21 maart 2013 | 8 ste jaargang | nummer 6

Orde in Actie

 • Hete hangijzers in een vernieuwde Ad Rem

  Moet het pleitmonopolie van de advocaat gehandhaafd worden en is een numerus clausus uit den boze, of toch niet helemaal?
  Dat alles, en méér, leest u hier in de nieuwe Ad Rem.

 • De advocaat in het Parlement: toespraken en sfeerbeelden

  Afgelopen maandag kwamen zo'n vierhonderd Franstalige en Nederlandstalige advocaten mee debatteren in het Parlement over brandend actuele juridische onderwerpen.

  Advocatennet.be was erbij en maakte enkele sfeerbeelden.

 • Hervorming tweedelijnsbijstand: hoe ver staan we?

  Na een lange onderbreking zijn de besprekingen hervat in de schoot van de werkgroep van het ministerie van Justitie. Onderhandelingen over onder meer budget en controle zijn weer volop aan de gang maar veel vragen en onduidelijkheden blijven bestaan.

 • Groei uit tot een excellente conflictoplosser

  Schrijf u in voor een tweedaagse opleiding en bereid u in uw kantoor voor op de gevolgen van de invoering van de Europese richtlijn inzake bemiddeling.

  Tijdens de opleiding leert u uw vaardigheden te optimaliseren en groeit u uit tot een excellente conflictoplosser.
  Voor meer informatie en de inschrijvingsprocedure, klik op "meer".

 • Adviezen deontologie

  De Orde van Vlaamse Balies publiceert nieuwe adviezen (nrs. 330 - 443) van het departement deontologie op het privaat luik van haar website.

 • Persoverzicht 13/03/2013 - 19/03/2013

  U vindt onder "documenten" een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken en hoven vindt u hier.

 • Nieuwe zwarte lijst van de witwascel

  De witwascel deelt een nieuwe lijst mee met de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 • Rechtsplegingsvergoeding en fiches 281.50

  Bij ontvangst van fiches 281.50 is enige waakzaamheid toch nuttig.

 • Europees e-justitieportaal

  Zoekt u een advocaat of notaris in het buitenland? Of informatie over een rechtsstelsel elders?
  Het nieuwe Europees e-justitieportaal wijst u de weg.

 • Studiedag belangenconflicten 18 april 2013

  Op 18 april 2013 organiseert het Tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht een studiedag over belangenconflicten bij diverse beroepen.

 • Nieuwe Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening in Lommel

  Stad Lommel stelt een nieuwe Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) aan. Een aantal maatschappelijke geledingen, waaronder de juridische sector, wordt gevraagd een lid en plaatsvervanger voor te dragen.

  Gemotiveerde advocaten met interesse in en ervaring op het vlak van ruimtelijke ordening mogen zich kandidaat stellen.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Kosten van een tuchtprocedure

  Een tuchtraad die de kosten van het onderzoek ten laste legt van de advocaat, moet die kosten reëel begroten.

 • Rechtsplegingsvergoeding ten laste van een gemachtigd ambtenaar

  Op 7 maart 2013 antwoordde het Grondwettelijk Hof op een prejudiciële vraag van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen. De vraag ging over de rechtsplegingsvergoeding ten laste van een gemachtigd ambtenaar en luidde als volgt:

  « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre een rechtsplegingvergoeding ten laste van de gemachtigde ambtenaar kan worden gelegd wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld bij zijn op grond van artikel 157 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie voor de burgerlijke rechtbank ingestelde herstelvordering? ».

  Het Grondwettelijk Hof meent dat er hier sprake is van een schending.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Ontwerp Decreet Integrale Jeugdhulp

  Het ontwerp van het Decreet Integrale Jeugdhulp - dat de POS-regelgeving grondig zal hervormen - ligt voor bespreking op tafel in het Vlaams parlement.