20 december 2018 | 13 de jaargang | nummer 22

Orde in Actie

 • Minimumvergoedingen stagiairs verhogen vanaf 2019-2020

  De minimumvergoedingen voor de stagiairs verhogen vanaf het gerechtelijk jaar 2019-2020. Vanaf 1 september 2019 krijgen stagiairs maandelijks €1.500 tijdens het eerste stagejaar en €2.200 vanaf het tweede stagejaar.

 • Ad Rem: ethiek, stof tot nadenken?

  Ad Rem verdwijnt. Het is tijd om te vernieuwen. Na 16 jaar en 84 nummers beraadt de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies zich over een nieuw communicatiemiddel.

  Het laatste nummer van Ad Rem werd opnieuw een themanummer. Dit keer over de wederzijdse verhouding tussen recht en ethiek. Hoever mag een advocaat gaan in de verdediging van de belangen van zijn cliënten?

 • Consulteer 7 jaargangen Ad Rem

  Bij het verschijnen van het allerlaatste nummer van Ad Rem bieden wij u een register aan van de laatste zeven laatste jaargangen van het tijdschrift. Dat register vervolledigt het register van de eerste tien jaargangen, dat in 2012 werd uitgebracht.

 • Collectieve sluiting OVB op 24 en 31 december

  De Orde van Vlaamse Balies is gesloten op 24 en 31 december 2018.

 • OVB in de pers 07/12/18 t.e.m. 20/12/18

  Hugo Lamon betreurt dat de Hoge Raad voor de Justitie haar keuze voor de benoeming van rechters niet verantwoordt. Justitie heeft er belang bij dat er meer maatschappelijk debat is over dergelijke onderwerpen. - Het beroepsgeheim van een advocaat is heel belangrijk in relatie met zijn cliënt. Toch zal het altijd een onafhankelijke rechter zijn die de strafrechtelijke toetsing zal maken, en geen politici, wat geruststellend kan zijn.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Herbekijk de opleiding over DPA-deposit

  Op 7 december vond een webinar plaats over DPA-deposit en delegatie. Kon u daar toen niet bijzijn, dan kan u de volledige online opleiding nu herbekijken via het Vimeo-kanaal van DPA.

 • Toegang Justitiepaleis Brussel tijdens proces Nemmouche

  Vanaf maandag 7 januari 2019 tot (vermoedelijk) begin februari 2019 gelden er bijzondere veiligheidsmaatregelen in het Justitiepaleis van Brussel tijdens het proces Nemmouche. Lees meer over die maatregelen.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Wettelijk samenwonende partners en voorlopige maatregelen

  Het Hof zegt voor recht in een arrest van 6 december 2018 (nr. 177/2018) dat art. 1479, derde lid BW de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het bepaalt dat de geldigheidsduur van de maatregelen die ingevolge de beëindiging van de wettelijke samenwoning gerechtvaardigd zijn en die worden bevolen door de familierechtbank, niet langer dan één jaar mag bedragen.

 • Grondwettelijk Hof maakt onderzoeksrechter opnieuw bevoegd voor het toelaten van niet-geheime netwerkzoekingen

  In zijn arrest nr. 174/2018 d.d. 6 december 2018 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 39bis, §3 van het Wetboek van strafvordering en artikel 13 van de wet van 25 december 2016 op de bijzondere opsporingsmethoden. Daardoor wordt de onderzoeksrechter voortaan opnieuw bevoegd voor het toelaten van niet-geheime netwerkzoekingen. Ook oordeelde het Hof dat het beroepsgeheim van artsen en advocaten beter moet worden beschermd in het kader van die zoekingen.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 7 t.e.m. 20 december 2018.

 • Wet hervorming griffierechten gepubliceerd

  In het Belgisch Staatsblad van 20 december 2018 verscheen de wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. De nieuwe wet verhoogt de rolrechten gevoelig, maar verplaatst de inning ervan naar het einde van de procedure en legt ze ten laste van de veroordeelde partij.

 • KB over vergoeding schadeafwikkelaar bij rechtsvordering tot collectief herstel gepubliceerd in BS

  Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van de schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel werd op 17 december 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 • Indexatie tarief akten gerechtsdeurwaarders 2019

  In het Belgisch Staatsblad van 20 december 2018 verscheen de indexatie van het tarief van de akten verricht door gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2019.

Wet in Wording

 • Wetsontwerp levenloos geboren kinderen aangenomen

  De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers nam op 13 december 2018 het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind aan.

Advocatuur Cross Border

 • Ondersteun parajuristen in Tsjaad

  Tsjaad telt ongeveer 12 miljoen inwoners… en 135 praktiserende advocaten. Zij staan er gelukkig niet alleen voor om de rechten van de bevolking te verdedigen. Ook parajuristen bieden rechtsbijstand aan de allerarmsten.

  Doe een fiscaal aftrekbare gift aan Advocaten Zonder Grenzen en help mee om de omstandigheden waarin parajuristen werken te verbeteren en om de kwaliteit te verzekeren van de diensten die ze leveren.