28 juni 2018 | 13 de jaargang | nummer 13

Orde in Actie

 • Uitbreiding dekking verzekeringen beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit

  Sinds kort kan u als advocaat de functies opnemen van 'functionaris voor de gegevensbescherming' (beter gekend als data protection officer (DPO)) en van 'mede-insolventiefunctionaris'. Beide functies werden opgenomen in de vernieuwde polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en de vernieuwde polis insolvabiliteit. Ook werd de schrapping van enkele uitsluitingen bekomen.

 • Geef uw feedback over het vernieuwde privaat luik

  De Orde van Vlaamse Balies werkt momenteel intensief aan de vernieuwing van het privaat luik. In dat kader organiseert de OVB een aantal feedbacksessies op donderdag 5 juli 2018 met huidige gebruikers van het privaat luik. Neem deel aan een feedbacksessie.

 • Verdere evoluties in problematiek over toegang strafdossier

  Zoals in eerdere edities van OrdeExpress aan bod kwam, is de advocatuur bijzonder verontrust over het verbod om de toegang tot het strafdossier zelfstandig te realiseren door middel van moderne technieken, in het bijzonder voor wat de fase van de voorlopige hechtenis betreft. Die problematiek kende de afgelopen twee weken twee belangrijke evoluties.

 • Nultarief btw juridische eerste- en tweedelijnsbijstand blijft behouden tot 31 augustus 2018

  De inwerkingtreding van de beslissing nr. E.T. 131.005 van 23 december 2016 wordt andermaal uitgesteld naar 1 september 2018. Lees meer informatie.

 • Nieuwe release DPA-deposit

  Op 18 juni werd een nieuwe release van DPA-deposit vrijgegeven. Die bracht enkele belangrijke wijzigingen met zich mee die leidden tot een doorgedreven automatisering van uw online neerlegging.

 • ING Privalis viert 15 jaar expertise binnen de juridische wereld

  ING Privalis bestaat 15 jaar. Om dat te vieren organiseert ING Privalis, met steun van de Orde van Vlaamse Balies en Avocats.be, op dinsdag 2 oktober 2018 het congres DPA Today. Lees er meer over en schrijf u in.

 • Dit was 2017 voor de OVB

  2017 was opnieuw een boeiend jaar voor de OVB. Lees het jaarverslag van 2017. Zo krijgt u een mooi overzicht van alle initiatieven van de OVB.

 • OVB in de pers 15/06/2018 t.e.m. 28/06/2018

  Hugo Lamon is kritisch voor de parlementsleden en vraagt om meer maatschappelijk debat. De burger is niet gebaat bij een stellingenoorlog tussen de minister van Justitie en de magistratuur over de digitalisering van justitie. De OVB reikt beide partijen de hand. De cliënt moet vrijuit met zijn advocaat kunnen overleggen. Ondanks de pogingen van de minister om Justitie de 21ste eeuw binnen te loodsen, blijven de grootste problemen bestaan. Het creëert veel onzekerheid, terwijl het recht toch moet dienen om de samenleving te kalmeren. De minister van Justitie wil de rechtsbijstandsverzekering fiscaal stimuleren. De vraag is of de rechtzoekende daar beter van zal worden.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof vernietigt veelbesproken forfaitaire bijdragen: eerste praktische gevolgen

  Op 6 juli 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand. De wet kwam er naar aanleiding van de plannen van minister Geens om de juridische bijstand te hervormen.

  Het Grondwettelijk Hof velde een arrest waarin het zich uitspreekt over twee samengevoegde verzoekschriften tot vernietiging ingesteld tegen de voornoemde wet van 6 juli 2016. Lees de eerste praktische gevolgen van het arrest.

 • Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tot vernietiging nutteloze kosten PP IV

  In zijn arrest nr. 81/2018 verwerpt het Grondwettelijk Hof het door de OVB ingestelde beroep tot vernietiging van artikel 81 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 15 juni 2018 tot en met 28 juni 2018.

 • Decreet AVG verschenen in het Belgisch Staatsblad

  Op 26 juni 2018 verscheen het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna het Decreet AVG, in het Belgisch staatsblad.