7 maart 2019 | 14 de jaargang | nummer 5

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof beperkt inspraak pleegouders

  Het Grondwettelijk Hof vernietigt in het arrest van 28 februari 2019 art. 387octies BW. Volgens die bepaling kunnen pleegzorgers de familierechtbank verzoeken om hen ook buiten het geval van dringende noodzakelijkheid volledig of gedeeltelijk de bevoegdheid te delegeren om belangrijke beslissingen te nemen over de gezondheid, opvoeding, opleiding, ontspanning en godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind, met uitzondering van de rechten en plichten omtrent de staat van de persoon van het kind. Ook de rechten en plichten over het beheer van de goederen van het kind kunnen aan de pleegzorgers worden gedelegeerd door die bepaling.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 22 februari t.e.m. 7 maart 2019.

 • Relatieve nietigheid bij ontbreken rijksregister- of ondernemingsnummer

  De wet van 14 oktober 2018 die de griffierechten verhoogt, legt ook de verplichting op om het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer te vermelden in rechterlijke uitspraken, dagvaardingen en verzoekschriften, en dat op straffe van nietigheid. De studiedienst onderzocht de draagwijdte van die nietigheid en licht het relatief karakter ervan verder toe.

 • Nieuwe informatiebrochure over aanpassing voornaam en geslachtsregistratie

  In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2019 verscheen het KB van 17 februari 2019 over art. 135/1, §3, vijfde lid BW dat bepaalt dat de Koning een informatiebrochure moet opstellen met betrekking tot de aanpassing van de registratie van het geslacht bij de burgerlijke stand. Het KB treedt in werking op 31 maart 2019.

 • Automatisering van de uitvoerbare titel bij niet betalen van onderhoudsuitkeringen

  Op 25 februari 2019 verscheen de wet van 11 februari 2019 tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft in het Belgisch Staatsblad.

Wet in Wording

 • Wetsvoorstel rechtsbijstandsverzekering neergelegd in parlement

  Op de valreep werd op 18 februari 2019 het wetsvoorstel tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering neergelegd in het parlement. Dat wetsvoorstel herneemt de tekst van het voorontwerp van de minister van Justitie, waarmee de OVB en de OBFG zich eerder akkoord verklaarden.