29 juni 2017 | 12 de jaargang | nummer 13

Orde in Actie

 • Edward Janssens, nieuwe voorzitter OVB

  De nieuwe bestuursploeg voor de komende drie jaar is gekend.
  Verkozen voorzitter Edward Janssens en zijn bestuurders treden in functie op 1 september 2017.

 • Potpourri à la carte

  Met een handig trefwoordenregister op de voorbije vier potpourri-wetten reikt de OVB-studiedienst u een handig werkinstrument aan, om het overzicht te behouden op alle hervormingen en wetswijzigingen van de voorbije tweeënhalf jaar.

 • Aanstelling experten door minister van Justitie voor modernisering juridische beroepen

  De Orde van Vlaamse Balies reageerde deze week op de in de pers aangekondigde boodschap van de minister van Justitie dat hij het plan opvat om de juridische beroepen te moderniseren. Dat hij daarbij ook de advocatuur op het oog heeft, roept bij de OVB fundamentele vragen op. De OVB stuurde een persbericht uit; de twee experten reageren en doen een oproep aan de ganse advocatuur.

 • OVB stapt naar Grondwettelijk Hof tegen de "nutteloze kosten"

  De OVB stelt een beroep tot vernietiging in bij het Grondwettelijk Hof tegen de regeling van de "nutteloze kosten" die door de vierde potpourri-wet (PP IV) werd ingevoerd.

 • Voorintekening jubileumboek 175 jaar balie Leuven

  Nadat de afgelopen jaren de OVB en tal van Vlaamse balies hun geschiedenis reeds te boek stelden, publiceert nu ook balie Leuven naar aanleiding van haar 175-jarig bestaan een publicatie. Voorintekenen kan tot 31 augustus 2017.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Nieuwe release Salduz-webapplicatie

  Midden juli 2017 zal de nieuwe release van de Salduz-webapplicatie online staan. Die bevat enkele nieuwigheden voor de advocaat, maar verder vooral wijzigingen voor de verbalisanten.

 • Geen telefonische inlichtingen rechtbank eerste aanleg: vervolg

  De stafhouders van Oost-Vlaanderen hebben overleg gehad met de griffiers van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen over de weigering om de stand van zaken in correctionele zaken nog telefonisch mee te delen.

  Griffiers zullen na de zitting de zittingsrol inscannen en overmaken aan de balies die hem ter beschikking zullen stellen op het private luik van de website www.advocaat.be (informatie/Hoven en rechtbanken).

 • Oproep kandidaten erkenningscommissie permanente vorming 2017-2020

  De algemene vergadering zal op haar vergadering van 27 september 2017 de leden van de erkenningscommissie permanente vorming aanwijzen.

  Kandidaat? Bezorg uw kandidatuur, met curriculum vitae, uiterlijk op 19 september 2017 om 12 u aan Orde van Vlaamse Balies t.a.v. mevrouw Leen Christiaens, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per e-mail aan leen.christiaens@ordevanvlaamsebalies.be .

 • VJV organiseert: tweedaags internationaal Juristencongres der Lage Landen

  De Vlaamse Juristenvereniging organiseert op 25 en 26 september 2017 het Tweedaags internationaal juristencongres der Lage Landen.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Stand van zaken hervorming strafprocedure

  De OVB bezorgt u een stand van zaken over de voorstellen van de commissie van experts tot hervorming van het strafprocesrecht.

 • Nieuwe toelaatbaarheidsdata voorlopige invrijheidstelling

  Om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan, wordt tijdelijk afgeweken van de toelaatbaarheidsdata voor de voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden die één of meer vrijheidsstraffen ondergaan waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder bedraagt, zoals bepaald in de ministeriële omzendbrief nr. 1817 van 15 juli 2015, zoals gewijzigd door de ministeriële omzendbrief nr. 1817bis van 29 april 2016.