21 juni 2018 | 13 de jaargang | nummer studenten

Orde in Actie

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (een Orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies. Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • Diplad – IT-leverancier van de OVB

  Diplad is een jong ICT-bedrijf, opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies. Met intensieve en ambitieuze projecten wil Diplad de advocatuur - en bij uitbreiding justitie - begeleiden naar de digitale toekomst. Zij ontwikkelt hiervoor het Digitaal Platform voor de Advocatuur (DPA).

 • Ombudsdienst advocatuur

  Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur onder de naam Ligeca. Ligeca is gekwalificeerd om buitengerechtelijk geschillen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen.

 • Uw scriptie is geld waard

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2.500 euro.

 • Hoe vindt u een stageplaats?

  Zoek in het overzicht van de beschikbare stageplaatsen op www.advocaat.be of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • Stage en beroepsopleiding

  De Codex Deontologie voor Advocaten bundelt alle reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, ook de reglementen stage en beroepsopleiding. Die bevatten bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Wegwijs aan de balie – welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Bureau voor juridische bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Ad Rem

  Ad Rem is het driemaandelijkse tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. Daarin wordt aandacht geschonken aan nieuws van en voor de advocaat.

Advocaat in Actie

 • Raad van Europa neemt aanbeveling Europees Verdrag over het Beroep van Advocaat aan

  De Raad van Europa stemde op woensdag 24 januari 2018 over een aanbeveling die de weg moet vrijmaken voor een Europees Verdrag over het Beroep van Advocaat, en keurde die aanbeveling goed.

 • Help! Mijn wachtwoord is gehackt!

  Toen Gotcha onlangs online kwam, schrokken velen. En terecht. De tool schudde ons nogmaals wakker over het belang om voorzichtig om te gaan met online diensten en de bijhorende security en wachtwoorden. Ook advocaten bleven niet gespaard, zo leerde een snelle check van e-mailadressen ons. Veilige alternatieven dringen zich dan ook op.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Arrest Hof van Cassatie: niet limitatieve lijst met voorwaarden voor rechtsgeldige Salduz-bijstand

  Op 4 januari 2018 verscheen een arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 2017 over (de naleving van) het recht op bijstand door een advocaat en het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd door art. 6 EVRM (m.b.t. Salduz).

  Het arrest is vooral belangrijk omdat het Hof zich inzake de Salduz-bijstand buigt over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het recht op bijstand te kunnen garanderen.

 • Prejudiciële vragen fonds tweedelijnsbijstand

  Op 16 februari 2018 werden in het Belgisch Staatsblad prejudiciële vragen gepubliceerd over de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.

Wet Geworden

 • Wet tot invoering van beveiligingsperiode en aanpassing van onmiddellijke aanhouding gepubliceerd

  Op 11 januari 2018 verscheen de wet van 21 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft.

 • Op 25 mei is het zover: de GDPR

  De afgelopen maanden heeft de OVB u herhaaldelijk geïnformeerd over de naderende inwerkingtreding van de zgn. GDPR (General Data Protection Regulation). Die 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' brengt de privacy en bescherming van persoonsgegevens naar een nieuw elan. Ook de advocatuur ontsnapt niet aan deze evolutie.

Wet in Wording

 • Bemiddeling en collaboratieve onderhandeling: OVB gehoord in de Kamercommissie Justitie

  Op 6 maart 2018 stelde de OVB haar standpunt, in het bijzonder over bemiddeling en collaboratieve onderhandeling, voor op de hoorzitting bij de Kamercommissie Justitie over het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

 • Kritiek op systeem van plaatsvervangende rechters

  In de Commissie Justitie ondervroegen enkele volksvertegenwoordigers de minister van Justitie eens te meer over het systeem van de plaatsvervangende rechters. Daarbij werd ook de kritiek van de OVB daarop aangehaald.