19 juni 2014 | 9 de jaargang | nummer 11

Orde in Actie

 • Wie volgt voorzitter Eddy Boydens op?

  Op 25 juni 2014 vinden de verkiezingen plaats voor een nieuwe raad van bestuur.

 • Wat deed de OVB allemaal in 2013?

  2013 was een bewogen jaar voor de Orde van Vlaamse Balies. In juli werd de btw op advocatenerelonen vanaf 2014 aangekondigd, in oktober verhuisde de Orde naar een eigen gebouw in de Staatbladsstraat in Brussel en intussen werden de eerste stappen naar een nieuw digitaal tijdperk gezet. Wat de OVB nog allemaal deed in 2013 leest u in het jaarverslag via ovb-jaarverslag.readz.com.

 • Twee Advocatencahiers op komst

  Binnenkort ontvangt elke advocaat van de Orde van Vlaamse Balies een cahier "Witwaspreventie en derdengelden" en een cahier "Vertrouwelijkheid van briefwisseling".

 • Ad Rem 2 - 2014

  Gevarieerde onderwerpen in Ad Rem 2 - 2014: hoe zit het nu precies met dat DPA? Wat kan u nu al en wat brengt de toekomst? Hoeveel is uw advocatenkantoor waard en hoeveel zou u zelf bereid zijn te betalen? Vier specialisten ter zake stellen vast dat de advocaat zich meer moet gedragen als ondernemer. Daarnaast neemt Dominique Matthys de hervorming van de Raad van State onder de loep mét kritische kanttekeningen en weidt Jaak Haentjens uit over generalisten (omnipractici) en specialisten en evalueert hij zijn 40 jaar in de advocatuur.

 • Advocatenrun 2014: de winnaars

  Onder een stralende zon genoten meer dan 500 lopers, wandelaars, supporters en hun kinderen op 8 juni van de vijfde editie van de Advocatenrun.

 • Oproep OVB-studentenprijs 2014

  Ook dit jaar reikt de OVB een prijs van 2 500 euro uit aan een laatstejaarsstudent ter bekroning van een hoogwaardige verhandeling over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie. Kandidaten worden opgeroepen om zich aan te melden en de vereiste exemplaren aan de OVB te bezorgen.

 • Agenda algemene vergadering 25/06/2014

  De algemene vergadering heeft in haar laatste vergadering nog belangrijke agendapunten voor de boeg.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven (onder andere een overzicht met vakantieregelingen).

 • Invloed van vrijstelling van bijdragen op pensioen advocaten-stagiairs

  Studieperiodes kunnen onder bepaalde voorwaarden deel uitmaken van de beroepsloopbaan die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van een pensioen in de regeling voor zelfstandigen. In het jargon noemt men dat "gelijkstelling met periodes van bezigheid". De voorwaarde hiervoor: de hoedanigheid van zelfstandige bezitten of hebben verworven, respectievelijk op het ogenblik waarop de studieperiode is begonnen, dan wel binnen de 180 dagen na het einde van de studieperiode.

  De vraag is of een zelfstandige die voor een bepaalde periode vrijstelling van bijdragen heeft verkregen, in die periode de hoedanigheid van zelfstandige bezit in de hierboven bedoelde zin. Dat kan van belang zijn voor advocaten-stagiairs die na hun studies binnen de 180 dagen een beroepsactiviteit als advocaat aanvangen, maar voor de eerste periode vrijstelling van bijdrage verkrijgen.

 • Op zoek naar een stagiair 2014-2015?

  Bent u nog op zoek naar een stagiair voor dit of volgend jaar? Dan kunt u via www.advocaat.be een stageplaats aanbieden.

 • Interessante website over Turks personen- en familierecht

  Op de website www.turksrecht.org vindt u informatie over het Turkse personen- en familierecht. Een interessant hulpmiddel voor juridische geschillen waarbij Turkse onderdanen betrokken zijn.

