20 september 2018 | 13 de jaargang | nummer 16

Orde in Actie

 • Behoud nultarief btw prestaties juridische eerste- en tweedelijnsbijstand

  De FOD Financiën publiceerde een bericht dat de eerder aangekondigde invoering van het gewoon btw-tarief voor de prestaties in het kader van de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand voor onbepaalde duur werd uitgesteld. Het vandaag geldende nultarief blijft met andere woorden dus behouden.

 • Samenstelling tuchtraden voor advocaten 2018-2021

  Bij de aanvang van dit gerechtelijk jaar werd de samenstelling van de tuchtraden vernieuwd voor de volgende drie jaren. Lees de processen-verbaal van de nieuwe samenstelling van de tuchtraden.

 • Gebruik DPA-platform

  U kan DPA-deposit gebruiken voor elektronische neerleggingen, om toegang te krijgen tot de informaticasystemen van Justitie, zoals E-deposit en E-box. Daarnaast is DPA een uniek communicatieplatform voor de advocatuur in relatie met verschillende actoren van Justitie.

 • Technologie en software in de juridische sector zijn al real and happening

  Wat moet u zich voorstellen bij blockchain voor advocaten of bij de juridische waarde van algoritmes? Krijgt u voortaan een collega-robot in uw kantoor, zoals chirurgen nu ook dagelijks met robots samenwerken? Of zorgen al die nieuwe snufjes voor een grote disruptie op kantoor en in de rechtbank?

  Experten uit binnen- en buitenland brengen daar meer klaarheid in op het Legal Tech-congres van 19 oktober. Na dit congres hebben termen als 'predictive justice' geen geheimen meer voor u.

  Deelname aan het congres is goed voor 3 punten permanente vorming. KMO-portefeuille mogelijk.

 • OVB in de pers 07/09/2018 t.e.m. 20/09/2018

  Als aan wetenschappers wordt gevraagd om advies te geven, dan mag u geen politiek antwoord verwachten van die wetenschappers. - Het advies van de GBA over DPA-deposit. - Gratuite verklaringen ondermijnen het geloof in justitie. - Advocaten worden hoe langer hoe meer vereenzelvigd met hun cliënt.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Stel u kandidaat als vast lid binnen de commissie GCR

  De vaste leden van de GCR (voor de commissies erelonen en saisine) worden om de twee jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

  Had u nog niet de mogelijkheid u kandidaat te stellen als vast lid binnen de commissie GCR, dan kunt u dat alsnog doen tot uiterlijk maandag 24 september a.s. om 16u.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over btw op deurwaarderskosten

  In zijn arrest nr. 88/2018 d.d. 5 juli 2018 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de btw op de gerechtsdeurwaarderskosten. Als de partij die recht heeft op terugbetaling van de gerechtskosten de btw op die deurwaarderskosten heeft kunnen recupereren, dan wordt de veroordeling tot terugbetaling beperkt tot het bedrag exclusief btw.

Wet Geworden