28 juni 2017 | 12 de jaargang | nummer studenten

Orde in Actie

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (Orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies.
  Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • Diplad: IT-leverancier van de OVB

  Diplad is een jong ICT-bedrijf, opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies. Met intensieve en ambitieuze projecten wil Diplad de advocatuur - en bij uitbreiding justitie - begeleiden naar de digitale toekomst. Zij ontwikkelt hiervoor het Digitaal Platform voor de Advocatuur (DPA).

 • Ombudsdienst advocatuur

  Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur onder de naam Ligeca. Ligeca is gekwalificeerd om buitengerechtelijk geschillen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen.

 • Uw scriptie is geld waard

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van € 2.500.

 • Hoe vindt u een stageplaats?

  Zoek in het overzicht van de beschikbare stageplaatsen op www.advocaat.be of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • Stage en beroepsopleiding

  De Codex Deontologie voor Advocaten bundelt alle reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, ook de reglementen stage en beroepsopleiding. Die bevatten bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Wegwijs aan de balie: welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Bureau voor Juridische Bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Ad Rem

  Ad Rem is het driemaandelijkse tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. Daarin wordt aandacht geschonken aan nieuws van en voor de advocaat.

Advocaat in Actie

 • Nieuwe Salduzgedragscode

  De OVB heeft een nieuwe Salduzgedragscode uitgewerkt, rekening houdend met de wijzigingen aangebracht door de Salduz bis-wet en de meer actieve rol die de advocaat tijdens het verhoor krijgt toebedeeld.

 • GDPR voor de advocaat

  Op de plenaire vergadering van de CCBE van 19 mei 2017 werd een praktische handleiding goedgekeurd die Europese advocaten kunnen gebruiken in het kader van de naleving van hun GDPR-verplichtingen (algemene gegevensbeschermingsverordening).

  U leest er hier meer over.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Reglement detachering blijft overeind na de cassatiearresten van 3 februari 2017

  Op 3 februari 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over twee verzoeken tot nietigverklaring van het OVB-reglement van 27 januari 2016 tot invoeging van Afdeling III.1.9 ‘Werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering’. Het Hof heeft beide vorderingen verworpen.

 • EHRM veroordeelt onmenselijke behandeling Belgische gedetineerden

  Op 16 mei 2017 werd de Belgische Staat andermaal veroordeeld wegens onmenselijke en vernederende behandeling van twee gedetineerden. Het arrest roept herinneringen op aan het 'quasipilootarrest' Vasilescu t. België, waarin het EHRM de structurele overbevolking in de Belgische gevangenissen aan de kaak stelde.

Wet Geworden

 • Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand in werking vanaf 1 mei 2017

  Op 1 mei 2017 is het Begrotingsfonds tweedelijnsbijstand eindelijk in werking getreden. Dat Begrotingsfonds zal worden gebruikt om de vergoedingen van de advocaten belast met de juridische tweedelijnsbijstand, en de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand te financieren.

 • Statuut voor pleegzorgers is een feit

  Met ingang van 1 september 2017 krijgen pleegzorgers een eigen juridisch statuut. Gedurende de plaatsing nemen de pleegzorgers beslissingen inzake dagelijkse en dringende belangrijke aangelegenheden. Andere bevoegdheden ter uitoefening van het ouderlijk gezag kunnen aan de pleegzorgers gedelegeerd worden. De familierechtbank is bevoegd voor beslissingen rond ouderlijk gezag, maar de jeugdrechtbank kan maatregelen inzake ouderlijk gezag nemen voor zover die samenhangen met jeugdbeschermingsmaatregelen.

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Dag van de Bedreigde Advocaat: manifestatie voor vervolgde Chinese advocaten

  Elk jaar, op 24 januari, vindt wereldwijd de "Dag van de Bedreigde Advocaat" plaats. Advocaten over de hele wereld steunen op die dag bedreigde advocaten in andere landen.

  Dit jaar - de zevende editie - lag de focus op China, wegens de massale vervolging van advocaten in juli 2015 die de Chinese overheden hardnekkig ontkende. Advocaten protesteerden dinsdag aan de Chinese Ambassade tegen de foltering en aanhouding van advocaten.

  Tot slot werd een petitie overhandigd.

 • Welk nieuws voor de advocaat-Europeaan?

  De CCBE vertegenwoordigt ruim 1 miljoen Europese advocaten op Europees en internationaal niveau. Hier leest u wat de CCBE in mei 2017 heeft verwezenlijkt, besproken, besloten en voorgenomen gedurende haar 127e plenaire vergadering:
  - een Europees Verdrag van de advocatuur
  - maatschappelijk verantwoord ondernemen
  - de Lahorgue zaak C-99/16
  - MULTILAW
  - strafrecht
  - het EHRM