20 juni 2014 | 9 de jaargang | nummer EXTRA

Orde in Actie

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (een Orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies.
  Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • Uw scriptie is geld waard

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2 500 euro.

 • Hoe vindt u een stageplaats?

  Zoek in de lijst met beschikbare stageplaatsen op www.advocaat.be of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • OVB-reglement betreffende de stage

  Door het OVB-reglement betreffende de stage gelden voor elke stagiair en stagemeester dezelfde rechten en plichten. Het reglement bevat bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • OVB-reglement betreffende de beroepsopleiding

  Elke stagiair volgt een uniforme beroepsopleiding. 72 studiepunten worden verdeeld over verplichte vakken en keuzevakken en in uw eerste stagejaar legt u de examens "beroepsopleiding" af.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Bureau voor Juridische Bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Wegwijs aan de balie - Welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Ad Rem

  Ad Rem is het driemaandelijks tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. Daarin wordt aandacht geschonken aan nieuws van en voor de advocaat.

Advocaat in Actie

 • Leespen en handscan toegelaten op de griffie!

  Circulaire nr. 6/2014 dd. 27.02.2014 stelt dat, indien er geen afgifte door de griffier gebeurt, er geen expeditierecht verschuldigd is wanneer de kopie wordt gemaakt door een persoon vreemd aan de griffie én die persoon de documenten zelf raadpleegt en - met eigen materiaal - op de griffie kopieert, zonder een beroep te doen op de griffier. Dat geldt ook voor de kopieën die die persoon zelf maakt met een eigen leespen, handscanner, smartphone, tablet of ander dergelijk toestel. Het lobbywerk van de OVB heeft vruchten afgeworpen!

 • Elektronische procesvoering Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - bis

  De elektronische procesvoering bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt in de praktijk vlot te verlopen. Er doen zich evenwel nog steeds veel problemen voor bij het indienen van de synthesememorie en de regularisatie van een stuk.

 • Videoconferentie in rechtszaken

  Minister Turtelboom lichtte in de Kamercommissie Justitie de huidige mogelijkheden toe om met een videoconferentie te werken, alsook haar plannen voor de toekomst.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Advocatenerelonen vorderen - verjaren

  De rechtbank van eerste aanleg te Leuven sprak zich bij vonnis van 5 maart 2014 uit over de verjaring van de vordering tot betaling van kosten- en ereloonstaten van een advocaat en het einde van het mandaat van de advocaat in dat verband. Een advocaat die geen provisies vraagt, mag, volgens de rechtbank, bij beëindiging van zijn opdracht wel steeds de betaling van zijn kosten en erelonen vragen.

 • Europese databewaringsrichtlijn ongeldig

  Op dinsdag 8 april 2014 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie de Europese richtlijn nr. 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens ongeldig. De richtlijn vormt volgens het Hof een inbreuk op het fundamenteel recht op privacy en het fundamenteel recht tot bescherming van persoonlijke gegevens.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 5 tot 19 juni 2014.

 • Controles FOD Economie over de Dienstenwet

  Naar aanleiding van een samenkomst met een aantal vertegenwoordigers van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie meldt de OVB dat advocaten in de loop van dit jaar zullen worden onderworpen aan controles uitgevoerd door inspecteurs van de FOD. Die controles zullen nagegaan of en in welke mate de advocatuur voldoet aan de informatieverplichtingen onder de nieuwe wet van 17 juli 2013 tot invoeging van het toekomstig Boek III van het Wetboek van Economisch Recht, die de Dienstenwet van 2010 vanaf mei 2014 zal vervangen.

 • Nieuwe namen rechtbanken en hoven

  Sinds 1 april 2014 telt België nog maar 12 gerechtelijke arrondissementen. Als gevolg daarvan zijn ook de namen van de meeste hoven en rechtbanken veranderd.

 • Wijziging procedure Hof van Cassatie

  Bij wet van 10 april 2014 wordt het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd wat betreft de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure.

 • Nieuwe bevoegdheden vrederechter en rechtbank van koophandel

  Zowel de vrederechters als de rechtbanken van koophandel krijgen er met de wet van 26 maart 2014 tal van nieuwe bevoegdheden bij.

Wet in Wording

 • Hoorzitting fiscale fraudebestrijding van 26 februari 2014

  Op 26 februari 2014 vond in de Kamercommissie Financiën en Begroting een hoorzitting plaats over de wetsvoorstellen nrs. 2738 en 2811. Het ging om twee wetsvoorstellen tot aanvulling van de 'una via'-regeling door de verstrenging van de sanctiemaatregelen ten aanzien van fiscale tussenpersonen die 'meewerken' aan fraude en agressieve fiscale planning en daarbij de fiscale of deontologische regels overtreden, resp. tot wijziging van het WIB ‘92, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude. Naar verluidt is het de bedoeling om beide wetsvoorstellen te combineren tot één globaal wetsvoorstel. De OVB werd gehoord.

 • Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht

  De voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht vertoont nog enkele mankementen. De minister van Justitie werd hierop geattendeerd en gevraagd welke acties zij zal ondernemen om hieraan te verhelpen.

 • De positie van het slachtoffer in zaken waarin voorrecht van rechtsmacht speelt

  In het Belgische recht heeft het slachtoffer van feiten die mogelijk als een misdrijf kunnen worden omschreven en waarvan de verdachte of de in verdenking gestelde een magistraat is, niet het recht om de strafvervolging te initiëren. Het slachtoffer moet wachten op een eventueel initiatief van de procureur-generaal. De minister van Justitie werd hierover bevraagd.