27 maart 2014 | 9 de jaargang | nummer 6

Orde in Actie

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Leespen en handscan toegelaten op de griffie!

  Circulaire nr. 6/2014 dd. 27.02.2014 stelt dat, indien er geen afgifte door de griffier gebeurt, er geen expeditierecht verschuldigd is wanneer de kopie wordt gemaakt door een persoon vreemd aan de griffie én die persoon de documenten zelf raadpleegt en - met eigen materiaal - op de griffie kopieert, zonder een beroep te doen op de griffier. Dat geldt ook voor de kopieën die die persoon zelf maakt met een eigen leespen, handscanner, smartphone, tablet of ander dergelijk toestel. Het lobbywerk van de OVB heeft vruchten afgeworpen!

 • Vacatures staatsraden en assessor Raad van State

  Bij de Raad van State zijn een mandaat van Nederlandstalig assessor en twee betrekkingen van Nederlandstalig staatsraad vrij. Advocaten met voldoende tableau-ervaring kunnen zich voortaan ook kandidaat stellen.

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Over de waardering van een advocatenkantoor is op dit ogenblik nog weinig gekend. In mei organiseert Mijnwetboek.be, met medewerking van de OVB, nieuwe studieavonden over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

  De studieavonden worden georganiseerd op diverse locaties. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Rechtsplegingsvergoeding advocaat-voorlopig bewindvoerder

  Wordt een advocaat-voorlopig bewindvoerder in het gelijk gesteld in een gerechtelijke procedure, dan geeft artikel 1022, eerste lid Ger.W. geen recht op een rechtsplegingsvergoeding. Volgens het Grondwettelijk Hof is dat niet discriminerend.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 13 tot 27 maart 2014.

 • Controles FOD Economie over de Dienstenwet

  Naar aanleiding van een samenkomst met een aantal vertegenwoordigers van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie meldt de OVB dat advocaten in de loop van dit jaar zullen worden onderworpen aan controles uitgevoerd door inspecteurs van de FOD. Die controles zullen nagegaan of en in welke mate de advocatuur voldoet aan de informatieverplichtingen onder de nieuwe wet van 17 juli 2013 tot invoeging van het toekomstig Boek III van het Wetboek van Economisch Recht, die de Dienstenwet van 2010 vanaf mei 2014 zal vervangen.

 • Vanaf 1 april 2014 nieuwe gerechtelijke arrondissementen

  De hervorming van het gerechtelijk landschap treedt in werking op dinsdag 1 april 2014. Voortaan blijven er nog 12 gerechtelijke arrondissementen over en zal de rechterlijke orde grotendeels zelf voor haar beheer instaan. De rechtbanken en hoven worden verdeeld in afdelingen, die overeenstemmen met de huidige zittingsplaatsen.