16 mei 2013 | 8 ste jaargang | nummer 9

Orde in Actie

 • Collectieve vordering internering?

  In het kader van het project 'Geen schuld, wel straf' rond internering roept de Orde van Vlaamse Balies alle advocaten met ervaring in interneringszaken op om zich kenbaar te maken (via maja.de.cort@advocaat.be). Zij krijgen dan verdere informatie over het juridische en procesrechtelijke luik van het project.

 • Linklaters en TKA opnieuw de snelste?

  U heeft nog 24 dagen oefentijd om daar verandering in te brengen op de vierde editie van de Advocatenrun.

 • Register Ad Rem

  Op zoek naar dat artikel over de fiscus en het beroepsgeheim dat u ooit eens in Ad Rem las?
  Of wilt u weten wie nu weer het artikel over omgangsrecht met de media schreef?
  Op het privaat luik vindt u een register van de eerste tien jaargangen van Ad Rem.

 • Agenda algemene vergadering 29/05/2013

  Wat staat op de agenda van de algemene vergadering van 29 mei?

 • OVB-persoverzicht 30/04/2013 - 08/05/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken en hoven vindt u hier.

 • Vereffeningsverzoek artikel 184 § 2 W. Venn. - bij te voegen stukken

  De conferentie van de Nederlandstalige voorzitters van de rechtbanken van koophandel heeft op 3 mei 2013 een akkoord bereikt over de stukken die gevoegd moeten worden bij de aanvraag tot bevestiging van de aanstelling van een vereffenaar. Zo heeft ze een poging ondernomen om tot een uniforme toepassing van artikel 184 W. Venn. te komen.

 • Vlaams Pleitjuweel

  Wie won dit jaar het Vlaams Pleitjuweel?

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving - bibliotheek Antwerpen

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 1 tot 16 mei 2013.

 • Uitvoering hervorming gerechtelijk arrondissement Brussel

  Hoe staat het met de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel en de lopende werklastmeting? Op die vraag antwoordde minister van Justitie Annemie Turtelboom in de Senaatscommissie Justitie.

 • Nieuwe lijst veilige landen

  Voor asielaanvragen van asielzoekers uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India geldt een specifieke procedure tot niet-inoverwegingname met kortere behandelingstermijnen.

 • De verjaringsstuitende ingebrekestelling door een advocaat is een feit

  Op 8 mei nam de plenaire vergadering van de Kamer de tekst aan van het wetsontwerp 'tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen'.

Wet in Wording

 • Hervorming tweedelijnsbijstand

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom verdedigde in de Kamercommissie Justitie haar voorontwerp van wet inzake de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand. Ze benadrukte daarbij dat kwaliteitsvolle juridische bijstand voor haar een topprioriteit blijft maar enkele volksvertegenwoordigers uitten toch wat bezorgdheden.

 • Internering, FPC Gent, financiering: wat is de stand van zaken?

  In maart, april en mei werden zowel in de Kamer als in de Senaat verscheidene vragen gesteld over internering. Aangezien dat dossier niet enkel de FOD Justitie aanbelangt maar ook de FOD Volksgezondheid, werden zowel minister Annemie Turtelboom als minister Laurette Onkelinx aangesproken.

  Hier volgt een selectie van de belangrijkste vragen en antwoorden.

 • Evaluatie Wet Bescherming Persoon Geesteszieke

  Minister Annemie Turtelboom deelde in de Senaatscommissie Justitie mee dat de toepassing in dringende gevallen van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke (WBPG) zal worden geëvalueerd.

 • Hoorzitting Decreet Integrale Jeugdhulp

  De Orde van Vlaamse Balies nam op 23 april 2013 deel aan de hoorzitting in het Vlaams Parlement over het Decreet Integrale Jeugdhulp.