 • Studieavond: een stand van zaken na 6 maanden btw-plicht

  Op 24 juni 2014 organiseert Larcier in Brussel een studieavond met een praktisch overzicht van de beslissingen en verduidelijking ervan sinds de inwerkingtreding van de btw-plicht voor advocaten. OVB-bestuurder Werner Heyvaert is een van de sprekers.

Uitgelezen Rechtspraak

 • GwH: afzonderlijke aanslag art. 219 WIB onder rechterlijke controle

  In antwoord op een prejudiciële vraag stelde het Grondwettelijk Hof dat de toepassing van de afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting uit artikel 219 WIB een rechterlijke controle met volle rechtsmacht vereist. Zo niet schendt artikel 219 WIB de artikelen 10, 11 en 13 GW, in samenhang gelezen met artikel 6.1 EVRM.

 • Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU in de zaak C-314/13

  Het Hof van Cassatie van Litouwen stelde een prejudiciële vraag over de toepassing in art. 3, lid 1, sub b van de verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Wit-Rusland, zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 84/2011 van de Raad van 31 januari 2011 (PB L 28, blz. 17) en bij verordening (EU) nr. 588/2011 van de Raad van 20 juni 2011.

  Omdat de autoriteiten van Wit-Rusland er, volgens de internationale gemeenschap, in 2006 niet in geslaagd waren om democratische verkiezingen te houden, heeft de Europese Raad besloten beperkende maatregelen toe te passen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de schending van de internationale verkiezingsnormen (art. 2 verordening (EG) nr. 765/2006). Dat gebeurt door bevriezing van hun tegoeden en economische middelen.

  De uitzondering van art. 3 laat toe om een deel van tegoeden die bevroren zijn, vrij te stellen indien ze uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 5 tot 19 juni 2014.

 • Nieuwe procedureregels Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: let op uw termijnen!

  Bij de wet van 10 april 2014 (BS 21 mei 2014), in werking getreden op 1 juni 2014, worden verscheidene procedureregels bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) gewijzigd.

 • Nieuwe KB's procedure Raad van State (schadevergoeding/volle rechtsmacht)

  De twee koninklijke besluiten van 25 april 2014 (BS 16 juni 2014) betreffen enerzijds de procedureregels voor de verzoeken tot schadevergoeding tot herstel en anderzijds de procedureregels die gemeenschappelijk zijn aan alle procedures voor de Raad van State waarin die oordeelt met volle rechtsmacht.

  Het koninklijk besluit van 25 mei 2014 betreffende de schadevergoeding tot herstel bedoeld in artikel 11bis van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, voert de eigenlijke procedureregeling in met betrekking tot de schadevergoeding tot herstel in het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Wettelijke regels omzetting vruchtgebruik

  De wet van 22 mei 2014 bepaalt de wettelijke regels voor de waardering van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende indien dat wordt omgezet in een kapitaal of in een lijfrente. De omzettingstabellen worden elk jaar in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 • Probatie als autonome straf

  Voortaan kan de strafrechter als hoofdstraf een autonome probatiestraf opleggen als de veroordeelde een misdrijf heeft gepleegd dat met een politiestraf of een correctionele straf kan worden gesanctioneerd.

 • Overzicht Wetboek Economisch Recht

  Voor het Wetboek Economisch Recht hanteerde de wetgever het principe van de aanbouwwetgeving. Inmiddels zijn alle 18 boeken gepubliceerd; enkel een aantal koninklijke besluiten ontbreken nog. Zes boeken zijn ook voor de advocatuur relevant.

 • Nieuw deel WER gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

  Het invoegen van Boek XI "Intellectuele Eigendom" in het Wetboek van Economisch Recht werd voltooid met het verschijnen van twee wetten in het BS van 12 juni 2014. De inwerkingtreding is bij koninklijk besluit bepaald op 1 januari 2015.

 • Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek: verduidelijking "belangrijk bedrag"

  Het KB van 25 april 2014 verduidelijkt wat men onder "belangrijk bedrag" in de zin van artikel 464/4, § 1, eerste lid Sv. moet verstaan.