15 juni 2017 | 12 de jaargang | nummer 12

Orde in Actie

 • Vanaf vandaag: DPA-deposit

  Vanaf vandaag kan u met uw advocatenkaart aanmelden op het DPA .

  DPA (Digital Platform Attorneys) is een gemeenschappelijk (OVB + OBFG) platform voor alle Belgische advocaten. Via de eerste applicatie, DPA-deposit, kan u digitaal conclusies, bewijsstukken en andere documenten verzenden naar álle Belgische hoven en rechtbanken (ook die die nog niet digitaal kunnen ontvangen!), confraters en derden.

 • Verkiezingen raad van bestuur OVB: wie zijn de kandidaten?

  Het beloven spannende verkiezingen te worden, met niet minder dan 5 kandidaten voor het voorzitterschap!

 • Advocatenrun: alle uitslagen, foto’s en filmreportages nu online!

  Zo'n 400 deelnemers zakten op zondag 4 juni af naar Tervuren voor de jaarlijkse Advocatenrun. Bekijk hier de foto's, filmpjes en uitslagen.

 • Collaboratieve onderhandeling in de steigers

  Er leeft wat rond alternatieve geschillenbeslechting (ADR). De laatste jaren wordt meer en meer aandacht geschonken aan een specifieke vorm van alternatieve geschillenoplossing: de bemiddeling. In 2005 kreeg bemiddeling al een algemene wettelijke basis in Deel VII van het Gerechtelijk Wetboek.

  Toch blijkt bemiddeling vandaag slechts in een kleine fractie van de conflicten ingezet te worden. Daarom engageerde de regering Michel I zich in het regeerakkoord om maximaal in te zetten op de bevordering van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, zoals de bemiddeling, zodat de rechtbanken kunnen worden ontlast. Minister van Justitie Geens heeft die verbintenis ook krachtig onderschreven in zijn Justitieplan.

  In zijn nieuwjaarstoespraak voor het gerechtelijk jaar 2016-2017 haalde voorzitter Dominique Matthys ook aan dat ADR in de advocatenpraktijk steeds meer om de hoek komt kijken. Hij bestempelt ADR terecht als één van de grote uitdagingen voor de hedendaagse advocaat, die ook in dit domein een invulling zal moeten geven aan de rol die hij kan spelen.

  U leest hier welke rol de OVB in dit verband op zich heeft genomen.

 • Ad Rem: artificiële intelligentie en andere buzz words

  Ad Rem zette legal tech pioneer Jeroen Zweers op de stoel en hoorde hem uit over innovaties in de advocatuur. Worden we binnenkort allemaal vervangen door robots of zal het zo'n vaart niet lopen? U leest het in Ad Rem!

 • Nog plaatsen vrij voor de bijzondere opleiding jeugdrecht 2017-2018!

  Vanaf donderdag 5 oktober 2017 gaat voor de achtste maal de "bijzondere opleiding jeugdrecht" van start. Aarzel niet en schrijf u vandaag nog in via het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies. De sessies in Leuven zijn helaas al volzet.

 • Algemene vergadering 24 mei 2017

  Komt er een regeling specialisaties? Wat wijzigt aan de permanente vorming?

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 22/05/2017 - 15/06/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Oproep kandidaten erkenningscommissie permanente vorming 2017-2020

  De algemene vergadering zal op haar vergadering van 27 september 2017 de leden van de erkenningscommissie permanente vorming aanwijzen.

  Kandidaat? Bezorg uw kandidatuur, met curriculum vitae, uiterlijk op 19 september 2017 om 12 u aan Orde van Vlaamse Balies t.a.v. mevrouw Leen Christiaens, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per e-mail aan leen.christiaens@ordevanvlaamsebalies.be .

 • Bemiddeling, wat vindt u daarvan?

  De Universiteit Gent doet onderzoek naar de houding van de Belgische advocatuur over bemiddeling als alternatieve wijze van geschillenoplossing in de zin van Deel VII van het Gerechtelijk Wetboek.

  In dit kader wordt onderzocht hoe de Belgische advocaat staat tegenover specifieke denkpistes die de Belgische wetgever kan volgen met het oog op de optimalisering en stimulering van bemiddeling. Daarbij wordt eveneens gepolst naar de rol die de Belgische advocaat zich in deze context in de toekomst wilt aanmeten.

  Klik door naar het artikel om deel te nemen aan de enquête.

