25 april 2019 | 14 de jaargang | nummer 8

Orde in Actie

 • Nieuwe regels voor uitvoering van andere activiteiten in werking

  Het reglement tot wijziging van 'Afdeling I.2.5 Onverenigbaarheden' en 'Deel IV Advocaat treedt op in een andere hoedanigheid' van de Codex trad in werking op 15 april 2019. Het reglement bevat regels voor de advocaat die naast zijn advocatenwerk nog andere activiteiten wenst uit te oefenen en werd op 15 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Reglement verhoorbijstand Salduz in werking getreden

  Op 9 april 2019 is het OVB-reglement 'Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst' in werking getreden. Het werd op 9 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Consensus over onderhoudsvorderingen en toe te voegen stukken

  De Conferentie van de Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg heeft een consensus bereikt over de vaststelling van onderhoudsvorderingen en de noodzakelijk toe te voegen stukken.

 • Uw mening over noodzaak vrij aanvullend pensioen voor de werknemer

  De Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen overweegt om het vrij aanvullend pensioen voor de werknemer ook aan te bieden in haar pakket. De OVB hoort graag van u of daar nood aan is.

 • OVB lanceert chatbot Victor

  Op 10 april 2019 mocht minister van Justitie Koen Geens als eerste Victor gebruiken. Victor is de nieuwe chatbot van de OVB en prijkt prominent rechts onderaan op het beginscherm van haar website. Met Victor wil de OVB een antwoord bieden op eenvoudige praktische vragen van rechtzoekenden over de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand.

 • Schrijf u nu in voor de Advocatenrun!

  Op zondag 2 juni 2019 organiseert de OVB haar tiende Advocatenrun. Het Koloniënpaleis van Tervuren leent zich die dag opnieuw voor onze sportieve kantoor- en familiehappening. Het wordt een dag vol loopwedstrijden, wandeltochten, randanimatie voor de kinderen én lekker eten en drinken.

 • Schrijf u in voor de 2e Dag van de Rechtsstaat op 7 mei

  De vzw 400 organiseert samen met onder andere de OVB op dinsdag 7 mei voor de tweede keer de Dag van de Rechtsstaat in Mechelen. Lees wat op het programma staat en schrijf u nu in!

 • OVB in de pers 05/04/19 t.e.m. 25/04/19

  Rechtsbijstandsverzekering is er! / Vraag aan een chatbot of je recht hebt op een gratis advocaat / FOD Justitie maakt dit jaar geen statistieken bekend / Minister met toekomstvisie / Lees meer over de vergelijking met de buurlanden op het vlak van werkpunten voor de magistratuur

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Vacature: OVB zoekt jurist met interesse voor deontologie

  De OVB, bestaande uit een dynamisch team van 27 medewerkers, is op zoek naar een jurist met interesse voor deontologie. Lees de vacature en stel u kandidaat.

 • Nieuwe lijst contactgegevens Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

  Raadpleeg de nieuwe lijst met contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op het Privaat Luik.

 • Tender voor IT-gerelateerd juridisch advies

  Voor de verdere uitbouw van het digitaal platform voor de Belgische advocatuur heeft Diplad, de IT-leverancier van de OVB, nood aan juridische ondersteuning. Daarom zou Diplad graag een beroep doen op advocaten met expertise in het verlenen van IT-gerelateerd advies voor onder andere bijstand in procedures, het opstellen en nazicht van overeenkomsten, begeleiding van wetteksten, reglementen en algemene voorwaarden. Lees hier meer over hoe u zich kandidaat kan stellen.

 • Nieuwe applicatie J-Box is gelanceerd

  Na een geslaagd pilootproject staat de komende maanden de verdere implementatie van de J-Box op de agenda. De applicatie is een elektronische brievenbus waarmee advocaten aangetekende zendingen van Justitie ontvangen. Alle advocaten worden eerstdaags uitgenodigd om over te gaan tot de activatie van hun J-Box.

 • VJV organiseert: Brave New Justice – of hoe de robots het recht overnemen

  "Als je de believers mag geloven, hebben we straks amper nog juristen nodig, maar zullen machines ons voorzien van contracten, vonnissen en conclusies", aldus de Vlaamse Juristenvereniging. Op dinsdag 21 mei 2019 organiseert het VJV in Mechelen daarom een lezing en gesprek over de confrontatie tussen het recht en moderne technologie.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Relatieve nietigheid schending taalwet leidt tot ongewenste resultaten

  De wet van 25 mei 2018 (Potpourri VI) schafte de absolute nietigheidssanctie af voor schendingen van de taalwet in gerechtszaken. Voortaan kan bij een schending van de taalwet enkel tot nietigheid worden besloten als er belangenschade kan worden aangetoond in hoofde van de partij die de nietigheid bij aanvang van het geschil opwerpt. Dat leidde tot ongewenste resultaten, onder andere voor de Franstalige familierechtbank in Brussel.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 5 t.e.m. 25 april 2019.

 • Nieuwe wet over de gerechtskosten in strafzaken

  Op 19 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet over de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van Strafvordering. De wet moet het systeem van de gerechtskosten specifiek voor strafzaken hervormen en moderniseren en treedt in werking op 1 januari 2020.

 • Langverwacht uitvoeringsbesluit rechtsplegingsvergoeding en wet van 21 februari 2010 in werking getreden

  Het KB van 29 maart 2019 werd op 10 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dat KB wijzigt het KB van 26 oktober 2007 en doet, na vele jaren, de wet van 21 februari 2010 - die de notie ‘gerechtelijke band’ introduceert in het Gerechtelijk Wetboek - in werking treden. Zowel het KB van 29 maart 2019 als de wet van 21 februari 2010 zijn daarmee op 20 april 2019 in werking getreden.

  Een nota van de studiedienst van de OVB brengt de historische context van het KB van 29 maart 2019 in herinnering en becommentarieert het KB van 29 maart 2019.

 • Nieuw wetgevingsdossier over wijzigingen vennootschapsrecht

  In een beknopt wetgevingsdossier kan u een overzicht vinden van de voornaamste wijzigingen die het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen met zich meebrengt en die van belang zijn voor de advocatuur.

 • Praktijk jeugdrecht wijzigt door Decreet Integrale Jeugdhulp

  In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 werd het decreet van 15 maart 2019 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp gepubliceerd (hierna: ‘Decreet Integrale Jeugdhulp’). Dat decreet brengt wijzigingen aan in het Wetboek van Strafvordering en in drie andere decreten die voor de praktijk van het jeugdrecht van groot belang zijn.

 • Omzendbrief over de Kraakwet licht wet verder toe

  Het college van procureurs-generaal bracht op 4 april 2019 een omzendbrief uit met betrekking tot het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken. Met de omzendbrief wil het College het nieuwe wettelijke kader, de doelstellingen van de wetgever en het te volgen strafrechtelijk beleid toelichten. Lees hier de voornaamste zaken.

 • Brexitwet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

  Op 10 april 2019 verscheen de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in het Belgisch Staatsblad. Titel 8 daarvan garandeert het behoud van de op basis van vestiging verworven rechten van Britse advocaten die in België gevestigd zijn tot 31 december 2020.