1 augustus 2013 | 8 ste jaargang | nummer 13

Orde in Actie

 • OVB organiseert: roadshow "Btw"

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert in het najaar op grote schaal een roadshow btw. Daar leert u niet alleen alle wettelijke vereisten kennen, maar ook de inhoud en de gevolgen van de circulaire die thans door de OVB en AVOCATS.BE met de minister van Financiën en de administratie van de btw wordt onderhandeld.

 • OVB organiseert: studienamiddag "Gedwongen opname"

  Wegens groot succes herneemt de Orde van Vlaamse Balies de interdisciplinaire studienamiddag "Gedwongen opname" op woensdag 11 december 2013, om 13u in Mechelen.

  Het aantal gedwongen opnames is de voorbije 15 jaar ruim verdubbeld. Omdat de geesteszieke automatisch een advocaat krijgt toegewezen, komen steeds meer advocaten met die procedure in aanraking.

  Op de studienamiddag krijgt u toelichting bij de procedure, de deontologische aspecten waar u rekening mee moet houden en de verschillende ziektebeelden waarmee uw cliënt te maken kan hebben. Deelname levert u vier juridische punten op.

 • OVB organiseert: roadshow "Sociale voorzieningen"

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert in het najaar 2013 een roadshow over de sociale voorzieningen voor advocaten. Tijdens die roadshow komen de verschillende collectieve en sociale voorzieningen en verzekeringen aan bod. Belangrijk voor de toekomst van elke advocaat, jong en oud.

 • OVB organiseert: studiedagen "Hervorming onbekwaamheidsstatuten"

  De wet tot hervorming van de onbekwaamheidsstatuten werd op 14 juni 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt op 1 juni 2014 in werking. In de toekomst zal er slechts één beschermingsstatuut bestaan voor wilsonbekwame personen: het bewind.

  Tijd om die nieuwe regelgeving grondig te bestuderen!

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert daarom in het voorjaar van 2014 enkele studienamiddagen over de hervorming van de onbekwaamheidsstatuten. Deelname levert u zes juridische punten op.

 • Nog plaatsen vrij voor de bijzondere opleiding jeugdrecht 2013-2014 in Brugge

  Vanaf donderdag 10 oktober 2013 gaat voor de zesde maal de "bijzondere opleiding jeugdrecht" van start. Aarzel niet en schrijf u in via het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies voor de sessies in Brugge. De sessies in Brussel zijn helaas al volzet.

 • Reglement eensluidend verklaren kopieën stukken voorziening in cassatie

  Op de Vlaamse feestdag verscheen het gewijzigde reglement betreffende het eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen stukken in het Belgisch Staatsblad.

 • Openingszittingen 2013-2014

  Noteer alvast de datum van de openingszitting van uw balie!

 • Stafhouders Vlaamse balies 2013-2014

  U vindt de lijst van de stafhouders 2013-2014 van de Vlaamse balies bij de documenten.

 • Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2013-2014

  Ook voor de Conferenties start een nieuw werkingsjaar met nieuwe voorzitters en een gloednieuwe website.

 • Kwaliteitsnorm voor de advocatuur: doe de test

  Binnen de Orde van Vlaamse Balies werkte het departement communicatie en de commissie kwaliteitszorgsysteem de afgelopen jaren aan een eigen kwaliteitsnorm voor de advocatuur. Neem alvast een kijkje op de website en doe de zelftest.

 • Radiocampagne

  Van 5 tot en met 18 augustus 2013 loopt opnieuw een radiocampagne van de Orde van Vlaamse Balies op Radio 1, MNM en Studio Brussel.

  Ditmaal benadrukt de OVB de rol van de advocaat als bemiddelaar en onderhandelaar. Dankzij zijn proceservaring is de advocaat de juiste persoon om raad te geven, te onderhandelen en te bemiddelen: een advocaat, beter vroeg dan laat.

 • OVB-persoverzicht 27/06/2013 - 01/08/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Btw op advocatenhonoraria

  Op 12 juli bezorgden wij u via het privaat luik van advocaat.be een eerste reeks FAQ en antwoorden over de invoering van btw op erelonen.

  De opheffing van de vrijstelling van de BTW op de honoraria van de advocaat werd op 1 augustus 2013 gepubliceerd in de tweede editie van het Staatsblad, meer bepaald in art. 60 van de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen. Het treedt in werking op 1 januari 2014. U vindt de volledige tekst van de wet in de link (zie vooral art. 60 en 61).

  De tekst van de FAQ is nu hier en daar bijgeschaafd en aangevuld met nog enkele vragen. Omdat we u zo up-to-date mogelijke teksten willen bezorgen, passen we de teksten op het privaat luik regelmatig aan. Het is dan ook belangrijk dat u steeds controleert of u de meest recente versie bij de hand heeft.

  De OVB zal in het najaar, doorheen heel Vlaanderen, roadshows organiseren.

 • Mededeling witwascel

  De witwascel publiceert een geactualiseerde lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 • Werving adjunct-auditeurs en adjunct-referendarissen Raad van State

  Geïnteresseerde advocaten worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor het wervingsexamen dat de Raad van State begin 2014 organiseert voor adjunct-auditeurs en adjunct-referendarissen.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Het Grondwettelijk Hof en het afstammingsrecht

  Het Grondwettelijk Hof acht de onmogelijkheid om het vermoeden van vaderschap en de vaderlijke erkenning te betwisten indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van zijn juridische vader, ongrondwettelijk.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 27 juni tot 31 juli 2013.

 • Nieuwe wetgeving gemeentelijke administratieve sancties

  De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) werd op 1 juli 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. Die wet treedt op 1 januari 2014 in werking.

 • Decreet integrale jeugdhulp aangenomen

  De plenaire vergadering van het Vlaams parlement keurde op 3 juli 2013 het ontwerp van het decreet integrale jeugdhulp goed.

 • Wet tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van ondernemingen

  De wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2013. Ze treedt, op enkele uitzonderingen na, in werking op 1 augustus 2013.

  De wet is niet van toepassing op beoefenaars van vrije beroepen. Er kan worden gewezen op enkele grote luiken, zoals het personele toepassingsgebied, de gegevensverzameling en het handelsonderzoek, de procedure, de gevolgen van de beslissing tot reorganisatie, de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord en de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag.

 • Voorbeeldbrief ingebrekestelling door advocaat

  Op 1 juli jl. werd de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van - onder andere - de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

  Lees verder voor meer info en een voorbeeld van een verjaringsstuitende ingebrekestellingsbrief door een advocaat.

 • Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding

  Op 29 juli 2013 trad de wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding in werking.

 • Witwaspreventie: lijst derde equivalente landen en Europese publieke overheden of instellingen

  Een KB van 19 juli 2013 publiceert de lijst van derde equivalente landen en van Europese publieke overheden of instellingen zoals bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, 2°, respectievelijk 5° van de witwaspreventiewet.

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Internationale pleitwedstrijd rechten van de mens

  Op 2 februari 2014 vindt de 25e internationale pleitwedstrijd voor de rechten van de mens plaats in het Mémorial de Caen. Tien advocaten pleiten dan een actuele en individuele zaak waarbij de mensenrechten geschonden werden. Inschrijven kan tot en met 11 november 2013.