 • Geen telefonische inlichtingen rechtbank eerste aanleg

  De rechtbanken van eerste aanleg Oost- en West-Vlaanderen geven geen telefonische inlichtingen meer over de inhoud van vonnissen.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk hof herbevestigt standpunt taxatie pro-Deovergoedingen

  In zijn arrest 65/2017 d.d. 1 juni 2017 herbevestigde het Grondwettelijk Hof het standpunt over de taxatie van pro-Deovergoedingen, dat het eerder innam in het sleutelarrest 30/2016 d.d. 25 februari 2016. Doordat tot op heden geen overeenstemming kon worden gevonden tussen de communautaire Ordes en de FOD Financiën over de toepassing van de gewijzigde circulaire AAFisc nr. 30/2016 konden in tal van dossiers juridische procedures niet worden vermeden.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 2 tot en met 15 juni 2017.

 • Recht op schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht

  Op 6 juni 2017 werd de wet houdende invoeging van een Titel 3 "De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken om het mededingingsrecht" in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht houdende invoeging van definities eigen aan Boek XVII, Titel 3 in Boek I en houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van economisch recht (1).

 • Wet van 19 april 2017 nationale registers gerechtsdeskundigen + erratum

  Op 12 juni 2017 werd een kort erratum gepubliceerd over de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting
  van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalerstolken (1)

 • DNA-gegevensbank 'Intervenanten' krijgt wettelijke basis

  Op 31 mei 2017 is een wet van 17 mei 2017 gepubliceerd met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank 'Intervenanten' in de schoot van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).

 • Europees onderzoeksbevel in strafzaken in nationale wetgeving omgezet

  Met de wet van 22 mei 2017 betreffende het onderzoeksbevel in strafzaken heeft de Belgische wetgever richtlijn 2014/41/EU omgezet naar Belgisch recht. Die had tot doel het momenteel zeer verspreide geheel van internationale regelgeving inzake rechterlijke samenwerking op het gebied van bewijsverkrijging in strafzaken te vervangen door één Unierechtelijk instrument dat de voordelen uit de klassieke wederzijdse rechtshulp in strafzaken combineert met de voordelen uit de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning.

 • Nieuw model informatieformulier hoorrecht minderjarige

  Op 1 juni 2017 trad het nieuwe Koninklijk Besluit van 28 april 2017 in werking. Dat KB tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek vervangt het Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014 en heft het op. Het nieuwe KB verscheen in het Belgisch Staatsblad op 22 mei 2017.

Wet in Wording

 • Werking DAVO blijft gemoederen beroeren

  In een aantal recente parlementaire vragen wordt de voorgenomen afbouw van het aantal DAVO-kantoren op de korrel genomen. Ook het gebrek aan bekendheid, de verhoging van de drempel om hulp te zoeken en de inefficiëntie van de terugvorderingen kwamen aan bod. Minister Van Overtveldt en staatssecretaris Demir beloven beterschap.

 • Parlementaire vraag over een uniforme regeling voor inzage van het strafdossier

  In antwoord op een parlementaire vraag over een uniforme regeling voor inzage van het strafdossier verwees de minister van Justitie naar een circulaire van de FOD Financiën, die de problemen op het terrein grotendeels oplost, en naar de stappen die ondernomen worden in de richting van een digitale justitie, waaronder DPA-deposit.

 • Parlementaire vragen over de invoering van quota voor voorlopige hechtenissen

  In antwoord op enkele parlementaire vragen over de invoering van quota voor voorlopige hechtenissen, verklaarde minister Geens zelf geen voorstander te zijn van een rigide quotasysteem, maar nuanceerde hij dat de structurele overbevolking in de gevangenissen wel noopt tot oplossingen.

 • Verplichting facturatie gerechtsdeurwaarder aan instruerende advocaat op komst

  Per brief van 24 mei 2017 kondigde de centrale btw-administratie aan de OVB aan dat de gerechtsdeurwaarder weldra zijn factuur zal mogen opmaken op naam van de instruerende advocaat, die optreedt voor een verzoekende partij en in die hoedanigheid een opdracht geeft aan een gerechtsdeurwaarder. De betreffende beslissing is thans nog niet gepubliceerd.

 • Maatregelen om de leefomstandigheden voor gedetineerden te verbeteren

  In antwoord op een parlementaire vraag over de recente veroordeling van de Belgische Staat wegens onmenselijke behandeling van gedetineerden, kondigde de minister van Justitie initiatieven aan om de leefomstandigheden voor gedetineerden te verbeteren.

 • Bijstand van een advocaat tijdens forensisch psychiatrische onderzoeken blijft behouden

  In antwoord op een parlementaire vraag over de bijstand van een advocaat tijdens forensisch psychiatrische onderzoeken, verklaarde de minister van Justitie dat een aanpassing van de bestaande regeling niet aan de orde is. De (facultatieve) aanwezigheid van een advocaat tijdens die onderzoeken blijft dus behouden.