6 september 2018 | 13 de jaargang | nummer 15

Orde in Actie

 • Twee nieuwe balies

  Op 1 september 2018 werden de nieuwe balies Provincie Antwerpen en West-Vlaanderen een feit. Ze zijn respectievelijk de rechtsopvolgers van de vroegere balies Antwerpen, Mechelen en Turnhout enerzijds en van de vroegere balies Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne anderzijds.

 • Legal Tech Congres op 19 oktober: early bird-tarief tot 19 september

  "Veel mensen in de wereldwijde juridische gemeenschap worstelen nog steeds met de vraag hoe en waarom juridische innovatie noodzakelijk is," zegt prof. Daniel M. Katz, key note speaker op het Legal Tech Congres.

  Meer weten over het legal Tech Congres? Bekijk het programma op www.legaltechcongres2018.be. Deelname aan het congres is goed voor 3 punten permanente vorming.

 • Aangepast compendium juridische tweedelijnsbijstand en nieuwe inkomensgrenzen

  Op 1 september 2018 trad het aangepaste compendium juridische tweedelijnsbijstand in werking. Ook gelden er vanaf dezelfde datum nieuwe inkomensgrenzen.

 • Met de advocatenkaart door de toegangspoorten in het Brusselse justitiepaleis

  In de loop van het najaar worden de nieuwe toegangspoorten in het Brusselse justitiepaleis in gebruik genomen. Via die poorten hebben enkel advocaten en personeel van de rechtbank toegang tot het gebouw. Het gaat om een automatisch beveiligde draaideur die pas begint te draaien zodra identificatie en autorisatie voltooid is. U moet met andere woorden uw advocatenkaart scannen om het gebouw binnen te kunnen.

  Om uw kaart compatibel te maken met het beveiligingssysteem van de toegangspoort moet u een update laten uitvoeren. U kan daarvoor terecht aan onbemande scantoestellen bij verschillende balies. Lees er hier meer over.

 • Gebruik advocatenkaart in een omgeving met Terminal Server of Citrix

  Voor gebruikers van een Terminal Server of Citrix omgeving: vanaf nu kan u de advocatenkaart ook gebruiken in een omgeving met Terminal Server of Citrix. Wat moet u hiervoor doen?

 • OVB in de pers 10/08/2018 t.e.m. 06/09/2018

  Zijn advocaten, notarissen en deurwaarders nodig is een discussie die woordvoerder Lamon graag meer in het maatschappelijk debat wil voeren. Welke informatie moet een advocaat verplicht meedelen over zijn ereloon? Achtergrond bij de ontstaansredenen van de twee advocatenordes. Hebben Amerikaanse advocaten geen beroepsgeheim? Afluisteren van advocaten kan niet. Ook naar aanleiding van het nieuw gerechtelijk pleit Hugo Lamon voor een maatschappelijk debat, deze keer over de grieven die magistraten veelvuldig uiten naar aanleiding van de mercuriales. DPA-deposit en Diplad doen bij bepaalde magistraten de wenkbrauwen fronsen, waarna OVB pleitte voor dialoog en positiviteit. De rechtsbijstandsverzekering zou wel eens boerenbedrog kunnen zijn.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Oproep kandidaat - vaste leden commissie GCR

  De vaste leden van de GCR (voor de commissies erelonen en saisine) worden om de twee jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

  Heeft u interesse in een mandaat als vast lid voor de komende periode 2018-2020, dan kan u zich tegen uiterlijk 17 september a.s. kandidaat stellen.

 • Facturatie DPA-deposit

  Deze week ontving u de eerste factuur van DPA-deposit. Die factuur omvat alle neerleggingen sinds 1 februari 2018. Deposits vóór die datum waren gratis. Vanaf nu zal u maandelijks een factuur voor uw DPA-deposits ontvangen.

 • Vacature onderzoeker geschiedenis Belgische advocatuur

  Bij het Centre d’histoire du droit et d’anthropologie juridique van de Université Libre de Bruxelles is er een vacature voor een onderzoeker, die zich zal moeten buigen over de geschiedenis van de advocatuur in België.

 • Neem deel aan de enquête van Liberform

  Liberform, het vormingsfonds bij het paritair comité van de vrije beroepen, organiseert een korte enquête om de noden van de werkgevers te achterhalen inzake personeelsbeleid (aanwerving, onthaal, opleiding etcetera).

 • Adreswijzigingen door gemeentelijke fusies

  Op 1 januari 2019 zullen 15 Vlaamse gemeenten fusioneren tot 7 nieuwe gemeenten. Dat brengt een grote impact met zich mee, onder andere op het vlak van adressering. Heel wat adressen in de 15 betrokken gemeenten zullen wijzigen. Daarnaast wordt er ook op 1 januari 2019 een districtsgrenswijziging doorgevoerd in Antwerpen, tussen de districten Antwerpen, Ekeren en Merksem. Hierdoor zullen enkele straten van postcode veranderen.

 • Alternatieve evacuatieweg Justitiepaleis Brussel

  Rond de werf ‘Box-in-the-box’ in het Justitiepaleis te Brussel werd een afscheidingswand gebouwd om de werf volledig af te schermen van de rest van het gebouw. Daardoor is de evacuatieweg naar de Miniemenstraat op het niveau 01 niet meer bereikbaar.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblinks de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 10 tot en met 24 augustus 2018 en van 25 augustus tot en met 6 september.

 • Wetgevingsdossier huwelijksvermogensrecht

  Op 1 september 2018 is de Erfwet van 31 juli 2017 in werking getreden, alsook de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake.

  Raadpleeg het wetgevingsdossier hierover.

 • Enkele bepalingen Potpourri VI-wet traden in werking

  Sinds 1 september 2018 is de vrederechter bevoegd om kennis te nemen van vorderingen waarvan het bedrag 5.000 EUR niet te boven gaat. Op die datum werd ook de drempel van appellabiliteit tegen vonnissen van de vrederechter verhoogd tot 2.000 EUR. Ook traden verscheidene wijzigingen aan de EOT-procedure in werking.

 • Nieuwe omzendbrief college procureurs-generaal inzake toegang en bijstand minderjarige door advocaat in strafzaken

  Het college van procureurs-generaal bracht eind augustus 2018 een nieuwe omzendbrief uit over de organisatie van het recht op toegang tot een advocaat voor minderjarigen en personen die ervan verdacht worden voor de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben. Conform de omzendbrief treedt die op 15 september 2018 in werking.

 • Wet bescherming persoonsgegevens van natuurlijke personen verschenen in BS

  De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is op 5 september 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 • Toevoeging nieuwe personen op ISIS/Al-Qaida sanctielijst VN-Veiligheidsraad

  Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad op 23 augustus 2018 heeft besloten om drie personen toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

Wet in Wording

 • Toelichting cumul plaatsvervangende rechters en gerechtelijke mandatarissen

  Naar aanleiding van een recent voorontwerp van de regering tot omzetting van de aanbevelingen van de GRECO ontstond enige ongerustheid over de cumul van plaatsvervangende rechters en gerechtelijke mandatarissen. De Hoge Raad voor de Justitie verduidelijkt daarom expliciet dat die toekomstige onverenigbaarheid beperkt zal blijven tot het kanton in het geval van de vredegerechten en tot de afdeling in het geval van de rechtbanken.