7 september 2017 | 12 de jaargang | nummer 15

Orde in Actie

 • Wat doen indien u wordt opgeroepen n.a.v. het verhoor van een niet-aangehouden minderjarige verdachte?

  De OVB verzoekt alle advocaten om niet mee te stappen in de werkwijze die de nota van het College van procureurs-generaal aanbeveelt. Die nota beperkt de rechten van minderjarige verdachten op toegang tot een advocaat namelijk op een onwettige wijze.

  De OVB heeft inmiddels een reactie ontvangen van het College op haar verzoek tot intrekking van die nota en in oktober vindt een overlegmoment plaats tussen het College en de OVB.

 • Nultarief btw juridische eerste- en tweedelijnsbijstand blijft behouden tot 31 december 2017

  In afwachting van een circulaire met de concrete modaliteiten wordt de inwerkingtreding van de beslissing nr. E.T. 131.005 van 23 december 2016 opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2018. Minstens tot en met 31 december 2017 blijft daardoor het huidige bijzondere btw-nultarief behouden voor de prestaties van advocaten in het kader van de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand.

 • Advocatenkaart al aangevraagd?

  De productie van de advocatenkaarten is inmiddels heropgestart. Eerst worden de reeds bestaande kaarten vervangen. Nadien volgen de nieuwe kaarten. Wie al een kaart had (aangevraagd) moet dat NIET opnieuw doen. Advocaten die nog geen kaart hebben aangevraagd, kunnen dat nog doen tot en met eind december. Vanaf 1 januari 2018 zijn de oude CCBE-pasjes immers niet meer geldig.

 • (On)behandeld: seminaries over internering op 12 september en 10 oktober

  Op 12 september 2017 organiseert de Orde van Vlaamse Balies een seminarie waarin de nieuwe interneringswet juridisch-technisch wordt toegelicht en wordt afgetoetst aan de mensenrechten. Op 10 oktober volgt een seminarie over de zorgomkadering van geïnterneerde personen. Schrijf vandaag nog in via het privaat luik!

  Als deelnemer van de seminaries kunt u de tentoonstelling "(On)behandeld. Over internering, schuld en boete" in het Museum Dr. Guislain bezoeken. Check de details in de folders die u via de link vindt.

  Kijk ook naar de randactiviteiten zoals de film "9999" op 21 september.

 • Nog plaatsen vrij voor de bijzondere opleiding jeugdrecht 2017-2018

  Vanaf donderdag 5 oktober 2017 gaat voor de achtste maal de "bijzondere opleiding jeugdrecht" van start. Aarzel niet en schrijf u vandaag nog in via het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies. De sessies in Leuven zijn helaas al volzet.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 02/08/2017 tem 06/09/2017

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Nieuwe inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand

  Vanaf 1 september 2017 gelden nieuwe inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand.

  U vindt de inkomensgrenzen bij de documenten.

 • Uitnodiging algemene vergadering Voorzorgskas

  De Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen organiseert op 5 december 2017 zijn volgende algemene vergadering. Wie die wenst bij te wonen, wordt verzocht om de inschrijvingsstrook ingevuld en ondertekend terug te bezorgen voor 3 november 2017.

 • Uitbreiding Connect 2.0 naar advocatuur

  Vanaf dit najaar wordt het project Connect 2.0 van het Agentschap Innovatie & Ondernemen van het Vlaams Gewest uitgebreid naar het notariaat en de advocatuur. Voortaan kunnen ook advocaten deelnemen aan de webinars van Connect 2.0, die bovenal beogen de adviesfunctie van de beroepsbeoefenaars te versterken.

 • Oproep kandidaten voorzitter beroepscommissie erkenning auto-experten

  Op 25 oktober 2017 zal de algemene vergadering een effectief en een plaatsvervangend lid aanwijzen voor de functie van voorzitter (Nederlandstalige zaken) van de Beroepscommissie voor Erkenning van de Experten overeenkomstig de Expertise en RDR-overeenkomst.

 • Oproep kandidaten erkenningscommissie permanente vorming 2017-2020

  De algemene vergadering zal op haar vergadering van 27 september 2017 de leden van de erkenningscommissie permanente vorming aanwijzen.

  Kandidaat? Bezorg uw kandidatuur, met curriculum vitae, uiterlijk op 19 september 2017 om 12 u aan Orde van Vlaamse Balies t.a.v. mevrouw Leen Christiaens, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per e-mail aan leen.christiaens@ordevanvlaamsebalies.be .

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Griffierechten vanaf 1 september 2017

  Bij gebrek aan een nieuwe regeling griffierechten door de wetgever wordt de oude tot nader order opnieuw van toepassing.

 • Standpunt OVB strafbaarstelling kraken

  De Kamercommissie Justitie vroeg de OVB om schriftelijk advies over het hangende wetsvoorstel dat het zogenaamde 'kraken' strafbaar wil stellen en dat de procedure tot uithuiszetting van krakers wil vereenvoudigen en versnellen. De OVB neemt een genuanceerd standpunt in. Enerzijds heeft zij het volste begrip voor de behartigenswaardige doelstelling het eigendomsrecht een adequate bescherming toe te kennen. Anderzijds heeft zij ook haar twijfels bij de noodzaak, effectiviteit, haalbaarheid en proportionaliteit van een aantal van de voorgestelde maatregelen.