4 juli 2019 | 14 de jaargang | nummer 13

Orde in Actie

 • Oprichtings- en werkingsreglement College van Toezicht goedgekeurd

  De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies keurde op 26 juni 2019 het oprichtings- en werkingsreglement van een College van Toezicht goed. Het werd op 4 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 4 oktober 2019.

 • Elektronische authentieke bron advocaten wettelijk verankerd

  Door de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie wordt een artikel 434/1 ingevoegd in het Gerechtelijk Wetboek over de elektronische lijsten van advocaten. Dat artikel vormt de wettelijke sluitsteen om tot een werkelijke authentieke bron van de advocatuur te komen en is bijgevolg van groot belang voor de verdere digitalisering van de advocatuur.

 • Lanceerdatum nieuw Privaat Luik bekend

  Het nieuwe Privaat Luik wordt op 20 augustus 2019 gelanceerd! Lees daarover meer.

 • Legal Tech Congres 2019: save the date!

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert op donderdag 17 oktober 2019 een tweede congres over legal tech in Kinepolis Brussel. Lees daarover meer.

 • OVB op kabinetoverleg over ontwerp uitvoeringsbesluit eerstelijnsbijstand

  Op 28 juni 2019 heeft de Orde van Vlaamse Balies overleg gepleegd op het kabinet van de minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin over het ontwerp van het besluit eerstelijnsbijstand.

 • OVB klaagt eens te meer achterstand fiscale kamer hof van beroep Brussel aan

  De Orde van Vlaamse Balies signaleerde al in haar verkiezingsmemorandum dat rechtzoekenden in Brussel momenteel zes jaar moeten wachten op de behandeling van een fiscaal geschil in hoger beroep, wat volgens haar de facto neerkwam op rechtsweigering. De OVB verneemt echter van haar advocaten dat de doorlooptijd bij de fiscale kamer van het Brusselse hof van beroep nog meer de spuigaten uitloopt. De OVB wenst hiertegen met klem te protesteren.

 • Voorlopig geen opname onafhankelijkheid advocaat in Grondwet

  De Orde van Vlaamse Balies had in haar verkiezingsmemorandum de verankering van de onafhankelijkheid van de advocaat in de Grondwet geëist. Een onafhankelijke advocatuur is immers een conditio sine qua non in een democratische samenleving. De artikelen van de Grondwet waarin een dergelijke bepaling kon worden opgenomen werden evenwel niet voor herziening vatbaar verklaard. Daardoor kan het nieuwe parlement ze niet wijzigen in de gevraagde zin. Lees daarover meer.

 • Dit was 2018 voor de OVB

  2018 was opnieuw een boeiend jaar voor de OVB. Lees het jaarverslag van 2018. Zo krijgt u een mooi overzicht van alle initiatieven van de OVB.

 • OVB in de pers 21/06/2019 t.e.m. 4/07/2019

  Een grondige bezinning over het ‘verdienmodel’ van de 'gemiddelde' advocaat is noodzakelijk, zegt Hugo Lamon. / De Orde van Vlaamse balies is bezig met de noodzakelijke reflectie over te toekomst van het beroep, maar heeft nog veel werk om alle advocaten daarin te betrekken, besluit Hugo Lamon.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Huisvisitatie door sociale inspecteurs schendt gelijkheidsbeginsel niet

  Op 27 juni 2019 heeft het Grondwettelijk Hof geantwoord op de prejudiciële vraag van een onderzoeksrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik betreffende artikel 24 van het Sociaal Strafwetboek. De vraag luidde of die bepaling het gelijkheidsbeginsel, de onschendbaarheid van de woning en het recht op de eerbiediging van het privéleven schendt.

Wet Geworden

Advocatuur Cross Border

 • Richtlijnen Risk-Based Approach witwas opgesteld

  De Financiële Actiegroep ter bestrijding van het witwassen van geld (FAG) verspreidt richtlijnen voor de risico-gebaseerde benadering (Risk-Based Approach of RBA) voor de preventie van witwassen van geld en financiering van terrorisme. Lees meer over die richtlijnen.