19 december 2013 | 8 ste jaargang | nummer 21

Orde in Actie

 • Stagiairs evalueren hun stage in Ad Rem

  Volstaat de huidige beroepsopleiding, worden stagiairs voldoende ondersteund door hun stagemeester en de balie en wat vinden ze van hun pro Deo- en Salduzverplichtingen? Lees het in de laatste Ad Rem van 2013!

 • OVB organiseert: De advocatuur na de btw-circulaire, capita selecta

  Vanaf 7/01/2014 start een tweede reeks opleidingen over de invoering van btw voor advocaten. Op vijf locaties wordt niet alleen een overzicht gegeven van welke praktische uitdagingen de advocaat vanaf 1 januari 2014 staan te wachten, maar wordt ook dieper ingegaan op een aantal capita selecta op basis van de vragen die binnenstroomden in de Helpdesk btw.
  Op die manier hopen wij met deze nieuwe roadshows aan de grote vraag om praktische verduidelijking tegemoet te komen.

 • OVB organiseert: De integrale jeugdhulp hervormd

  Met het decreet van 12 juli 2013 wordt de integrale jeugdhulp grondig hervormd. Daarom organiseren de Orde van Vlaamse Balies en de Unie van Jeugdadvocaten op 20 en 23 januari 2014 hierover een studienamiddag.

 • OVB organiseert: Hervorming onbekwaamheidsstatuten: gewijzigd programma

  Aan het gevarieerde programma van de OVB-studiedagen over de hervorming van de onbekwaamheidsstatuten werd een item “De advocaat-bewindvoerder en de btw” toegevoegd. Met de invoering van de btw-plicht voor advocaten rijzen er immers vele vragen over de praktische toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk van de advocaat-bewindvoerder. Daarom zal ook dat aspect aan bod komen tijdens de vormingssessies in februari 2014.

 • Op zoek naar een standpunt van de OVB?

  De OVB neemt regelmatig standpunten in op vraag van de Kamer- of Senaatscommissie Justitie (al dan niet in het kader van een hoorzitting), de minister van Justitie of op eigen initiatief.

  U vindt die standpunten op www.advocaat.be/standpunten of via www.advocaat.be - pers, communicatie en standpunten - waar u naast de standpunten ook de persberichten vindt.

 • Gebruikt u @advocaat.be?

  Neem dan deel aan onze enquête! De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening van de e-maildienst te optimaliseren en neemt slechts 2 minuten in beslag.

 • OVB-persoverzicht 30/11/2013 - 12/12/2013

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Wijzigingen EHRM vanaf 2014

  Het nieuwe artikel 47 van het procedurereglement van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (dat de voorwaarden stipuleert waaraan een individueel verzoek moet voldoen) zal op 1 januari 2014 in werking treden. De wijzigingen die in dat artikel werden doorgevoerd, zullen twee essentiële veranderingen teweegbrengen: de informatie en documenten die bij een verzoek moeten worden gevoegd en de onderbreking van de termijn om een verzoek tot het Hof van de Mensenrechten te richten.

 • Btw-identificatie

  De btw-identificatie kan nog gebeuren tot 20 januari 2014.

 • Btw: staat de aansprakelijkheid van de advocaat op het spel?

  Verschillende rechtsbijstandverzekeraars hebben berichten gestuurd naar advocaten, waarbij werd gewezen op de aansprakelijkheid van de advocaten.

 • Nieuwe rekeningnummers rechtbanken van Brussel

  Vanaf 31 december 2013 zullen alle oude rekeningnummers van de rechtbanken van Brussel geblokkeerd zijn. Een aantal van die nummers zijn nu reeds al geblokkeerd (bij de rechtbank van koophandel). De nieuwe rekeningnummers vindt u hier.

 • Op zoek naar de gegevens van de Jonge Balie?

  Surf dan snel naar de nieuwe portaalsite van de Conferenties van de Jonge Balies: www.jongebalies.be.

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Over de waardering van een advocatenkantoor is op dit ogenblik nog weinig gekend.

  Mijnwetboek.be organiseert, met medewerking van de OVB, een studieavond over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

  De studieavonden worden georganiseerd op diverse locaties. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen.

 • Permanentie dienst advocaten CGVS eindejaarsperiode

  Beperkte permanentie eindejaarsperiode bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

 • Oproep focusgroep VN Verdrag over de rechten van personen met een handicap

  Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding organiseert een studie over de implementatie van het VN Verdrag over de rechten van personen met een handicap. Ook de advocatuur is een betrokken stakeholder en het CGKR roept advocaten op om deel te nemen aan focusgroepen (december 2013 - maart 2014) die dieper ingaan op problemen en vormen van hulp die personen met een handicap ervaren in het beoefenen van hun vrijheden. Geïnteresseerd? Stel u kandidaat via www.conventionhandicapverdrag.be.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Gedeeltelijke vernietiging van de uitbreiding van het spreekrecht van de advocaat

  Het Hof heeft het bestreden artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis Sw. om het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld, vernietigd, maar enkel in zoverre het van toepassing is op de advocaat die houder is van vertrouwelijke informatie van zijn cliënt, dader van het misdrijf dat is gepleegd in de zin van dat artikel, wanneer die informatie mogelijk incriminerend is voor die cliënt.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 5 tot 19 december 2013.

 • Wet kwaliteitsrekening advocaten

  Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 10 december 2013 de wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 16 december 1831 wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders betreft. Deze wet treedt in werking op 1 juni 2014.

 • Wet hervorming gerechtelijke arrondissementen en bevordering mobiliteit

  Op 1 december 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. Door die wet wordt het aantal gerechtelijke arrondissementen teruggebracht van 27 naar 12 en wijzigt de gerechtelijke organisatie grondig.

 • Nieuwe berekeningswijze sociale bijdragen voor zelfstandigen

  De nieuwe berekening geldt vanaf 1 januari 2015 en wil een systematische band tot stand brengen tussen de bijdragen en de economische realiteit van elke zelfstandige.

 • Betalingsachterstand

  De wet van 22 november 2013 wijzigt de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand. De wet is van toepassing als er contractueel niets anders werd overeengekomen.

Wet in Wording

 • Verzelfstandiging beheer rechterlijke orde

  Het wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie is inmiddels reeds goedgekeurd in de Kamer en wacht nu op behandeling in de Senaat.

 • Laatste beleidsnota Justitie van deze legislatuur

  Op 20 november 2013 legde minister van Justitie Annemie Turtelboom haar laatste beleidsnota van deze legislatuur neer in het parlement. Gelet op de weinige nog resterende maanden vertoont het document de facto eerder het karakter van een testament.