23 mei 2019 | 14 de jaargang | nummer 10

Orde in Actie

 • OVB betaalt juridische tweedelijnsbijstand uit

  Na akkoord van de ministerraad van vrijdag 17 mei 2019 is de minister van Justitie overgegaan tot betaling van de nodige budgetten voor de juridische tweedelijnsbijstand. De waarde van het punt bedraagt dit jaar 75,09 euro. De OVB ontving op 22 mei 2019 het bedrag en betaalt de advocaten eerstdaags uit.

 • OVB organiseert: Roadshow 'Het nieuwe jeugddelinquentierecht'

  Op 1 september 2019 treedt het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet in werking. Naar aanleiding daarvan organiseert de Orde van Vlaamse Balies een roadshow. Schrijf u in en kom alles te weten over het decreet.

 • OVB in de pers van 10/05/19 t.e.m. 23/05/19

  Naar aanleiding van de moord op Julie van Espen focust De Tijd dieper in op de malaise bij justitie onder de titel 'lastpakken in toga's'. /Hugo Lamon houdt een pleidooi voor een modern management, digitalisering en maatschappelijke betrokkenheid van magistraten. / Het justitiedebat van afgelopen dinsdag op de openbare omroep was volgens Hugo Lamon teleurstellend.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Maak uw eigen J-Box aan

  Eerstdaags krijgt elke Belgische advocaat die dat wenst een J-Box. Dat is een elektronische brievenbus waar aangetekende zendingen van de griffie en andere juridische actoren digitaal binnenkomen. Op die manier kunnen advocaten onder meer afschriften van vonnissen en arresten veilig en snel ontvangen.

 • Laatste kans om u in te schrijven voor de Advocatenrun

  Grijp nog snel uw kans om mee te doen aan de Advocatenrun op zondag 2 juni. Het Koloniënpaleis van Tervuren leent zich die dag opnieuw voor onze sportieve kantoor- en familiehappening. Het wordt een dag vol loopwedstrijden, wandeltochten, randanimatie voor de kinderen én lekker eten en drinken.

 • Nieuwe entiteit op ISIS/Al-Qaida sanctielijst VN-Veiligheidsraad

  Het ISIS (Da’esh)/ Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 14 mei 2019 besloten om één entiteit toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

 • Luikse Arbeidsauditoraat ontkoppelt fax op 24 mei 2019

  De faxen van de verschillende secties van het Luikse Arbeidsauditoraat worden ontkoppeld op vrijdag 24 mei 2019. De telefoonnummers en e-mailadressen blijven wel beschikbaar.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grievenstelsel in hoger beroep: Grondwettelijk Hof wijkt af van cassatierechtspraak

  Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de beperking voor een beroepsrechter om niet ambtshalve grieven op te werpen bij nieuwe elementen die opduiken na het indienen van het grievenformulier en die aantonen dat de feiten geen misdrijf zijn, strijdig is met het recht op toegang tot de rechter. Dat arrest velde het Hof op 16 mei 2019 naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het hof van beroep in Luik.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 10 mei t.e.m. 23 mei 2019.

 • Wet rechtsbijstandverzekering gepubliceerd in het BS

  Op 8 mei 2019 werd de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet voorziet een belastingvermindering voor premies voor rechtsbijstandverzekeringen die aan een aantal minimale voorwaarden voldoen voor onder andere gedekte risico's, minimale waarborg en wachttermijnen. Ook bouwgeschillen en echtscheidingsprocedures vallen onder de dekking.

 • Nieuwe wet over bekendmaking van vonnissen en arresten

  Op 16 mei 2019 werd de Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek over de bekendmaking van vonnissen en arresten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Volgens die wet kan de openbare uitspraak van vonnissen en arresten worden beperkt tot het voorlezen van het beschikkend gedeelte. Ook moet de integrale tekst van de rechterlijke beslissingen bekendgemaakt worden in een voor het publiek toegankelijke, elektronische databank.

 • Sanctie van onontvankelijkheid op vordering van onderneming met onjuiste/onvolledige inschrijving in de KBO geschrapt

  Op 17 mei 2019 verscheen de wet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat de inschrijving in de KBO betreft in het Belgisch Staatsblad. Daarmee wordt de sanctie van onontvankelijkheid opgeheven, die van toepassing is wanneer een onderneming wel is ingeschreven in de KBO maar een vordering instelt die gebaseerd is op een activiteit (i) waarvoor de onderneming niet is ingeschreven in de KBO of (ii) die niet valt binnen het statutaire doel van de onderneming. De wet treedt in werking op 27 mei 2019.

Advocatuur Cross Border