij diverse strafrechtadvocaten.

  Uw bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek zou dan ook ten zeerste worden gewaardeerd!

 • VJV organiseert: colloquium gezond recht

  Op 15 juni organiseert de Vlaamse Juristenvereniging een colloquium rond gezond recht in Antwerpen. Het belooft een interessante gedachtewisseling te worden tussen professionelen van de medische en juridische wereld.

Uitgelezen Rechtspraak

 • IOS-procedure en nodeloze kosten: hof van beroep Gent volgt stelling OVB

  Het hof van beroep te Gent volgt in een arrest van 24 april 2017 de stelling van de OVB dat het aanwenden van de dagvaarding in plaats van de buitengerechtelijke procedure invordering van onbetwiste geldschulden in B2B-verhoudingen (artt. 1394/20 e.v. Ger.W./PP I) op zich geen fout uitmaakt en dus geen aanleiding geeft tot het ten laste leggen van de in het gelijk gestelde partij van de proceskosten. In een tweede arrest van dezelfde dag wordt gesteld dat de kosten niet ambtshalve ten laste van de eisende in het gelijk gestelde partij kunnen worden gelegd. Beide arresten betreffen hoger beroep tegen vonnissen uit 2016.

 • EHRM aanvaardt Belgisch vertrouwelijk strafdossier en anonieme getuigenverklaringen

  In het recente arrest Van Wesenbeeck t. Belgiƫ heeft het EHRM beslist dat het gebrek aan toegang tot het vertrouwelijk strafdossier en de onmogelijkheid voor de verdediging om anonieme getuigen te (laten) ondervragen, niet onverenigbaar zijn met het recht op een eerlijk strafproces in de zin van art. 6 EVRM.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Hoorzitting wetsvoorstel erfrecht

  Op dinsdag 23 mei 2017 stelde de OVB haar standpunt voor op de hoorzitting bij de Kamercommissie Justitie inzake het voorstel voor de hervorming van het erfrecht.

Advocatuur Cross Border

 • Welk nieuws voor de advocaat-Europeaan?

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. Hier leest u wat de CCBE in mei 2017 heeft verwezenlijkt, besproken, besloten en voorgenomen gedurende haar 127e plenaire vergadering:
  - een Europees Verdrag van de advocatuur
  - maatschappelijk verantwoord ondernemen
  - de Lahorgue zaak C-99/16
  - MULTILAW
  - strafrecht
  - het EHRM