31 mei 2018 | 13 de jaargang | nummer 11

Orde in Actie

 • Geactualiseerde FAQ btw

  Vier jaar na de invoering van de btw op advocatenprestaties werd de FAQ btw geactualiseerd door de btw-werkgroep van de OVB. De vorige versie van de FAQ dateerde nog van 9 oktober 2014, maar in tussentijd wijzigde de btw-wetgeving op een aantal vlakken. Raadpleeg hier de nieuwe FAQ.

 • Cashafhalingen van de derdenrekening

  Kent u nog de regels voor het afhalen van contanten van uw derdenrekening? Lees ze hier na.

 • Wijziging van Afdeling III.1.7 Publiciteit van de Codex

  Vandaag publiceert het Belgisch Staatsblad de wijziging van artikel 86 van de Codex (Afdeling III.1.7 Publiciteit). De bepaling treedt op 31 augustus 2018 in werking.

 • Advocaten getuigen over DPA-deposit

  Honderden advocaten legden reeds conclusies en stukken neer via het DPA-platform. Enkelen van hen getuigen over het gebruiksgemak, de veiligheid en de kostprijs van het DPA-platform, maar wijzen ook nog op enkele verbeterpunten.

 • Oproep kandidaten CCBE

  Op de bijzondere algemene vergadering van 27 juni 2018 zal de algemene vergadering één lid voor de Belgische CCBE-delegatie aanwijzen. Heeft u interesse? Stel u dan kandidaat uiterlijk op 22 juni 2018 om 12u00.

 • Aftellen naar de Advocatenrun - inschrijven op de dag zelf kan nog

  De voorinschrijvingen zijn inmiddels afgesloten en meer dan 300 sportievelingen zullen zondag aanwezig zijn. Inschrijven op de dag zelf kan nog. Trek dus uw stoutste (loop)schoenen aan, overtuig uw confraters op kantoor en zak op zondag 3 juni af naar Tervuren!

 • OVB in de pers 18/05/2018 tem 31/05/2018

  Advocaten treden op als plaatsvervangende rechters: "Een advocaat die de ene dag pleit en de dag erna zelf met de hamer slaat, geeft een groezelig beeld van belangenvermenging." Advocaten mogen zich als progressief uiten. Het EU-scorebord van de Belgische justitie toont aan waar België zijn prioriteiten legt en dat is duidelijk niet bij digitalisering. Penitentiair verlof in vraag gesteld: opnieuw een staaltje steekvlampolitiek.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof verwerpt beroepen tot vernietiging PP I

  In zijn arrest 62/2018 van 31 mei 2018 heeft het Grondwettelijk Hof de beroepen tot nietigverklaring van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie (PP I) verworpen. Het Hof acht onder meer de drie door de OVB aangevoerde middelen niet gegrond.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 18 mei 2018 tot en met 31 mei 2018.

 • Wet tot vermindering werklast rechterlijke orde verschenen in BS

  Op 30 mei 2018 verscheen de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde in het Belgisch Staatsblad. De Orde van Vlaamse Balies stelt eerstdaags een toelichting ter beschikking over de bepalingen uit de wet die bijzondere aandacht vergen.

 • "Class actions" uitgebreid tot kmo's

  De wet van 30 maart 2018 houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot kmo’s betreft, van het Wetboek van economisch recht, werd op 22 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Nieuwe KB's wijziging gegevensbank (Foreign) Terrorist Fighters en gegevensbank Haatpropagandisten

  Op 30 mei 2018 verscheen een nieuw KB tot wijziging van de gemeenschappelijke gegevensbank 'Foreign Terrorist Fighters' naar gemeenschappelijke gegevensbank 'Terrorist Fighters'. Op die manier wordt de gegevensbank uitgebreid met de categorie 'Homegrown Terrorist Fighters'. Op diezelfde dag verscheen ook het KB over de gegevensbank Haatpropagandisten.

 • Circulaire verduidelijkt invoering taks effectenrekeningen en toepassing op kwaliteitsrekeningen

  De circulaire 2018/C/65 van 25 mei 2018 verduidelijkt de invoering van een taks op effectenrekeningen, die werd ingevoerd door de wet van 7 februari 2018. Advocaten die een derdenrekening beheren zullen in dat geval het overzicht van de financiële instelling moeten bezorgen aan de belastingplichtige die daarom verzoekt.

Wet in Wording

 • OVB gehoord over hervorming huwelijksvermogensrecht

  Op verzoek van de Kamercommissie Justitie werd de OVB gehoord over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft.

  De studiedienst stelde in overleg met mr. Dominique Pignolet een standpunt op over de vooropgestelde wijzigingen. Lees hier het standpunt dat de OVB - vertegenwoordigd door mr. Pignolet - naar voren bracht tijdens de hoorzitting van 29 mei 2018.

 • Wetsvoorstel tot wijziging wet Gegevensbeschermingsautoriteit: GBA absoluut niet klaar

  Op 23 mei 2018 keurde de Kamercommissie Justitie in allerijl het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit goed. Door de hoogdringendheid keurde de plenaire vergadering op 24 mei het voorstel definitief goed. Het voorstel werd ter bekrachtiging aan de koning voorgelegd.

 • Houdbaarheid systeem plaatsvervangende rechters

  De plaatsvervangende rechters blijven volop in de actualiteit. Meerdere parlementsleden ondervroegen de minister van Justitie over de houdbaarheid van het systeem, nu de meerderheid van de vacante plaatsen niet meer ingevuld geraakt.