5 juni 2014 | 9 de jaargang | nummer 10

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof vernietigt bestuurlijke lus Raad voor Vergunningsbetwistingen

  In een arrest van 8 mei 2014 stelde het Grondwettelijk Hof (GwH) de ongrondwettigheid vast van de bestuurlijke lus in de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat arrest zet de gevoeligheid van het GwH voor de rechtsbescherming van de burger tegen het bestuur in de verf. Het GwH zag tevens problemen in verband met de kostenregeling naar aanleiding van de toepassing van de bestuurlijke lus. Het arrest doet daarnaast de vraag rijzen in welke mate de invoering van de mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus in de procedure voor de Raad van State gelijkaardige bezwaren oproept.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 22 mei tot 4 juni 2014.

 • Boek XVII, Wetboek van economisch recht

  Op 15 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep. Hier leest u de wijzigingen die met die wet worden doorgevoerd.

 • Marktpraktijken en consumentenbescherming voor vrije beroepers

  Op 30 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV “Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.

  Dat boek beoogt voornamelijk de regeling van de marktpraktijken en de bescherming van de consument betreffende de beoefenaars van een vrij beroep, onverminderd de bijzondere regels die hieromtrent zijn vastgesteld voor de verschillende vrije beroepen.

  Hier leest u een beknopte synthese van de nieuwigheden die met die wet in het Belgisch recht worden ingevoerd.

 • Wijziging DAVO-wet

  Om tot een effectievere invordering van onderhoudsschulden te komen, wordt de DAVO-wet gewijzigd en wordt een Centraal bestand opgericht van vonnissen, arresten en akten die een onderhoudsuitkering toekennen. De rechter kan voortaan ook het rijbewijs intrekken bij een veroordeling tot het misdrijf familieverlating.

 • Inwerkingtreding wet hervorming onbekwaamheidsstatuten uitgesteld

  De inwerkingtreding van de wet tot hervorming van de onbekwaamheidsstatuten voor meerderjarige beschermde personen was aanvankelijk gepland op 1 juni 2014, maar wordt uitgesteld tot 1 september 2014.

Wet in Wording

 • Wetsvoorstel niet-beslagbaarheid gezinswoning zelfstandige

  Sinds 2007 kunnen zelfstandigen hun gezinswoning laten beschermen tegen beslag, via een notariële akte. Daarin worden de details van de gezinswoning – de hoofdverblijfplaats – en de rechten die de zelfstandige erop heeft, vastgelegd. Vreemd genoeg tonen de cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen aan dat die mogelijkheid slechts weinig gebruikt wordt. Omdat de zelfstandigen waarschijnlijk te weinig op de hoogte zijn van de mogelijkheid, werd een wetsvoorstel ingediend om die bescherming automatisch te laten gebeuren.