23 januari 2014 | 9 de jaargang | nummer 2

Orde in Actie

 • Persprijs Orde van Vlaamse Balies

  De Orde van Vlaamse Balies reikt in 2014 voor de eerste maal de "Persprijs Orde van Vlaamse Balies" uit.

 • Advocatenrun, save the date

  Noteer alvast 8 juni 2014 voor de vijfde editie van de Advocatenrun!

 • OVB organiseert: Hervorming onbekwaamheidsstatuten

  In de toekomst zal slechts één beschermingsstatuut bestaan voor wilsonbekwame personen: het bewind. Alle vroegere statuten worden daarin samengebracht en het nieuwe bewind heeft zowel betrekking op de goederen als op de persoon van de beschermde persoon. Met de invoering van de btw-plicht voor advocaten rijzen er bovendien vele vragen over de praktische toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk van de advocaat-bewindvoerder. Al die aspecten komen aan bod tijdens de studiedagen die de Orde van Vlaamse Balies in februari 2014 organiseert.

 • OVB-persoverzicht 9/01/2014 -23/01/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Congres Luik Tomorrow's lawyer

  Op 20 en 21 februari 2014 vindt in Luik het congres Tomorrows's lawyer plaats.

  Tomorrow's Lawyer heeft tot doel na te denken over de toekomst van het advocatenberoep, onze toekomst.

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Over de waardering van een advocatenkantoor is op dit ogenblik nog weinig gekend.

  Mijnwetboek.be organiseert, met medewerking van de OVB, een studieavond over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

  De studieavonden worden georganiseerd op diverse locaties. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen.

 • Debatavond: Nieuwe bevoegdheden voor de uitvoering van vermogensstraffen

  Strafrechters kunnen substantiële vermogensstraffen uitspreken, maar de uitvoering van die straffen verloopt vaak moeizaam of vindt helemaal niet plaats. Een wetsontwerp van de federale regering heeft tot doel hieraan te verhelpen door ingrijpende onderzoekshandelingen mogelijk te maken na de schuldigverklaring. Zo zouden onder meer onderzoeksverrichtingen uit het vooronderzoek zoals een afluistermaatregel mogelijk worden in het kader van de strafuitvoering.

 • Angelena: een theatervoorstelling over internering

  Compagnie Cecilia brengt 'Angelena', een beklijvend stuk over een geïnterneerde vrouw die geen zicht heeft op hoe haar toekomst er zal uitzien. Op een interneringsmaatregel staat immers geen einddatum.

 • Oproep benoemingscommissie gerechtsdeurwaarders

  In het Belgisch Staatsblad verscheen de oproep tot kandidaatstelling voor de benoemingscommissie van de gerechtsdeurwaarders.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 10 tot 23 januari 2014.

 • Reglement over advocaat en media

  Op 16 januari 2014 publiceerde het Belgisch Staatsblad het nieuwe reglement over advocaat en media. Het treedt in werking op 16 april 2014. Wat er precies wijzigt ten opzichte van het reglement van 4 juni 2003, leest u hier.

 • Nieuwe percentages interestvoeten betalingsachterstand handelstransacties

  In het Belgisch Staatsblad van vandaag werden de nieuwe percentages van de interestvoeten voor de betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd.

 • Wettelijke regeling van de kwaliteitsrekening van advocaten

  De wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft, is op 16 januari 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 juni 2014.

 • Inwerkingtreding wetgeving inzake wilsonbekwamen mogelijk uitgesteld

  De inwerkingtreding van de wet tot invoering van een beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen wordt mogelijk uitgesteld tot 1 september 2014, het moment waarop ook de wet op de familie- en jeugdrechtbank in werking treedt.

 • Spreekrecht minderjarigen

  De inhoud van de uitnodigingsbrief die de griffie aan de minderjarige stuurt om hem uit te nodigen om gehoord te worden, verschilt sterk van rechtbank tot rechtbank. Minister Turtelboom erkent dat en meent dat vanaf de oprichting van de familie- en jeugdrechtbank kindvriendelijke modelformulieren opgesteld kunnen worden.

 • Verzoekschrift EOT: neer te leggen documenten

  Sinds 1 september 2013 moet in bepaalde gevallen bij het verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) geen uittreksel uit de geboorteakte van de echtgenoten en de kinderen, geen uittreksel uit de huwelijksakte en geen bewijs van nationaliteit van de echtgenoten worden gevoegd. Toch wordt dat bij bepaalde griffies (onterecht) nog gevraagd.

 • Invoering elektronische rechtspleging bij de Raad van State

  Na een proefproject, waaraan de advocatuur haar medewerking heeft verleend, voert een Koninklijk Besluit van 13 januari 2014 nu de elektronische rechtspleging in bij de Raad van State voor bijna alle ingeleide gedingen. Advocaten zullen voortaan processtukken kunnen neerleggen op een beveiligde website.

 • Wet eenheidsstatuut arbeiders en bedienden - erratum

  Het artikel over het eenheidsstatuut voor werknemers en bedienden in de vorige editie van OrdeExpress meldde dat er voor de berekening van de opzeggingstermijn voor werknemers die op 1 januari 2014 reeds in dienst waren bij de werkgever een dubbele telling moest gebeuren. Een en ander moet daarbij echter verduidelijkt worden.

Wet in Wording

Advocatuur Cross Border

 • Europese actua

  Hier vindt u een overzicht van de Europese actua.

 • Internationale dag van de bedreigde advocaat

  Morgen, 24 januari 2014, is het de internationale dag van de bedreigde advocaat. Omdat bedreigingen van en moorden op Colombiaanse advocaten een dagelijkse realiteit zijn, zullen overal in Europa advocaten actievoeren tegen die dreigementen en moorden en tegen belemmeringen van de uitoefening van hun beroep. Afspraak in toga voor de ambassade van Colombia, Franklin Rooseveltlaan 96 in Elsene om 12u30.