21 februari 2013 | 8 ste jaargang | nummer 4

Orde in Actie

 • Gecorrigeerde versie OVB-reglement derdengelden

  Als gevolg van een foutieve nummering verscheen in het Belgisch Staatsblad een gecorrigeerde versie van het OVB-reglement derdengelden.
  De datum van inwerkingtreding blijft wel dezelfde.

 • Hervorming procedure voor de Raad van State

  De Orde van Vlaamse Balies zet tijdens de komende weken haar constructieve dialoog verder met de minister van Binnenlandse Zaken over de hervorming van de procedure voor de Raad van State. Ten aanzien van het huidige voorontwerp uitte de Orde een aantal fundamentele bezwaren en wees ze op concrete pijnpunten.

 • Hoe ver staat het met het Digitaal Platform van en voor de Advocaat (DPA)?

  DPA is de generieke term waaronder de Orde van Vlaamse Balies haar IT-dienstverlening wil aanbieden. De bedoeling is om een platform te ontwikkelen dat de advocaat zal kunnen gebruiken om via digitale weg te communiceren, niet alleen met de eigen beroepsgroep maar ook met de overheid, waaronder rechtbanken en tal van andere overheidsinstanties.

  Om dat te realiseren, wordt gestart met de vernieuwing van het softwarepakket dat gebruikt wordt door de balies. Dat deel van het DPA omvat de hernieuwing van zowel het balieprogramma als het boekhoudpakket.

  Die twee luiken zijn het minst zichtbaar voor de individuele advocaat, maar wel essentieel als basis voor het DPA, omdat zij ook de grondslag zullen vormen voor de authentieke bron. AXI, de softwareleverancier met wie de Orde van Vlaamse Balies na een aanbesteding en functionele analyse in augustus 2012 in zee ging, is intussen volop bezig met de ontwikkeling van de software waarbij twee balies, Antwerpen en Turnhout, als proefproject fungeren. Het is de bedoeling dat alle balies overgestapt zullen zijn tegen 1 januari 2014.

 • Verslag algemene vergadering 20/02/2013

  Welke onderwerpen kwamen gisteren aan bod?

 • Persoverzicht 13/02/2013 - 15/02/2013

  U vindt onder "documenten" een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Belangrijke wijzigingen van de Salduzwet

  Op 1 januari 2012 trad de zogenaamde Salduzwet in werking. Omdat de Orde van Vlaamse Balies met bepaalde aspecten niet akkoord ging, diende zij op 5 maart 2012 een verzoekschrift houdende beroep tot vernietiging van die wet in bij het Grondwettelijk Hof.

  Op 14 februari 2013 volgde de uitspraak waarin het Hof drie onderdelen van artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering vernietigt en bovendien verplicht tot een grondwetsconforme interpretatie van twee andere bepalingen.

 • Hospitalisatieverzekering

  Zowel voor de verplicht aangeslotenen (advocaten van de balies van Dendermonde, Oudenaarde, Antwerpen, Mechelen, Veurne en Tongeren) als voor de facultatief aangeslotenen is 22 februari 2013 een belangrijke datum.

 • VOBA zoekt drie nieuwe leden voor haar algemene vergadering

  VOBA is op zoek naar advocaten met interesse voor alternatieve geschillenbeslechting, in het bijzonder voor bemiddeling en arbitrage.

  Advocaten van de balie Brussel NL, Tongeren en Antwerpen kunnen zich kandidaat stellen via info@voba.be.
  De plaatsen van drie OVB-leden van de algemene vergadering van VOBA zijn immers vrijgekomen.

 • Elektronische communicatie in Antwerpen 1 maart 2013: helaas enkel conclusies, geen stukken

  In OrdeExpress van 24 januari 2013 las u dat de eerste voorzitters van het hof van beroep en het arbeidshof te Antwerpen samen met de stafhouders van de balies van het ressort (Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Tongeren en Turnhout) een protocol ondertekenden over elektronische communicatie met de griffie.

  Vanaf 1 maart 2013 zou het mogelijk zijn om conclusies en stukken per e-mail over te maken aan de griffies van het hof van beroep en het arbeidshof van Antwerpen. De originelen zou men ter zitting kunnen neerleggen.

  Deze regeling wordt nu echter gedeeltelijk uitgesteld: voorlopig zullen enkel conclusies (en dus geen stukken) elektronisch kunnen worden overgemaakt.

 • Nieuwe richtlijnen faxen naar Raad van State buiten de diensturen

  De Raad van State vaardigt nieuwe richtlijnen uit om het faxen van verzoekschriften tot schorsingen buiten de diensturen te beperken.

 • Nieuwe interestvoet betalingsachterstand handelstransacties

  De huidige interestvoet betalingsachterstand handelstransacties blijft behouden op 8 %.

 • Modellen samenwerkingsverbanden

  Het OVB-reglement samenwerkingsverbanden van 8 november 2006 regelt de samenwerking tussen advocaten en bevat ook bepalingen over de eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

 • Op zoek naar een vervanger?

  Surf naar http://privaat.advocaat.be - e-loket.

Wet Geworden