3 oktober 2013 | 8 ste jaargang | nummer 16

Orde in Actie

 • Middeleeuwse toestanden bij internering: hoe lang nog?

  Op dit momenten zijn er meer dan 1 100 geïnterneerden in de Belgische gevangenissen opgesloten. De trend is bovendien stijgend terwijl geesteszieken in de gevangenis nauwelijks verzorging krijgen. Reden waarom het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ons land hiervoor begin dit jaar veroordeelde. Is er beterschap in zicht? Over die vraag bogen vier prominente figuren zich in het derde ronde tafelgesprek van Ad Rem 2013. Lees hier hun bedenkingen.

 • Rechters in handelszaken en advocaten, partners in bemiddeling

  VOBA, de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage, organiseert in samenwerking met bMediation en de Orde van Vlaamse Balies een congres over bemiddeling: "Rechters in handelszaken en advocaten, partners in bemiddeling" op woensdag 23 oktober 2013 om 19 u, in het ING auditorium in Brussel (Troonstraat 1).

  VOBA doet dat op vraag van het URHB (Unie van rechters in handelszaken) waarmee ze onlangs een samenwerking opstartte om bemiddeling meer ingang te doen vinden bij de rechtbanken van koophandel.

  Schrijf u nu reeds in via het privaat luik van de OVB of via info@voba.be. Minister Annemie Turtelboom zal er haar visie geven op bemiddeling.

 • OVB organiseert: "Btw voor de advocatuur" - Extra sessie ANTWERPEN

  Door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) worden de diensten verleend door advocaten vanaf 1 januari 2014 verplicht aan btw onderworpen. De Orde van Vlaamse Balies wil u daar zo goed mogelijk in bijstaan en organiseert daarom een btw-roadshow op tien verschillende locaties.

  Op 21 november 2013 wordt een bijkomende sessie "btw voor de advocatuur" georganiseerd in Antwerpen. Informatie over de nieuwe sessie vindt u in de bijgevoegde folder.

  De opleiding is erkend voor 4 juridische punten en kost slechts 50 euro.

 • OVB organiseert: roadshow "Sociale voorzieningen"

  De Orde van Vlaamse Balies organiseert in het najaar 2013 een roadshow over de sociale voorzieningen voor advocaten. Tijdens die roadshow komen de verschillende collectieve en sociale voorzieningen en verzekeringen aan bod. Belangrijk voor de toekomst van elke advocaat, jong en oud.

 • Algemene vergadering 18/09/2013

  De onderzoeksploeg van de KULeuven en UGent stelde in primeur de resultaten van de tweede Advocatenbevraging voor.

 • OVB-persoverzicht 18/09/2013 - 28/09/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Elektronisch communiceren in Antwerpen

  Balie Antwerpen is voortrekker op het vlak van elektronisch communiceren. Sinds 1 maart 2013 is elektronisch communiceren met de griffie van het hof van beroep al mogelijk. Hier volgt een update met praktische afspraken.

 • Voorbereiding bekwaamheidsproef behalen titel Rechtsanwalt

  Advocaten uit de Europese Unie kunnen, mits zij slagen voor een bekwaamheidsproef, de Duitse titel van Rechtsanwalt verwerven. Zij kunnen daarvoor een voorbereidingsprogramma volgen en zo de slaagkansen verhogen.

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Over de waardering van een advocatenkantoor is op dit ogenblik nog weinig gekend.

  Mijnwetboek.be organiseert, met medewerking van de OVB, een studieavond over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

  De studieavonden worden georganiseerd op diverse locaties. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Gedeeltelijke vernietiging van de uitbreiding van het spreekrecht van de advocaat

  Op 26 september 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk artikel 6 van de wet van 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. Die bepaling breidt het spreekrecht zoals bepaald in artikel 458bis Sw. gevoelig uit, met een verdere afkalving van het beroepsgeheim van de advocaat tot gevolg.

 • Art. 22bis, vierde lid Gw.: geen directe werking

  De Raad van State oordeelde in haar arrest van 29 mei 2013 dat art. 22bis van de Grondwet geen directe werking heeft.

 • Overlevering van minderjarigen en hun strafrechtelijke (on)verantwoordelijkheid

  Op 6 februari 2013 besliste het Hof van Cassatie (P.13.0172.F) dat de overlevering van een minderjarige (zelfs als die zestien jaar of ouder is) moet worden geweigerd, omdat die naar Belgisch recht strafrechtelijk onverantwoordelijk is. De Belgische uitzondering van uithandengeving (artikel 57bis van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965) betreft de vervolging van minderjarigen door Belgische rechtbanken en niet de procedure van overlevering.

  Amper vier maanden later, in zijn arrest van 11 juni 2013 (P.13.0780.N), gooit het Hof het roer volledig om: een zestien- of zeventienjarige die een zwaar misdrijf pleegt, kan strafrechtelijk verantwoordelijk zijn in de zin van artikel 4.3° van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, zodat die persoon desgevallend toch kan worden overgeleverd.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 13 september tot 2 oktober 2013.

 • Wat brengt het nieuwe Belgische arbitragerecht?

  De nieuwe arbitragewet van 24 juni 2013 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013. Zij trad in werking op 1 september 2013.

  Met die aanpassingen krijgt België een nieuwe arbitragewet die tot de meest vooruitstrevende ter wereld behoort en die de aantrekkingskracht van België voor internationale arbitrages aanzienlijk zal vergroten.

 • Decreet Integrale Jeugdhulp in Staatsblad

  Het Decreet Integrale Jeugdhulp werd op 13 september 2013 in het Staatsblad gepubliceerd.

 • Wet familie- en jeugdrechtbank in Staatsblad

  De wet die de familie- en jeugdrechtbank invoert, werd op 27 september 2013 in het Staatsblad gepubliceerd.