13 maart 2014 | 9 de jaargang | nummer 5

Orde in Actie

 • Een warme oproep voor vers bloed

  In Ad Rem 1-2014 die binnenkort in uw bus valt, schrijven vier leden van de algemene vergadering over hun ervaringen in het 'advocatenparlement'. Tegelijk doen ze een oproep naar nieuwe leden. Een frisse wind is altijd welkom! Daarnaast maken de panelleden van het rondetafelgesprek kanttekeningen bij de burgerlijke partijstelling in strafzaken: is die (on)houdbaar?

 • OVB stapt naar Grondwettelijk Hof tegen invoering btw

  Na rijp beraad heeft de OVB beslist een beroep tot vernietiging in te stellen bij het Grondwettelijk Hof tegen de invoering van de btw voor advocaten door de programmawet van 30 juli 2013. De OVB vraagt het Hof zich uit te spreken over twee middelen: ten eerste de toegang tot de rechter en het recht op juridische bijstand en ten tweede de bescherming van het beroepsgeheim.

 • Communicatieactie: tip van de sluier

  De Orde van Vlaamse Balies plant, op vraag van de commissie familierecht, in de maand mei een communicatieactie voor het grote publiek.

  Hiervoor hebben we uw medewerking nodig. Begin april ontvangt u alle praktische details over hoe u kunt deelnemen.

 • Algemene vergadering 19/02/2014

  Moet de opvolging bij Salduz en juridische tweedelijnsbijstand geregeld worden? Wat met vreemd kapitaal in advocatenkantoren?

 • OVB-persoverzicht 25/02/2014 - 07/03/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Aftrek historische btw - termijn voor het indienen van de inventaris

  Advocaten die voor kwartaalaangiftes in de btw kiezen en zogenaamde 'historische btw' in aftrek willen brengen, moeten in principe tegen 1 april 2014 bij hun btw-controlekantoor een inventaris inleveren waarop alle bedrijfsmiddelen en andere goederen en diensten voorkomen die voor de historische aftrek in aanmerking komen.

 • Elektronische procesvoering Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - bis

  De elektronische procesvoering bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt in de praktijk vlot te verlopen. Er doen zich evenwel nog steeds veel problemen voor bij het indienen van de synthesememorie en de regularisatie van een stuk.

 • Gemengde Commissie Rechtsbijstand (GCR) - modellen verzoekschriften

  Modellen voor verzoekschriften van de GCR (Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering) vindt u op het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies. Let erop dat de verzoekschriften gericht zijn aan de Staatsbladsstraat 8 i.p.v. aan de Koningsstraat 148, 1000 Brussel.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Hoorzitting fiscale fraudebestrijding van 26 februari 2014

  Op 26 februari 2014 vond in de Kamercommissie Financiën en Begroting een hoorzitting plaats over de wetsvoorstellen nrs. 2738 en 2811. Het ging om twee wetsvoorstellen tot aanvulling van de 'una via'-regeling door de verstrenging van de sanctiemaatregelen ten aanzien van fiscale tussenpersonen die 'meewerken' aan fraude en agressieve fiscale planning en daarbij de fiscale of deontologische regels overtreden, resp. tot wijziging van het WIB ‘92, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude. Naar verluidt is het de bedoeling om beide wetsvoorstellen te combineren tot één globaal wetsvoorstel. De OVB werd gehoord.

 • Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht

  De voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht vertoont nog enkele mankementen. De minister van Justitie werd hierop geattendeerd en gevraagd welke acties zij zal ondernemen om hieraan te verhelpen.

 • De positie van het slachtoffer in zaken waarin voorrecht van rechtsmacht speelt

  In het Belgische recht heeft het slachtoffer van feiten die mogelijk als een misdrijf kunnen worden omschreven en waarvan de verdachte of de in verdenking gestelde een magistraat is, niet het recht om de strafvervolging te initiëren. Het slachtoffer moet wachten op een eventueel initiatief van de procureur-generaal. De minister van Justitie werd hierover bevraagd.

 • Resultaten van de werklastmeting magistraten

  In de Kamercommissie Justitie van 26 februari 2014 werd minister van Justitie Annemie Turtelboom gevraagd naar de resultaten en de stand van zaken van de werklastmeting bij magistraten. Zij antwoordde hierop dat de problematiek nog in behandeling is en dat er bijkomende studies werden besteld.

 • Faalt Justitie in de strijd tegen de financiële criminaliteit en het witwassen van geld?

  Op 26 februari 2014 werden in de Kamercommissie Justitie een aantal parlementaire vragen gesteld aan minister van Justitie Annemie Turtelboom inzake de bestrijding van witwas en grote fiscale fraude.

 • Inning penale boetes

  Hoewel de geldboete een van de meest opgelegde straffen is, worden slechts 27 % van de politiestraffen en 14 % van de correctionele straffen effectief ingevorderd door de FOD Financiën. De minister van Justitie licht toe hoe dat komt en wat zij daaraan zal doen.