28 juni 2013 | 8 ste jaargang | nummer extra

Orde in Actie

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (een orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies.
  Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • OVB-studentenprijs

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2 500 euro.

 • Op zoek naar een stageplaats?

  Zoek in de lijst met beschikbare stageplaatsen op www.advocaat.be of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • OVB-reglement betreffende de stage

  Door het OVB-reglement betreffende de stage gelden voor elke stagiair en stagemeester dezelfde rechten en plichten. Het reglement bevat bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • OVB-reglement betreffende de broepsopleiding

  Elke stagiair volgt een uniforme beroepsopleiding. 72 studiepunten worden verdeeld over verplichte vakken en keuzevakken en in uw eerste stagejaar legt u de examens "beroepsopleiding" af.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Bureau voor Juridische Bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Wegwijs aan de balie - Welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Ad Rem

  Ad Rem is het driemaandelijks tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. Daarin wordt aandacht geschonken aan nieuws van en voor de advocaat.

Advocaat in Actie

 • Modelbrief verzoek aan onderzoeksrechter voor bijstand navolgende verhoren

  In zijn Valentijnsarrest van 14 februari 2013 besliste het Grondwettelijk Hof dat een aangehouden verdachte steeds kan vragen om bijstand van een advocaat bij het verhoor. Het gaat hier niet enkel om het eerste verhoor: voor latere verhoren kàn steeds recht op bijstand worden verleend. De onderzoeksrechter moet een afwijzing van een verzoek daartoe grondig motiveren.

  De commissie strafrecht en de studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies werkten een modelbrief uit waarmee u de onderzoeksrechter kan verzoeken om te worden opgeroepen voor navolgende verhoren.

 • Vereffeningsverzoek artikel 184 § 2 W. Venn. - bij te voegen stukken

  De conferentie van de Nederlandstalige voorzitters van de rechtbanken van koophandel heeft op 3 mei 2013 een akkoord bereikt over de stukken die gevoegd moeten worden bij de aanvraag tot bevestiging van de aanstelling van een vereffenaar. Zo heeft ze een poging ondernomen om tot een uniforme toepassing van artikel 184 W. Venn. te komen.

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving - bibliotheek Antwerpen

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 31 mei tot 13 juni 2013.

 • De nieuwe advocatenakte

  Op 3 juni 2013 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 29 april 2013 betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte. Daarmee is de advocatenakte een feit. Binnenkort wordt tevens de wet betreffende de verjaringsstuitende werking van de ingebrekestelling door een advocaat gepubliceerd, waarover we u zeker ook zullen berichten. Er volgen nadien enkele modellen voor de toepassing van die twee nieuwe wetten in de praktijk.

Wet in Wording

 • Hervorming tweedelijnsbijstand

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom verdedigde in de Kamercommissie Justitie haar voorontwerp van wet inzake de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand. Ze benadrukte daarbij dat kwaliteitsvolle juridische bijstand voor haar een topprioriteit blijft maar enkele volksvertegenwoordigers uitten toch wat bezorgdheden.

 • Internering, FPC Gent, financiering: wat is de stand van zaken?

  In maart, april en mei werden zowel in de Kamer als in de Senaat verscheidene vragen gesteld over internering. Aangezien dat dossier niet enkel de FOD Justitie aanbelangt maar ook de FOD Volksgezondheid, werden zowel minister Annemie Turtelboom als minister Laurette Onkelinx aangesproken.

  Hier volgt een selectie van de belangrijkste vragen en antwoorden.

 • Hoorzitting Decreet Integrale Jeugdhulp

  De Orde van Vlaamse Balies nam op 23 april 2013 deel aan de hoorzitting in het Vlaams Parlement over het Decreet Integrale Jeugdhulp.