6 februari 2014 | 9 de jaargang | nummer 3

Orde in Actie

 • Pleidooi voor meer geloofwaardigheid

  Op de nieuwjaarsreceptie van de OVB, op 27 januari 2014, pleitte voorzitter Boydens voor meer geloofwaardigheid in de politiek en de advocatuur. Bekijk hier enkele beelden van die toespraak.

 • OVB-studentenprijs 2013

  Mr. Gillis Lindemans ontving op de nieuwjaarsreceptie van 27 januari de OVB-studentenprijs 2013 voor zijn verhandeling over de deontologie van de vennootschapsadvocaten.

 • Lars Bové en Bart Haeck (De Tijd) winnen eerste Persprijs Orde van Vlaamse Balies

  Lars Bové en Bart Haeck winnen de allereerste Persprijs Orde van Vlaamse Balies met een artikelenreeks over criminele vermogens die tussen 19 en 26 november 2011 in De Tijd is verschenen. Ze ontvingen de prijs van 7 500 euro uit handen van voorzitter Boydens op de nieuwjaarsreceptie van de OVB.

 • OVB organiseert: Roadshow witwaspreventie - (ver)plicht voor advocaten

  Naar aanleiding van de invoering van de Europese derde witwasrichtlijn (nr. 2005/60/EG van 26 okt. 2005) werd de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme gewijzigd. Tevens werd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies een reglement goedgekeurd dat op 30 december 2011 in werking trad.

  Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht). Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat daaraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

 • OVB organiseert: De nieuwe familie- en jeugdrechtbank: wat verandert er concreet?

  De wet van 30 juli 2013 tot invoering van de familie- en jeugdrechtbank werd op 27 september 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 september 2014 in werking. Daarom organiseert de OVB een praktijkgerichte studienamiddag over de nieuwe regelgeving en de implicaties daarvan voor uw dagelijkse advocatenpraktijk.

  De nieuwe wet brengt namelijk heel wat wijzigingen met zich mee voor de advocaat met familie- en jeugdrecht als voorkeurmaterie: zowel een nieuwe inrichting van rechtbanken en hoven als een gewijzigde procesvoering.

 • Persbericht: Rechtspreken in gevangenissen: advocatuur werkt niet mee

  De Orde van Vlaamse Balies stuurde vandaag een persbericht uit waarin ze protesteert tegen de organisatie van zittingen binnen de gevangenis.

 • OVB-persoverzicht 24/01/2014 - 31/01/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Btw-handleiding voor advocaten

  In deze leidraad voor de toepassing van de btw op de praktijk van de advocaat geven btw-specialisten een helder overzicht van de nieuwe regeling, met toelichting bij de gevolgen ervan.

  Een initiatief van de vzw Fiskofoon, in samenwerking met de Orde van Vlaamse Balies.

 • Op zoek naar een artikel uit OrdeExpress?

  U kunt online zowel artikels uit de oude als uit de nieuwe OrdeExpress opzoeken.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 24 januari tot 6 februari 2014.

 • Verduidelijking administratie resterende btw-vragen

  Op 4 februari 2014 ontving elke Vlaamse advocaat via mail de Beslissing E.T. nr. 125.358, die door de dienst btw van de FOD Financiën aan de OVB en de OBFG werd overgemaakt. Die Beslissing bevat antwoorden op talrijke vragen en verzuchtingen, door de OVB voorgelegd aan de fiscale administratie.

 • Elektronische procesvoering administratieve rechtscolleges

  In tegenstelling tot de rechterlijke macht lukt het de veel kleinere administratieve rechtscolleges wel om werk te maken van een daadwerkelijke elektronische procesvoering. De Orde verwacht veel van de doordachte toepassing bij de Raad van State, maar is allerminst te spreken over de regeling die bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt opgelegd.

 • Hervorming Raad van State

  Op 3 februari 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad de wet van 19 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, procedureregeling en organisatie van de Raad van State en enkele bijhorende koninklijke besluiten. Een eerdere wet van 6 januari 2014 inzake de Zesde Staatshervorming werd op 31 januari 2014 al gepubliceerd en zal de Raad toelaten om voortaan ook schadevergoedingen toe te kennen. De nieuwe wetgeving zal zorgen voor fundamentele aanpassingen. De Orde van Vlaamse Balies is evenwel niet onverdeeld gelukkig met de hervorming en vreest dat de rechtsbescherming van de burger in gevaar kan komen.

Wet in Wording

 • Hoorzitting internering Senaatscommissie Justitie 14 januari 2014

  Op 14 januari 2014 werd de OVB uitgenodigd in de Senaatscommissie voor de Justitie om haar standpunt uiteen te zetten over het wetsvoorstel van 21 februari 2013 betreffende de internering van personen.

  Mr. Jan De Winter van de Gentse balie kaartte namens de OVB enkele manco's aan en suggereerde samen met de andere sprekers een aantal perfectioneringen van het wetsvoorstel.