6 februari 2013 | 8 ste jaargang | nummer 3

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Debatteer mee in het parlement

  Maandagnamiddag 18 maart 2013 organiseren de Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE (OBFG) een gezamenlijk congres. "De advocaat in het Parlement: vraagstukken en perspectieven voor morgen". Tijdens dit congres worden 14 positiefrechtelijke onderwerpen belicht en staat de toekomst van justitie centraal.

  Inschrijven kan op het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken vindt u hier.

 • Beleidsnota Justitie

  De minister van Justitie presenteerde begin dit jaar haar beleidsnota voor 2013. De ambities zijn groot en het zal uiteraard moeten blijken in welke mate ze nog deze legislatuur kunnen worden gerealiseerd.

 • Oproep tot kandidaatstelling FBE

  Wie wil als vertegenwoordiger van zijn/haar balie zetelen in een commissie van de Fédération des Barreaux d'Europe? Dien uw kandidatuur in bij prof. dr. Lutz Simon.

 • Modellen samenwerkingsverbanden

  Het OVB-reglement samenwerkingsverbanden van 8 november 2006 regelt de samenwerking tussen advocaten en bevat ook bepalingen over de eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

 • Protocol balie-magistratuur

  De stafhouder van de balie van Brugge herinnert aan het protocol dat in 2009 werd afgesloten tussen balie en magistratuur voor correctionele zaken en vraagt hier bijzondere aandacht voor.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Veroordeling België door EHRM (internering)

  Op 10 januari 2013 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België opnieuw voor inbreuk op artikel 3 EVRM (verbod op mensonwaardige behandeling) omdat geïnterneerden worden opgesloten in instellingen die niet de juiste ondersteuning en behandeling bieden.

Wet Geworden

 • Wijziging Strafwetboek en wet verzachtende omstandigheden

  In het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2013 verscheen de wet tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden. Deze nieuwe wet brengt een aantal strafverhogingen met zich mee, waarvan u hier een overzicht vindt.

 • Indexcijfer januari 2013

  Nieuw indexcijfer - gezondheidsindexcijfer januari 2013.

Wet in Wording

 • Uitstel elektronische procesvoering

  Door de wet diverse bepalingen houdende justitie van 31 december 2012 werd de wet op de elektronische procesvoering van 10 juli 2006 gedeeltelijk uitgesteld. De minister van Justitie zet ondertussen volop in op de creatie van de nodige voorwaarden om uiterlijk 2015 tot een daadwerkelijke elektronische procesvoering te komen.

 • Franstalige procureur des Konings Brussel voorgedragen

  Jean-Marc Meilleur is voorgedragen als nieuwe procureur des Konings van Brussel. Conform de wet van 19 juli 2012 komen voortaan alleen Franstalige kandidaten voor dit ambt in aanmerking. De Orde van Vlaamse Balies wacht het arrest van het Grondwettelijk Hof af (procedure tot vernietiging van de wet van 19 juli 2012).

 • Voorlopig behoud gerechtelijk arrondissement Leuven

  Ook na de aangekondigde vermindering van het aantal gerechtelijke arrondissementen blijft het gerechtelijk arrondissement Leuven voorlopig bestaan, zo antwoordde de minister van Justitie op een parlementaire vraag.

 • Nieuw Wetboek economisch recht: een blokkendoos met allure?

  De Kamercommissie Bedrijfsleven werkt volop aan een nieuw wetboek, dat via "aanbouwwetgeving" tot stand zal komen. Na voltooiing zullen er 17 boekdelen zijn.