18 oktober 2018 | 13 de jaargang | nummer 18

Orde in Actie

 • Commentaar OVB op voorontwerp modernisering advocatuur

  Op 16 oktober 2018 bezorgde de OVB haar commentaar op het voorontwerp modernisering advocatuur aan de minister van Justitie. De OVB meent dat bijsturing op meerdere vlakken noodzakelijk is.

 • OVB organiseert: Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen. Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op zoals informatieplicht, maatregelen van interne organisatie en meldingsplicht.

  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

 • Aangepaste samenstelling tuchtraad Brussel

  De samenstelling van de Nederlandstalige tuchtraad voor advocaten van de Ordes van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel werd op 17 oktober 2018 aangepast.

 • OVB in de pers 05/10/2018 t.e.m. 18/10/2018

  Sinds Potpourri I mogen gerechtsdeurwaarders de opeising van schulden tussen professionelen regelen, en niet langer onafhankelijke rechters. Er gaan stemmen op om dat principe uit te breiden. - Hugo Lamon pleit voor meer nuance in de berichtgeving over het voetbalschandaal. Het wordt hoe langer hoe meer een 'trial by media'.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • KB DPA-deposit gepubliceerd

  Op 16 oktober 2018 werd een KB tot wijziging van het KB van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek gepubliceerd. Daarop volgde met onmiddellijke inwerkingtreding een Ministerieel Besluit dat bepaalt dat de toegang tot de E-box en E-deposit systemen voor de advocaten geschiedt via het DPA-systeem met de advocatenkaart. De toegang tot de E-deposit applicatie werd afgesloten op 17 oktober voor advocaten en hun administratief medewerkers.

 • Let op voor hackers

  Wij ontvingen de laatste dagen verschillende meldingen van advocaten over misbruik van hun e-mailadres. Zoiets kan voorvallen bij alle providers, maar heeft natuurlijk vervelende gevolgen voor u.

  Hier leest u wat u best doet wanneer u vaststelt dat er misbruik wordt gemaakt van uw e-mailadres en vindt u enkele tips om u zo goed mogelijk te beschermen. De verantwoordelijkheid van goede bescherming van een mailbox ligt immers niet alleen bij de provider, maar ook bij de gebruiker.

 • Nieuwe entiteit toegevoegd aan sanctielijst VN-veiligheidscomité

  Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 4 oktober 2018 besloten om een nieuwe entiteit toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

 • Praat over onze rechtsstaat

  Als advocaat zijn we ons maar al te goed bewust van het belang van de rechtsstaat en van het gevaar wanneer een overheid die niet respecteert. We praten er vaak over onder confraters, maar zelden met anderen. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Lees meer over hoe u hieraan kan bijdragen.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Voorontwerp wijzigingsdecreet integrale jeugdhulp goedgekeurd

  De Vlaamse Regering keurde op de de ministerraad van 5 oktober 2018 het voorontwerp van het decreet met wijzigingsbepalingen bij het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet over de integrale jeugdhulp goed.

 • Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek ingediend

  Het wetsontwerp wil diverse reparaties en wijzigingen doorvoeren aan onder andere de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid en de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, alsook aan de naamwetgeving en het afstammingsrecht.